KSKE 6 Sd 33/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 33/2012

KS v Košiciach, dátum 03.06.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 33/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/33/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200493 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200493.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky C. Č. X. I. Q. Á. J. V. C. E. S. , Z. H. XX, proti odporcovi Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava o vdovský dôchodok takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ dňa 15. 03. 2012 podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20. 02. 2012.

Podaním zo dňa 20. 05. 2012 vzal opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O. s. p., súd konanie zastaví, ak s návrh na opravný prostriedok vzal späť (§ 250h ods. 2 O. s. p.) .

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 250l ods. 2, 146 ods. 1 písm. c) O. s. p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ktoré bolo zastavené.

Poučenie:

Proti uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.