KSKE 6 Sd 16/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200182 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200182.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky: K. I., I. Y. XXX, I., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 20.12.2011.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 20.12.2011 bola podľa ust. § 73, § 112 ods.4 a 6, § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení nesk. predpisov znížená suma invalidného dôchodku od 8.2.2012 na 128,50 Eur mesačne.

Dôvodom pre zníženie sumy invalidného dôchodku bol zlepšený zdravotný stav, podľa posúdenia posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky D., podľa lekárskej správy zo dňa 14.11.2011.

V zákonnej lehote podala opravný prostriedok navrhovateľka, v ktorom podrobne opísala svoj zdravotný stav, pre ktorý nemôže sa zamestnať, stále sa cíti zle, posudkový lekár príslušné lekárske správy neprečítal. Nie je spokojná s prístupom lekára, ani s jeho lekárskym posudkom. Cíti sa zle, má bolesti hlavy, vypadávanie vlasov a výstupy krvného tlaku.

Súd preskúmal opravný prostriedok navrhovateľky, po oboznámení sa s obsahom administratívneho a dávkového spisu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p., a zistil, že nebol daný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Navrhovateľka bola opakovane posudzovaná dňa 17.2.2012 z dôvodu podaného opravného prostriedku.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky je zdravotné postihnutie, kap. IV., pol. 9.3., písm.c) podľa prílohy č.4 k zákonu č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Z celkového posudku lekárskej správy zo dňa 17.2.2012 vyplýva, že zdravotný stav navrhovateľky z endokrinologického hľadiska je zlepšený. Navýšenie 5 % k miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bolo potrebné vykonať pre iné ochorenie - hypertenziu.

Navrhovateľka na pojednávaní konanom dňa 12.4.2012 nepredložila ďalšie diagnostické závery, ktoré by opodstatňovali navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa ust. § 71 ods. 4 cit. zákona o sociálnom poistení v platnom znení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí /§ 71 ods. 6 cit. zákona o sociálnom poistení/.

V prípade navrhovateľky, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí bude ovplyvňovať výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bude potrebné v ďalšom postupovať podľa ust. § 71 ods. 10 cit. zákona o sociálnom poistení, aj s ohľadom na recidívu alebo zhoršenie zdravotného stavu.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedený skutkový a právny stav, súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.