KSKE 6 Sd 4/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200067 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200067.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa S. Z., B. XX, M., I.. X.X.XXXX, T. M. L., zastúpený JUDr. Zuzanou Kollárovou, advokátkou, Zimná 59, Spišská Nová Ves, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 8.12.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 8.12.2011 nebolo vyhovené navrhovateľovi v konaní o priznanie starobného dôchodku k 2.1.2009, s poukazom na ust. § 65 ods. 1 a § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v znení zák.č. 555/2007 Z.z. a § 21 ods. 1, § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení nesk. predpisov a čl. 46 ods. 2 nariadenia Rady /EHS/ č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci, spoločenstva.

V dôvodoch rozhodnutia odporca citoval zákonné ustanovenia § 65 ods. 1, § 274 ods. 1, zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon o sociálnom poistení v znení nesk. predpisov/, ako aj ust. § 21 ods. 1 písm. c/ § 14 ods. 2, § 174 ods. 1, 2 zák.č. 100/1988 Zb. /ďalej len zákon o sociálnom zabezpečení v znení nesk. predpisov/, s prihliadnutím na dobu poistenia získanú podľa právnych predpisov Českej republiky, za obdobie od 1.1.1993 do 29.6.1999 a od 24.7.2000 do 30.4.2003, v III. pracovnej kategórii, ako ju potvrdil nositeľ poistenia Českej republiky.

Podľa právnych predpisov Českej republiky boli pracovné kategórie zrušené 1.1.1993, preto doba poistenia u navrhovateľa získaná v období od 1.1.1993 do 28.6.1999 a od 24.7.2000 do 30.4.2003 nebola Českou správou sociálneho zabezpečenia potvrdená vo zvýhodnenej pracovnej kategórii.

S prihliadnutím na čl. 11 písm. f/ nariadenia Rady /EHS/ č. 1408/71, na účely vzniku nároku na dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky a určenie jeho sumy je potrebné prihliadnuť na doby poistenia získané podľa právnych predpisov iného členského štátu EÚ v takom rozsahu, v akom ich na príslušnom formulári potvrdila príslušná inštitúcia sociálneho poistenia tohto štátu podľa vnútroštátnych predpisov.

Pracovné kategórie boli podľa predpisov Českej republiky zrušené k 1.1.1993, preto obdobie, ktoré navrhovateľ namieta, že nebolo posúdené vo zvýhodnenej pracovnej kategórii, nemohla byť Českou správou sociálneho zabezpečenia potvrdená, ale potvrdená iba ako doba zamestnania, bez takého zvýhodnenia.

Navrhovateľ nezískal potrebný počet rokov doby zamestnania zaradeného do I. pracovnej kategórie na účely zníženia dôchodkového veku podľa § 21 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Nárok na starobný dôchodok vznikne navrhovateľovi po dosiahnutí veku 62 rokov dňa 1.1.2016.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu v intenciách podaného opravného prostriedku, podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Navrhovateľ naďalej zotrval na svojom stanovisku, že v období od 1.1.1993 do 28.6.1999 odpracoval v I. pracovnej kategórii ešte 6 rokov a 179 dní, čo spolu s obdobím odpracovaným v kategóriách podľa § 14 ods. 2 písm. b/ až h/ zákona o sociálnom zabezpečení v znení nesk. predpisov zakladá nárok na vznik starobného dôchodku k 2.1.2009.

Zákon č. 100/1988 Zb. v znení § 14 ods. 2 pred dňom 1.6.1992 platil v Českej republike v tomto znení až do 31.12.1995, kedy bol zrušený zákonom č. 155/1995 ZSb. Znenie § 14 ods. 2 cit. zákona taxatívne vymenováva zamestnania patriace do I. pracovnej kategórie. Citoval úplné znenie ust. § 71 ods. 1, 2 zákona č. 155/1995 Sb. Navrhovateľ namieta, že obdobie výkonu práce navrhovateľa v období od 1.1.1993 do 28.6.1999 malo byť zaradené do I. pracovnej kategórie a nie do III. pracovnej kategórie. Zrušenie pracovných kategórií v Českej republike upravovala derogačná klauzula, podľa ktorej sa mali posudzovať zamestnanci, ktorí časť rokov odpracovali za doby platnosti kategorizácie a časť po jej zrušení.

