KSKE 6 Sd 42/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/42/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200662 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200662.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou, v právnej veci navrhovateľa: M. I., Z.. C. Č..XX, L., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o výšku predčasného starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.4.2012.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.4.2012 bola navrhovateľovi podľa § 112 ods.4, § 68 a § 293b/, t/, ods.3 zákona o sociálnom poistení (zákon č.461/2003 Z.z. v znení zák.č. 543/2010 Z.z.) uvoľnená výplata predčasného starobného dôchodku a zároveň zvýšená suma predčasného starobného dôchodku na 263,40 Eur mesačne. Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu navrhovateľ podal v zákonnej lehote opravný prostriedok. V dôvodoch opravného prostriedku uviedol, že sa mu zdá byť tento predčasný starobný dôchodok nízky, vzhľadom na počet odpracovaných rokov, t.j. po vyučení v roku 1968 až do 28.2.2012 a súčasne žiadal započítať roky od roku 2009 pre úradné účely.

Odporca sa k podanému opravnému prostriedku vyjadril dňa 11.6.2012.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Okrem dôvodov, ktoré dostatočne vyčerpávajú odôvodnenie rozhodnutia odporcu všetky právne úpravy, na základe ktorých odporca vydal napadnuté rozhodnutie, súd k uvedeným dôvodov uvádza:

Zvýšenie predčasného starobného dôchodku je podľa § 68 ods.2 zákona o sociálnom poistení určené ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia. U navrhovateľa bola výška predčasného starobného dôchodku napadnutým rozhodnutím určená ku dňu nasledujúcemu po zániku povinného dôchodkového poistenia. Počas poberania predčasného starobného dôchodku navrhovateľ od 28.6.2010 do 31.12.2010 získal osobný vymeriavací základ 2910,97 Eur, všeobecný vymeriavací základ 9228,00 Eur a osobný mzdový bod 0,3155.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku nenapadol spôsob výpočtu výšky predčasného starobného dôchodku za obdobie rokov 2010, 2011 a 2012, avšak poukazuje na zápočet odpracovaných rokov po vyučení, najmä pokiaľ ide o zápočet rokov za rok 2009.

Podľa ust. § 112 ods.1 zákona o sociálnom poistení, dávka sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac 3 roky spätne odo dňa zistenia, že sa dávka priznala, alebo sa vyplácala v nižšej sume, ako patrí, alebo najviac 3 roky spätne od uplatnenia nároku na dávku alebo nároku na jej zvýšenie ak sa dodatočne zistí, že sa dávka

a/ priznala v nižšej sume, ako patrí,

b/ vypláca v nižšej sume, ako patrí,

c/ odoprela neprávom, alebo

d/ priznala od neskoršieho dátumu, než od ktorého patrí.

Vzhľadom na vyššie uvedené súd poukazuje na to, že ak sa navrhovateľ domnieva, že nemal započítaný rok 2009 alebo iné odpracované roky, musí požiadať osobitným návrhom sociálnu poisťovňu o prepočet svojej výšky priznaného predčasného starobného dôchodku, na základe ktorého odporca v tomto konaní rozhodne.

Podľa ust. § 250q ods.2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku súd rozhodne rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na to, že predmetom tohto konania bolo preskúmanie rozhodnutia o uvoľnení výplaty už skôr priznané predčasného starobného dôchodku, súd napadnuté rozhodnutie odporcu vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 250k ods.1, § 250l ods.2 O.s.p., účastníkom konania nevznikli žiadne trovy, preto im súd nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.