KSKE 6 Sd 39/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 39/2011

KS v Košiciach, dátum 01.01.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 39/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/39/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200448 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200448.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: T. F., N. Č..X, A., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, R.. XX.T. Č.. X, B., o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka podaním zo dňa 15.4.2011 žiadala preskúmať rozhodnutie odporcu č. XXXXXXX XXX X, zo dňa 24.3.2011.

Navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť dňa 19.12.2011.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p., navrhovateľka môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 súd konanie zastaví, ak navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.