KSKE 6 Sd 46/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/46/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234147 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234147.7

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: T. L., X. V. Č.. XXX, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 13.4.2010.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporcu vo výrokovej časti bolo priznané navrhovateľovi podľa ust. § 70 ods.1 zák.č. 461/2003 Z.z. (ďalej len zákon o sociálnom poistení) v znení neskorších predpisov na invalidnom dôchodku 373,30 Eur mesačne s účinnosťou od 19.10.2009. Súčasne navrhovateľovi podľa § 263a ods.5 zákona o sociálnom poistení zanikol nárok od 19.10.2009 na doteraz vyplácaný invalidný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný čiastočný invalidný dôchodok. Navrhovateľovi súčasne zanikol aj nárok na invalidný dôchodok, na ktorý vznikol nárok od 19.10.2009 podľa § 263 ods.1 zákona o sociálnom poistení a podľa § 29 ods.1 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov v sume 272 Eur mesačne.

Podľa § 82 ods.1 zákona o sociálnom poistení v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 413/2009 Z.z. sa navrhovateľovi zvýšil invalidný dôchodok na sumu 384,70 Eur mesačne s účinnosťou od 1.1.2010.

Odporca v rozhodnutí poukázal na ust. § 263 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pričom čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov určených pred 1.1.2004 na základe žiadosti navrhovateľa, na základe dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu bol posúdený opakovane zdravotný stav navrhovateľa pre účely nároku na invalidný dôchodok podľa § 29 ods.1 zákona o sociálnom zabezpečení. Odporca sa v napadnutom rozhodnutí zaoberal s výpočtom výšky priznaného invalidného dôchodku, pričom poukázal na to, že v posledných 10-tich rokoch pred vznikom invalidity, t.j. pred 19.10.2009, teda v období od 19.10.1999 do 18.10.2009 navrhovateľ získal 3653 dní doby zamestnania, čo je aj súčasťou osobného listu zabezpečenia. Podľa § 12 ods.6 zákona o sociálnom zabezpečení, ak priemerný mesačný zárobok určený z rozhodného obdobia prevyšuje sumu 82,99 Eur, započíta sa suma 82,90 Eur v plnej sume, zo sumy nad 82,99 Eur do 199,17 Eur jedna tretina a zo sumy nad 199,17 Eur do 331,94 Eur jedna desatina; na sumu nad 331,94 Eur sa neprihliada. V súlade s uvedeným sa priemerný mesačný zárobok upravil na sumu 135,00 Eur.

Navrhovateľovi sa podľa § 30 ods.1 zákona o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 194/1994 Z.z. na účely určenia sumy invalidného dôchodku pripočítala doba od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dosiahnutia dôchodkového veku.

Celková započítaná doba zamestnania je 45 rokov a 223 dní. Započítaná doba zamestnania rozhodná na určenie sumy dôchodku je 44 rokov, z toho v 3. pracovnej kategórii 44 rokov. Odporca ďalej vo svojom odôvodnení uvádza podrobný výpočet výšky invalidného dôchodku a dospel k záveru, že k 19.10.2009, t.j. ku dňu vzniku invalidity navrhovateľ získal 15388 dní odo dňa dôchodkového poistenia, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dosiahnutia dôchodkového veku v rozsahu 1260 dní, t.j. spolu 16648 dní. Dôchodkový vek podľa § 65 ods.2 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení navrhovateľ dosiahne dovŕšením 62 rokov veku, t.j. 1.4.2013. Rok dôchodkového poistenia podľa § 60 ods.8 zákona o sociálnom poistení je 365 dní dôchodkového poistenia, preto navrhovateľ získal 45,6110 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 19.10.2009 je 8,9955 Eur. Suma invalidného dôchodku u navrhovateľa je 349 Eur mesačne a v súvislosti s ust. § 81 ods.5 zákona o sociálnom poistení sa táto suma zvýšila na 384,70 Eur mesačne.

V závere svojho rozhodnutia odporca v súlade s výrokovou časťou napadnutého rozhodnutia poukazuje na § 263a ods.5 zákona o sociálnom poistení.

