KSKE 6 Sd 4/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/4/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200041 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200041.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky T.. C. V., G.. XX.X.XXXX, K. N. E. Č.. X, C., zastúpenej JUDr. Milanom Sedlákom, MBA, advokátom, Kukučínova 19, Košice, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu č. XXXXXXX XXX X zo dňa 18.11.2010 a vec vracia odporcovi na ďalšie konanie.

Odporca je povinný zaplatiť na účet Krajského súdu v Košiciach 258,46 EUR titulom preddavkovaných trov konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Odporca je povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu navrhovateľky - JUDr. Milanovi Sedlákovi, MBA, Kukučínova 19, Košice, odmenu za zastupovanie v sume 466,04 EUR do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 18.11.2010 odporca podľa ust. § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 5461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon o sociálnom poistení / v znení nesk. predpisov, zvýšil navrhovateľke sumu invalidného dôchodku od 25.10.2010 na sumu 191,60 EUR mesačne.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky bola stanovená na 60 %, čo vyplýva z lekárskej správy posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočka C. zo dňa 25.10.2010. Spôsob výpočtu invalidného dôchodku nebol napadnutý opravným prostriedkom, preto súd na uvedené nebral zreteľ.

Navrhovateľka podala proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu v zákonnej lehote opravný prostriedok. Namietala najmä, že rozhodnutie bolo vydané na základe nesprávneho postupu, ktoré malo za následok nesprávne rozhodnutie, keďže vychádzalo z nesprávneho skutkového stavu. Navrhovateľka sa nemohla vyjadriť k podkladom, ktoré boli rozhodujúce na rozhodnutie vo veci samej. Zdravotný stav navrhovateľky nebol náležite zistený, rozhodnutie odporcu je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Šetrenie zdravotného stavu vychádzalo pravdepodobne iba z dostupnej zdravotnej dokumentácie a nebolo zdôvodnené, ako sa dospelo k určeniu 60 % - nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Predmetom posúdenia malo byť posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu navrhovateľky na základe kontrolnej lekárskej prehliadky určenej na 09/2010 a tým stanovenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Zvýšená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená o 10 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Pracovná rekomandácia bola doporučená - v doterajšom pracovnom zaradení ako pedagóg, aj ako administratívne práce.

Navrhovateľka ďalej uvádza, že po operačnom zákroku dňa 14.4.2010 nastali u nej komplikácie, došlo k trvalému poškodeniu centrálnej nervovej sústavy a k porušeniu psychiky. Zdravotný stav navrhovateľky sa ani po následnej liečbe nezlepšil, preto je odkázaná na trvalú starostlivosť inou osobou, následky poškodenia zdravia trvalo ovplyvnili jej doterajší život a nie je schopná zotrvať na trhu práce.

Z vyššie uvedených dôvodov, navýšenie o 10 % v poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je neobjektívne.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p., a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu, zdravotnej dokumentácie, dospel k záveru, že vo veci bolo potrebné vykonať znaleckú expertízu, ktorá bola súdu doručená dňa 21.12.2011, na základe uznesenia súdu č.k. 6 Sd 4/2011 - 51 zo dňa 20.10.2011.

Podľa ust. § 71 ods. 3 prvá veta zákona o sociálnom poistení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Z lekárskej správy Sociálnej poisťovne, pobočka C. zo dňa 25.10.2010, z jej záverov vyplýva, že navrhovateľka je naďalej invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť - 60 %, zo dňa 6.10.2011 - 70 % /rozhodnutie z 9.11.2011/, s poukazom na určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia, aj iného zdravotného postihnutia, avšak, s týmto zdravotným postihnutím môže navrhovateľka vykonávať aj administratívne práce, pričom terajšie pracovné zaradenie ako pedagóg je vyhovujúce /údaj z pracovnej rekomandácie/.

Odporca v napadnutom rozhodnutí vychádzal z podkladov tohto posudku, pričom súd videl rozpor v tvrdení navrhovateľky a v údajoch uvádzaných v zdravotnej dokumentácii, preto z týchto dôvodov bolo potrebné v tomto prípade ustanoviť znalca, pre objektivizáciu posúdenia dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu navrhovateľky.

Z výsledkov znaleckej expertízy vyplynulo, že podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia, navrhovateľka nie je schopná vykonávať prácu pedagóga, ani jednoduché administratívne práce, teda nie je schopná vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu, v akom bolo uvedené v lekárskej správe posudkového lekára Sociálnej poisťovne. Výsledok znaleckej expertízy poukazuje na rozhodujúce zdravotné postihnutie. Súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že pri opakovanom posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľky, nie je možné ísť v neprospech účastníka správneho konania v otázke určenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Z vyššie uvedeného záveru znaleckej expertízy vyplýva, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená v rozpore s ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, preto súd podľa ust. § 250j ods. 2 písm. c/, d/ O.s.p., zrušil napadnuté rozhodnutie odporcu a vec vrátil odporcovi na ďalšie konanie.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Navrhovateľke vznikli trovy konania v sume 258,46 EUR, ktoré súviseli so zaplatením odmeny znalkyne podľa uznesenia súdu č.k. 6 Sd 4/2011-71 zo dňa 3.1.2012, ktorá suma bola znalkyni vyplatená z prostriedkov štátu.

Podľa ust. § 148 ods. 1 prvá veta O.s.p., štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil.

O odmene právneho zástupcu navrhovateľky bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., vzhľadom na úspešnosť navrhovateľky v konaní, za 6 úkonov právnej pomoci - prevzatie a príprava zastúpenia 57,- EUR, podanie opravného prostriedku - 57,- EUR, účasť na pojednávaní 3 x 57,- EUR, 1 x 58,69 EUR, 5 x 7,41 EUR = 37,05 EUR a 1 x 7,63 EUR - náhrada paušálu, spolu 388,37 EUR + 20% 77,67 EUR, celkom odmena predstavuje sumu 466,04 EUR, s poukazom na ust. § 11 ods. 4 druhá veta, § 14 ods. 1 písm. a/, b/, c/, § 16 ods. 3 a § 18 ods. 3 vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení vyhl.č. 232/2010 Z.z.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie / § 250s O.s.p./.

Proti výroku o povinnosti zaplatiť trovy konania je možné podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozsudku prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, na Najvyšší súd Slovenskej republiky.