KSKE 6 Sd 47/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200745 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200745.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej navrhovateľky: J. I., J. - D. XXX, J. - V., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul.29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29.3.2012.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29.3.2012 bola podľa ust. § 263 ods.1 zákona o sociálnom poistení (zák.č. 461/2003 Z.z.) v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o sociálnom poistení a § 29 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení zamietnutá žiadosť navrhovateľky o zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

Z dôvodov napadnutého rozhodnutia odporcu súd mal za preukázané, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v J. zo dňa 19.1.2012, navrhovateľka nie je invalidná podľa § 29 zákona č.100/1988 Zb., ale je naďalej čiastočne invalidná. Navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

K podanému opravnému prostriedku sa vyjadril odporca dňa 13.7.2012, so záverov ktorého vyplýva, že navrhuje napadnuté rozhodnutie potvrdiť z tých istých dôvodov ako bolo uvedené v odôvodnení rozhodnutia.

Súd preskúmal rozhodnutie odporcu v intenciách opravného prostriedku podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p., zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Navrhovateľka v zákonom stanovenej lehote podala opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporcu č.XXX XXX XXXX zo dňa 29.3.2012. V uvedenom opravnom prostriedku uvádza, že posudkový lekár jej nariadil fyzické a psychické šetrenie. Má chronické bolesti chrbtice, zadýchava sa už po niekoľkých prejdených schodoch. Nemôže vykonávať ani prácu upratovačky, ani ľahšie pozície. Odvolala sa aj voči výške dôchodku, k priznaným 45 %-tám miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bol dôchodok zvýšený o 10 %, avšak uvedené jej nepostačuje.

Z dôvodu podaného opravného prostriedku bola navrhovateľka opakovane posudzovaná posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočka v J. dňa 27.6.2012. Z uvedeného posudku vyplýva, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky je choroba podporného a pohybového aparátu v zákonnom rozpätí podľa prílohy č.4 zákona o sociálnom poistení od 35 do 45 %. Uvedené rozhodujúce zdravotné postihnutie bolo navýšené o 10 % na 55 %. Z uvedeného posudku ďalej vyplýva, že aj keď u navrhovateľky došlo k zhoršeniu zdravotného stavu oproti predchádzajúcim lekárskym nálezom, napriek tomu z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu je u navrhovateľky ponechaná čiastočná invalidita.

Podľa ust. § 71 ods.6 zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Vzhľadom na vyššie uvedené závery posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočka v J., nie je možné zákonné rozpätie u navrhovateľky už navýšené o 10 % ďalej navyšovať, s poukazom na ust. § 71 ods.8 citovaného zákona o sociálnom poistení.

Vyplýva to z toho, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky je v zákonnom rozpätí od 35 do 45 %, ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pričom táto miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určená podľa ods. 6 môže byť zvýšená najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúseností a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí, podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa ust. § 71 ods.10 zákona o soc. poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Navrhovateľka môže uvedené ustanovenie zákona využiť pri ďalšom podaní žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku.

Podľa ust. § 250q ods.2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 250k ods.1, 250l ods.2 O.s.p., účastníkom trovy konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.