Navrhovateľ požiadal súd o preskúmanie napadnutého rozhodnutia a uviedol, že rozhodnutie nie je dostatočne odôvodnené;

a/ z rozhodnutia nie je jasné ktoré ochorenie sociálna poisťovňa považuje za najzávažnejšie. Invalidita mu bola priznaná pred 1.1.2004 na základe ochorenia nohy. Pri prehodnocovaní za najzávažnejšie ochorenie bola považovaná slepota jedného oka. Nie je pravdivé tvrdenie sociálnej poisťovne, že sa jedná o invaliditu od 19.10.2009,

b/ sociálna poisťovňa uvádza, že k výpočtu invalidného dôchodku boli použité roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, v ktorých jeho osobný mzdový bod po úprave dosiahol 0,8506. V uvedenom období už bol poberateľom invalidného dôchodku so zníženou pracovnou schopnosťou 41 %. Súčasne poukazuje na skutočnosť, že v rokoch 1984, 1985, 1986, 1987, 1989 bol jeho osobný mzdový bod aj bez úpravy 1,2001. Preto navrhuje k výpočtu použiť toto obdobie, v ktorom invalidný dôchodok nepoberal a jeho osobný mzdový bod nie je potrebné upravovať.

K podanému opravnému prostriedku sa vyjadril odporca písomne dňa 24.8.2010, ako aj 23.11.2011.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu s poukazom na ust. § 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

V napadnutom rozhodnutí bolo rozhodnuté o zániku nároku na invalidný dôchodok podľa zák.č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v sume 272 Eur mesačne z dôvodu priznania invalidného dôchodku podľa § 70 ods.1 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o výpočet výšky invalidného dôchodku k údajom, ktoré sú uvedené v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nemá žiadne pripomienky a stotožňuje sa v plnej miere s priznanou výškou invalidného dôchodku.

Priemerný mesačný zárobok na účely výmery sumy invalidného dôchodku bol vypočítaný v súlade s ust. § 12 ods.1 a 3 zákona o sociálnom zabezpečení, t.j. priemerný mesačný zárobok bol vypočítaný ako priemer hrubých zárobkov dosiahnutých v piatich zárobkovo najlepších kalendárnych rokoch v období 10-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov pred rokov, v ktorom navrhovateľ bol uznaný za invalidného podľa ust. § 29 zákona o sociálnom zabezpečení, t.j. pred rokom 2009. Navrhovateľovi bol

čiastočný invalidný dôchodok vymeraný podľa § 37 zákona o sociálnom zabezpečení z priemerného mesačného zárobku, ktorý po úprave pre výpočet dôchodku stanovil veličinu 2873,- Sk, pričom suma invalidného dôchodku podľa § 29 zákona o sociálnom zabezpečení bola vymeraná z priemerného mesačného zárobku, ktorý po úprave pre výpočet dôchodku stanovil veličinu 135,- Eur.

Navrhovateľ bol opakovane posudzovaný posudkovým lekárom sociálnej poisťovne a súd poukazuje na lekársku správu zo dňa 30.8.2011, v závere ktorej je konštatované, že základná diagnóza, ktorá je posledným rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľa, bola skonštatovaná už na základe vyšetrenia mozgu magnetickou rezonanciou v roku 2006, avšak úroveň závažnosti tohto ochorenia mala priebežne kolísavú intenzitu a pri krátkodobom zhoršení prejavov ochorenia hospitalizáciou došlo k úprave. Z uvedeného dôvodu nie je možné na základe požiadavky navrhovateľa posunúť dátum vzniku invalidity na skorší termín ako uvádza navrhovateľ vo svojom opravnom prostriedku, pretože tak ako táto lekárska správa, aj ďalšia lekárska správa zo dňa 11.11.2011 zhodne potvrdzuje, že dátum zmeny je viazaný na kontrolné neurologické vyšetrenie, ktoré bral posudkový lekár za určujúce, t.j. ide o dátum 19.10.2009. Súčasne sa podotýka, že aj pri poslednej hospitalizácii (prepúšťacia správa z hospitalizácie na neurologickom oddelení 4.2.2010) je konštatované, že posudzovaný je naďalej zamestnaný ako údržbár. Lekárska správa zo dňa 11.11.2011 uvádza, že pre konanie o opravnom prostriedku dňa 6.augusta nebolo zmenené zaradenie postihnutia podľa prílohy č.4 zákona o sociálnom poistení, ani miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, vzhľadom na celkové hodnotenie zdravotného stavu, s prihliadnutím na vzdelanie posudzovaného, druh vykonávanej práce a vek posudzovaného. Z vyššie uvedených lekárskych správ vyplýva, že základná diagnóza, ktorá je posledným rozhodujúcim zdravotným postihnutím, ako aj úroveň závažnosti tohto ochorenia mala priebežne kolísavú intenzitu a pri krátkodobom zhoršení prejavov ochorenia hospitalizáciou došlo k úprave. Z uvedeného dôvodu nie je možné vyhovieť požiadavke navrhovateľa o skoršie určenie dátumu vzniku invalidity.

Podľa ust.§ 250q ods.2 O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

Účastníkom sa nepriznalo právo na náhradu trov konania, pretože účastníkom v tomto konaní žiadne trovy nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.