KSKE 6 Sd 24/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/24/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200289 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200289.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky : H. H., X.. XX. X. XXXX, Y. X, H., proti odporcovi: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29. 12. 2011, v spojení s rozhodnutím zo dňa 10. 4. 2012.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29. 12. 2011 bola podľa ust. § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamietnutá žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok.

V dôvodoch rozhodnutia odporca uviedol, že podľa ust. § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. O sociálnom poistení (ďalej len Zákon o sociálnom poistení ) , poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ust. § 71 ods. 1 cit. zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka nedosiahla zákonnú hranicu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, čo potvrdzuje lekárska správa zo dňa 20. 3. 2012.

V zákonnej lehote podala opravný prostriedok navrhovateľka, v ktorom nesúhlasila so stanovením miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (ďalej len MPSVZČ ) na 45 %. Je presvedčená, že odborné lekárske nálezy opodstatňujú vyššiu MPSVZČ.

Súd preskúmal opravný prostriedok navrhovateľky, po oboznámení sa s obsahom administratívneho a dávkového spisu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p. a zistil, že nebol daný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Navrhovateľka bola opakovane posudzovaná dňa 20. 3. 2012 z dôvodu podaného opravného prostriedku.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky je choroba v zákonnom rozpätí od 35 - 45 % MPSVZČ, podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v platnom znení, navrhovateľke dňa 20. 3. 2012 posudkový lekár (ústredie) Sociálnej poisťovne zvýšil zákonné rozpätie o 10 % podľa ust. § 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení. Dňa 10. 4. 2012 odporca vydal rozhodnutie o priznaní MPSVZČ na 55 % od 25. 10. 2011.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že u navrhovateľky nedošlo k splneniu zákonnej podmienky pre priznanie invalidného dôchodku podľa ust. §§ 70, 71 Zákona o sociálnom poistení, až v spojení s rozhodnutím zo dňa 10. 4. 2012.

Podľa ust. § 71 ods. 1 cit. zákona o sociálnom poistení v platnom znení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúce schopnosti prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§§ 71 ods. 6, 71 ods. 8 cit. zákona o sociálnom poistení) .

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedený skutkový a právny stav, súd rozhodnutie odporcu potvrdil, v spojení s rozhodnutím zo dňa 10. 4. 2012.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá vera O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.