KSKE 6 Sd 40/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 40/2012

KS v Košiciach, dátum 11.10.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 40/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/40/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200622 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200622.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: T.. L. S., U. XX, D., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. Augusta č.8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 13.4.2012, v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.5.2012.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 2.5.2012 navrhovateľka žiadala o zrušenie rozhodnutia odporcu č.XXX XXX XXXX zo dňa 13.4.2012.

V priebehu preskúmavacieho konania na tunajšom súde odporca vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky celkom, vydaním rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.5.2012.

Náprava chýb novým rozhodnutím oprávňuje súd napadnuté rozhodnutie potvrdiť, keď došlo k započítaniu 422 dní obdobia dôchodkového poistenia, s poukazom na ust. § 250q ods.2 O.s.p..

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods.2, § 250k ods.1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.