Navrhovateľ za sporné obdobie pracoval ako tunelár - lamač, čo navrhovateľ považuje za ostatné zamestnanie vykonávané v baníctve v podzemí /§ 14 ods. 2 písm. b/ zákona o sociálnom zabezpečení/.

Odporca nijakým spôsobom nezisťoval, či je možné započítať navrhovateľovi dobu zamestnania po 1.1.1993 ako zvýhodnenú pracovnú kategóriu, iba konštatoval predchádzajúci právny stav.

K jednotlivým námietkam navrhovateľa súd zaujal nasledovné stanovisko :

Podľa ust. § 174 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, občan, ktorý vykonával pred 1.1.2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II kategórie funkcií, má po 31.12.1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

a/ 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a/, prípadne 9,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b/ až h/ alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií,

b/ 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 13 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a/, prípadne 9 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach lebo 18 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b/ až h, /alebo 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,

c/ 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 12 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a/, prípadne 8 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 16 rokov v zamestnaní

uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b/ až h/, alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo

d/ 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 11 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a/, prípadne 7,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b/ až l/, alebo 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.

Podľa ust. § 174 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31.12.1999. Za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 117/1988 Zb.

Zamestnanie vo zvýhodnenej I.A pracovnej kategórii, ako to vyplýva z OLDP, navrhovateľ ukončil dňa 31.12.1992, preto nespĺňa podmienky nároku na dôchodok podľa § 174 zákona o sociálnom zabezpečení.

Nie je sporné to, akú dobu odpracoval navrhovateľ v I.AA a I.A pracovnej kategórii. Spornou bola podľa navrhovateľa odpracovaná doba za obdobie pred a po 1.1.1993 do 28.6.1999 a od 24.7.2000 do 30.4.2003, na základe zmluvného vzťahu so zamestnávateľom M., M..B.., I. F..M.., B. X, Č. L., teda išlo o zápočet doby 6 rokov a 179 dní, teda doby poistenia získanej vo zvýhodnenej pracovnej kategórii.

Podľa čl. l písm. r/ nariadenia Rady /EHS/ č. 1408/71, doby poistenia znamenajú doby poistenia alebo doby zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti, ako ich definujú alebo uznávajú za doby poistenia právne predpisy, podľa ktorých sa dosiahli alebo považujú za rovnocenné dobám poistenia.

Doby poistenia oznámené jedným členským štátom Európskej únie majú byť akceptované prijímajúcim štátom Európskej únie bez spochybňovania ich kvality.

Česká správa sociálneho zabezpečenia na vyžiadané doby poistenia navrhovateľa za sporné obdobie oznámila, dňa 14.5.2009, že zamestnanie navrhovateľa sa potvrdzuje ako doba poistenia a nie ako doba poistenia získaná vo zvýhodnenej pracovnej kategórii.

Vznik nároku na starobný dôchodok navrhovateľa podľa navrhovateľom uvádzaného intertemporálneho ust. § 71 zák.č. 155/1995 Sb. má iba ten následok, že má vplyv na získanú dobu poistenia, tak ako to bolo oznámené českou správou sociálneho zabezpečenia zo dňa 14.5.2009. Všetky navrhovateľom uvádzané námietky boli odporcom náležite prešetrené a na základe nich aj rozhodnuté.

Vyššie uvedené podklady, boli pre rozhodnutie odporcu postačujúce na to, aby posúdil vznik nároku na účely zníženia dôchodkového veku podľa § 21 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších právnych predpisov v súlade s platnou právnou úpravou.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, ako aj citované právne predpisy /§ 65 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, § 21 ods. 1 písm. c/ zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, súd nemal inú možnosť, ako rozhodnutie odporcu potvrdiť.

V rozhodnutí sa obmedzil iba na citovanie tých právnych predpisov, ktoré boli rozhodujúce pre zamietnutie žiadosti o starobný dôchodok k 2.1.2009, keďže podľa ust. § 121 O.s.p., v nadväznosti na ust. § 246c ods. 1 O.s.p., netreba dokazovať skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho činnosti, ako aj právne predpisy uverejnené alebo oznámené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a právne záväzné akty, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a v Úradnom vestníku Európskej únie.

O opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie /§ 250q ods. 2 prvá veta O.s.p./.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľ nebol v konaní úspešný, odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo n ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.