KSKE 6 Sd 19/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/19/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200236 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200236.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: A. K., D. I. Č.. XX, D. I., proti odporcovi Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 16. decembra 2011.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca podľa § 73, § 112 ods. 4 a 6, § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov znížil sumu invalidného dôchodku od 24. februára 2012 na 114,40 eur mesačne.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 27. októbra 2011 v 55 %. Poukázal tiež na lekársku správu Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 27. októbra 2011.

Sumu invalidného dôchodku určil podľa § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nárokov na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, aktuálnej dôchodkovej hodnoty a percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Nárok na invalidný dôchodok vznikol 7. septembra 2010.

Spôsob výpočtu hodnoty priemerného osobného mzdového bodu a rokov obdobia dôchodkového poistenia, spolu s pripočítaným obdobím, bolo navrhovateľovi rozhodnuté rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 16. novembra 2010.

Hodnota priemerného osobného mzdového bodu je 0,4826.

Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím, sa vypočítal z 15.015 dní, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o priznanie dôchodku.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 27. októbru 2011 je podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 497/2010 Z. z., ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2011, 9,5756 eur.

Suma invalidného dôchodku je 104,60 eur mesačne. Je určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia, spolu s pripočítaným obdobím, aktuálnej dôchodkovej hodnoty a percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Priemerný osobný mzdový bod 0,4826 x 41,1370 rokov obdobia dôchodkového poistenia, spolu s pripočítaným obdobím x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 x 55 % = 104,60 eur mesačne.

K tejto sume invalidného dôchodku patrí suma zvýšenia 6,40 eur mesačne, ktorá patrila k doteraz vyplácanému invalidnému dôchodku podľa § 82 zákona o sociálnom poistení.

Navrhovateľ podal v zákonnej lehote opravný prostriedok. Uviedol v ňom, že nesúhlasí so znížením invalidného dôchodku na 55 %. Posudková lekárka sa podrobnejšie nezaoberala jeho zdravotným stavom, a to napriek tomu, že predložil vyjadrenie od ortopéda, že nemôže zaťažovať bedrové kĺby. Má sa vyhýbať prechladeniu, nesmie dlho stáť, ani sedieť a tak isto, mal by menej chodiť. Z uvedených dôvodov má problém sa uplatniť na trhu práce. Kvôli zlému zdravotnému stavu bol prepustený zo zamestnania.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ustanovenia § 250l ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že nebol dôvodný.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku poukázal na svoj zlý zdravotný stav a žiadal o prehodnotenie svojho zdravotného stavu. Pre účely prehodnotenia zdravotného stavu sociálna poisťovňa, ústredie, vyhodnotila novú lekársku správu zo dňa 6. marca 2012, v závere ktorej posudkový lekár sociálnej poisťovne, ústredie, ponechal mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 55 %. Posudkový lekár mal k dispozícii ortopedické vyšetrenia od 27. októbra 2011. Z celkového posudku tiež vyplýva, že zdravotný stav navrhovateľa je výrazne zlepšený, stabilizovaný. Z uvedených dôvodov bola navrhovateľovi stanovená horná hranica percentuálneho rozpätia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Predložené lekárske správy zo dňa 1. 6. 2012 a 16. 5. 2012, na pojednávaní, nepreukazujú zhoršenie zdravotného stavu navrhovateľa.

Podľa ustanovenia § 250i ods. 1 O.s.p., pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia, je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ v opravnom prostriedku žiadal, aby bol jeho zdravotný stav prehodnotený, čo bolo aj učinené odporcom a bola vyhotovená nová lekárska správa zo dňa 6. marca 2012, súd nemal pochybnosti o vecnej správnosti vydaného rozhodnutia odporcom, pokiaľ ide o ustálenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 55 %.

Podľa ustanovenia § 71 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa ustanovenia § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na to, že v konaní bol riadne zistený skutkový stav a odporca rozhodol v súlade s platnou právnou úpravou, neostávalo súdu nič iné, ako rozhodnutie odporcu potvrdiť.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.