KSKE 6 Sd 17/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/17/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200202 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200202.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky: C. E., K. Z. G. XX, C., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 28.12.2011.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 28.12.2011 bola podľa ust. § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení nesk. predpisov zamietnutá žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok.

Odporca v dôvodoch napadnutého rozhodnutia uviedol, že navrhovateľka bola uznaná invalidnou, pretože jej miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť prevyšuje 70 %. Napriek uvedenému, navrhovateľka nemá potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, vo veku nad 45 rokov, čo je najmenej 15 rokov. Táto doba sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity. Pred vznikom invalidity (18.8.2011) , navrhovateľka získala 5146 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo potvrdzuje evidenčný list dôchodkového zabezpečenia. Navrhovateľka ku dňu vzniku invalidity získala 14 rokov a 36 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo je nepostačujúce pre účely priznania nároku na invalidný dôchodok.

V zákonnej lehote podala opravný prostriedok navrhovateľka, v ktorom podrobne opísala svoj zdravotný stav, pre ktorý nemôže sa zamestnať, pričom z rozhodnutia je veľmi sklamaná. Poberá spolu s druhom sociálne dávky. Žiadala o spravodlivé rozhodnutie.

Súd preskúmal opravný prostriedok navrhovateľky, po oboznámení sa s obsahom administratívneho a dávkového spisu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p., a zistil, že nebol daný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Podľa ust. § 72 ods.1 písm.g/ zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. Ako vyplýva z evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia navrhovateľky, táto doba splnená nebola, pretože získala iba 14 rokov a 36 dní obdobia dôchodkového poistenia.

Navrhovateľka má preto možnosť podľa ust. § 142 ods.3 citovaného zákona o sociálnom poistení, v znení zák.č. 721/2004 Z.z. poistné na dôchodkové poistenie doplatiť aj dodatočne, za splnenia podmienok:

a/ mala prerušené poistenie podľa § 26 citovaného zákona o sociálnom poistení,

b/ bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov, alebo

c/ sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že u navrhovateľky nedošlo k splneniu zákonnej podmienky pre priznanie invalidného dôchodku podľa ust. §§ 70, 71 zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedený skutkový a právny stav, súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.