KSKE 6 Sd 32/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/32/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200372 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200372.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa A. X., Q.. L. XX, P., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXXXXXX XXX X zo dňa 23.2.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca nepriznal navrhovateľovi invalidný dôchodok, s poukazom na ust. § 70 ods. 1, § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon o sociálnom poistení/.

V odôvodnení rozhodnutia odporca uviedol, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, Sociálnej poisťovne ústredia v Z. zo dňa 25.5.2011 a 30.11.2011 navrhovateľ nie je invalidný podľa ust. § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách bola stanovená na 35 %.

Navrhovateľ proti rozhodnutiu odporcu podal v zákonnej lehote opravný prostriedok. Uviedol, že nie je schopný vykonávať zárobkovú činnosť, nesúhlasí s rozhodnutím o zamietnutí žiadosti, žiada o znovuposúdenie zdravotného stavu.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p., oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu a zistil, že nebol daný dôvod na zrušenie rozhodnutia.

Podľa ust. § 244 ods. 1 O.s.p. /Občiansky súdny poriadok/ v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov súd dbá na to, že rozhodnutie správneho orgánu má náležitosti správneho aktu, či dôvody, ktoré správny orgán uviedol do svojho rozhodnutia sú v súlade s obsahom administratívneho spisu a hmotnoprávnymi podmienkami, v danom prípade citovanými ustanoveniami §§ 70 a 71 zákona č. 461/2003 Z.z., v platnom znení.

Pre účely invalidity bol navrhovateľ opakovane posudzovaný dňa 30.11.2011, na základe podaného opravného prostriedku. Navrhovateľ subjektívne udáva bolesti ľavej ruky, má zníženú svalovú silu.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľa teda je iné ochorenie mäkkého tkaniva, kapitola XV, odd. C, pol. 1b prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z.. Podľa uvedenej prílohy citovaného zákona o sociálnom poistení, v platnom znení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je určená od 25 do 35 %.

Z vyššie uvedeného dôvodu nebola splnená zákonná podmienka, aby odporca vyhovel žiadosti navrhovateľa o priznanie invalidného dôchodku.

Podľa ust. § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa ust. § 71 ods. 6 cit. zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Na základe vyššie uvedeného skutkového a právneho stavu, odporca vydal rozhodnutie v súlade so zákonnou úpravou, §§ 70 a 71 zákona č. 461/2003 Z.z.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, rozhodnutie odporcu bolo potvrdené.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., neúspešnému účastníkovi ako aj odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd nepriznal účastníkom právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.