KSKE 6 Sd 21/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200255 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200255.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa T. F., Š. K. Y., W. U. Y. XX, R., X. - K., Q.. XX. X. XXXX, proti odporcovi SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 8. decembra 2011.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšil navrhovateľovi od 1. januára 2012 invalidný dôchodok na 163,20 eur mesačne.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že dôchodok bol zvýšený o 3,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 5,30 eur mesačne. Percento zvýšenia dôchodku sa ustanovilo opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012.

Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu navrhovateľ v zákonnej lehote podal opravný prostriedok. V opravnom prostriedku navrhovateľ opísal to, že od 21. marca 1997 mu bol odňatý čiastočný invalidný dôchodok z dôvodu, že prestal podľa § 37 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. spĺňať podmienky nároku na jeho priznanie. V roku 1999 mu opakovane priznali čiastočný invalidný dôchodok od 25. februára 1999 a tvrdil, že nemal zohľadnené správne rozhodujúce obdobie pre výpočet jeho výšky.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení s účinnosťou po 31. 5. 1998, je potrebné brať do úvahy viac rozhodných období, nakoľko čiastočne invalidný sa stal nie rozhodnutím o priznaní čiastočného invalidného dôchodku zo dňa 20. augusta 1999, ako to uvádza navrhovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 1. augusta 2011, ale rozhodnutia zo dňa 1. augusta 1987, kedy mu bola po prvýkrát v dôsledku pracovného úrazu a zmenenej pracovnej schopnosti priznaná čiastočná invalidita. Výšku jeho invalidného dôchodku bolo potrebné vypočítať z jeho aktívnych rokov, t. j. od roku 1976, a to do 10. po sebe nasledujúcich rokov, kedy začal byť čiastočne invalidným. Navrhovateľ niekoľkokrát požiadal o prepočet invalidného dôchodku, zo strany odporcu mu boli písomným podaním zo dňa 1. 8. 2011, 20. septembra 2011 a 4. 1. 2012 zodpovedané jeho otázky, pokiaľ ide o výšku čiastočného invalidného dôchodku.

V závere svojho opravného prostriedku poukazuje na nesprávnosť rozhodnutia zo dňa 20. augusta 1999, a následne aj na rozhodnutia, ktorými bol tento čiastočný invalidný dôchodok valorizovaný vzhľadom aj na posledné rozhodnutie, ktoré je predmetom preskúmania.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ustanovenia § 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku v roku 2007, táto žiadosť bola zamietnutá právoplatným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27. septembra 2007, ktoré bolo predmetom preskúmania súdom a potvrdené Krajským súdom v Košiciach č. 2SD/8/2006-46 zo dňa 4. novembra 2008. Iné rozhodnutia o nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok, okrem rozhodnutia o každoročnom zákonnom zvýšení dôchodku, odporcom vydané neboli.

Krajský súd v Košiciach rozsudkom č. 2SD/8/2008 potvrdil rozhodnutie odporcu zo dňa 27. septembra 2007 č. XXX XXX XXXX rozhodnutím dňa 4. novembra 2008.

Súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavanom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa sa dostatočne ozrejmili.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, priemerný mesačný zárobok je mesačný priemer hrubých zárobkov dosiahnutých z piatich zárobkovo najlepších kalendárnych rokov v rozhodnom období.

Podľa § 12 ods. 3 písm. a/ zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, rozhodným obdobím je obdobie 10. po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov pre rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok.

Rozhodujúce obdobie sa určuje počínajúc predchádzajúcim kalendárnym rokom pred vznikom nároku na dôchodok. Nárok na čiastočný invalidný dôchodok u navrhovateľa vznikol od 25. februára 1999, to znamená, že rozhodné obdobie pre výpočet dôchodku uvedené v odôvodnení rozhodnutia zo dňa 8. 12. 2011 v súvislosti s valorizáciou uvedeného dôchodku sú roky 1992, 1990, 1989, zákona o sociálnom zabezpečení.

O nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok bolo rozhodnuté odporcom pod č. XXX XXX XXXX zo dňa 1. 12. 2000, ktorým bola navrhovateľovi podľa § 37 a § 95 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov uvoľnená výplata čiastočného invalidného dôchodku od 18. júna 2000 v sume 2.308,- Sk mesačne, uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Zvyšovanie dôchodkových dávok upravuje § 82 ods. 1 zákona o sociálnom poistení a podľa citovaného ustanovenia ods. 2 dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa ods. 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Podľa ustanovenia § 82 ods. 3 citovaného zákona o sociálnom poistení na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje.

Navrhovateľovi napadnutým rozhodnutím sa zvýšila dôchodková dávka o 3,3 % mesačnej sumy dôchodku na sumu 163,20 eur mesačne, teda o 5,30 eur mesačne, čo upravuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012.

Pokiaľ ide o námietku navrhovateľa, ktorá sa týkala zvýšenia dôchodkovej dávky s účinnosťou od roku 1976, kedy podľa jeho názoru mal najlepšie zárobky, v tomto konaní uvedené nie je možné riešiť. Vo veci samej, pokiaľ ide o zvýšenie invalidného dôchodku navrhovateľa, bolo súdmi Slovenskej republiky právoplatne rozhodnuté, preto zvýšenie invalidného dôchodku o percentuálnu časť prislúchajúcu podľa Opatrenia MPSVaR SR za každý kalendárny rok, súd vyhodnotil ako o zákonnú dávku, ktorá sa prispieva každému dôchodcovi rovnako na území Slovenskej republiky.

Podľa ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie súd nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia odporcu, preto rozhodnutie v napadnutej časti bolo potvrdené.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250l ods. 2, § 250k prvá veta O.s.p., navrhovateľ nebol v konaní úspešný, odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd účastníkom konania nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.