KSKE 6 Sd 20/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 20/2011

KS v Košiciach, dátum 06.03.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 20/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/20/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200247 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200247.4

Uznesenie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: G. X., H. XX, X., zastúpený: JUDr. Anton Hencovský, advokát, Františkánska č.3, Košice, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podaným opravným prostriedkom, doručeným súdu dňa 8.3.2011 žiadal, aby súd preskúmal rozhodnutie odporcu č. XXXXXXX XXX zo dňa 9.2.2011.

Navrhovateľ písomným podaním zo dňa 28.2.2012 vzal opravný prostriedok späť.

Vzhľadom na vyššie uvedený procesný úkon navrhovateľa, súd konanie zastavil, s poukazom na ust. § 250d ods. 3, v nadväznosti na ust. § 250h ods. 2 O.s.p.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 246c ods. 1, § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.