KSKE 6 Sd 20/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 20/2012

KS v Košiciach, dátum 18.06.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 20/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200240 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200240.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: X. Č., S., R. X, proti odporcovi: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ dňa 27. 2. 2008 podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 17. 1. 2008.

Podaním zo dňa 18. 5. 2012 vzal opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p., súd konanie zastaví, ak sa návrh na opravný prostriedok vzal späť, (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 250l ods. 2, 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ktoré bolo zastavené.

Poučenie:

Proti uznesenie je možné podať odvolanie do 15 dní

od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.