KSKE 6 Sd 16/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/16/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010210150 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010210150.7

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky I. H., T. X, P., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 12. októbra 2009, v spojení s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 12. marca 2012.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaným opravným prostriedkom navrhovateľka v zákonnej lehote žiadala preskúmať rozhodnutie odporcu pod č. XXX XXX XXXX X zo dňa 12.10.2009. Uviedla, že má veľké problémy s chodením, popísala svoj zdravotný stav, ktorý podľa jej názoru sa stále zhoršuje a ostatné dôvody, pokiaľ ide o napadnuté rozhodnutie odporcu, po právnej stránke argumentáciu neuviedla.

Podľa rozhodnutia odporcu zo dňa 12.10.2009 bola zamietnutá žiadosť navrhovateľky podľa § 70 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zo dňa 14.8.2009. Z uvedeného rozhodnutia vyplýva, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky sociálnej poisťovne zo dňa 8.9.2009 navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Ďalším rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 12.3.2012 odporca rozhodol tak, že podľa § 70 ods.1 a § 82 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bol priznaný navrhovateľke invalidný dôchodok s účinnosťou od 8.7.2011 v sume 132,70 € mesačne a s ohľadom na opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z.z. tento invalidný dôchodok s účinnosťou od 1.1.2012 bol zvýšený na sumu 137,10 € mesačne (§ 82 citovaného zákona o sociálnom poistení) .

V tomto rozhodnutí odporca podrobne uviedol výpočet výšky invalidného dôchodku s poukazom na ust. § 70 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj § 9 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ust. § 63 ods.4,6 a § 255 ods.3 zákona o sociálnom poistení. Navrhovateľka bola uznaná za invalidnú z dôvodu, že mala pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 65 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Vzhľadom

na priznanie invalidného dôchodku v nadväznosti na § 70 ods.1 a § 82 zákona o sociálnom poistení, navrhovateľka splnila zákonné podmienky pre priznanie invalidného dôchodku s účinnosťou od 8.7.2011.

Podľa ust. § 71 ods.8 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúseností a schopností rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.9So/110/2010 zo dňa 30.3.2011 vyplýva, že súd sa mal vysporiadať s lekárskymi posudkami posudkových lekárov sociálneho poistenia a vyhodnotiť tvrdenia navrhovateľky v predkladaných dôkazoch, ako aj s námietkami, ktoré uviedla v návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporcu.

Ust. § 157 ods.2 O.s.p. zakotvuje náležitosti odôvodnenia rozsudku, ako aj poradie, v akom by mali byť v odôvodnení rozsudku premietnuté. V odôvodnení rozsudku súd musí stručne a jasne objasniť skutkový a právny základ rozhodnutia.

Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale iba na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (rozhodnutie Ústavného súdu SR č.III.ÚS115/03 č.313/2003) .

Podľa ust. § 250i ods.1 O.s.p., pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia.

Pri vydávaní rozhodnutia tunajšieho súdu, ktoré bolo napadnuté opravným prostriedkom zo dňa 1.7.2010, súd považuje za potrebné uviesť, že v odôvodnení rozhodnutia súdu boli uvedené všetky základné náležitosti, ktoré odôvodnenie rozsudku podľa ust. § 157 O.s.p. má obsahovať. Námietky uvedené navrhovateľkou v opravnom prostriedku sa týkali jej zdravotného postihnutia, v rámci ktorého bola navrhovateľka opakovane posudzovaná a objektivizáciu týchto posudkov môže súd učiniť iba prostredníctvom súdneho znalca. V každom prípade pri vydávaní lekárskych posudkov posudkovým lekárom sociálneho poistenia súd nemôže ustanovovať znalca, iba v takom prípade, ak sú dané pochybnosti, na ktoré poukáže sám účastník konania, že tieto postupy správneho orgánu pri vyhodnocovaní zdravotného stavu neboli v súlade s platnou právnou úpravou. V danom prípade navrhovateľka neuviedla dôvody, pre ktoré by mal súd takýmto postupom pri preskúmavacom konaní konať. To, že neskôr došlo k navýšeniu výšky miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkovým lekárom sociálneho poistenia, je objektivizáciou, ktorá nastala následne po predložení lekárskych správ a je na strane odporcu ako vyhodnotí tieto dôkazy a vo veci samej rozhodne.

Pri hodnotení zdravotného stavu navrhovateľky pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav došlo k zmene rozhodujúceho zdravotného postihnutia v dôsledku tejto zmeny, kde je zákonné rozpätie od 50 do 60 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, toto rozpätie z 55 % bolo stanovené na 65 %, čo je maximálnou hranicou pre uznanie invalidity v danom prípade.

Podľa ust. § 250q ods.2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vydanie nového rozhodnutia, ktorým bola navýšená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti stanovenému poklesu v predchádzajúcom rozhodnutí a na základe zmeny rozhodujúceho zdravotného postihnutia súd napadnuté rozhodnutia odporcu potvrdil.

Účastníkom náhradu trov konania nepriznal, pretože obidvaja účastníci si trovy konania neuplatnili.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.