KSKE 6 Sd 48/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/48/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200767 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200767.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: V. Č., N. XXX, F., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 12.4.2012.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 12.4.2012 odporca zamietol žiadosť o invalidný dôchodok navrhovateľa, s poukazom na ust. § 70 ods.1, § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) .

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa ust. § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ust. § 71 ods. 1 cit. zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne T. zo dňa 27.3.2012 navrhovateľ nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo vyplýva z lekárskej správy posudkového lekára Sociálnej poisťovne ústredie zo dňa 3.7.2012.

Navrhovateľ podal proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu v zákonnej lehote opravný prostriedok.

V dôvodoch opravného prostriedku uviedol, že sa vyskytli nové skutočnosti pre priznanie invalidného dôchodku.

Súd preskúmal opravný prostriedok navrhovateľa podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p. a dospel k záveru, že nebol dôvodný.

Podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p., podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Z lekárskej správy posudkového lekára Sociálnej poisťovne ústredie zo dňa 3.7.2012 vyplýva, že navrhovateľ v rozhodujúcom zdravotnom postihnutí nezískal zákonnú hranicu pre splnenie podmienky podľa hmotnoprávneho ustanovenia, citovaného ust. §§ 71, ods.1, 72 zákona č.461/2003 Z.z., teda nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť /MPSVZČ/ o viac ako 40 %. Uvedený posudok súd nemá dôvod spochybňovať.

Súd sa stotožňuje s právnym záverom uvedeným v napadnutom rozhodnutí, preto uvedenú právnu argumentáciu nebude opakovať. Predložený doklad z urgentného príjmu zo dňa 20.4.2012 neosvedčuje skutočnosť súvisiacu s rozhodujúcim zdravotným postihnutím.

Podľa ust. § 71 ods.6 zákona o sociálnom poistení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa ust. § 71 ods. 4 cit. zákona o sociálnom poistení pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa ust. § 71 ods.10 cit. zákona o sociálnom poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľ na pojednávaní nepredložil ďalšie lekárske správy, ktoré by odôvodňovali zmenu na zvýšenie MPSVZČ v percentách.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, súd napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Účastníkom konania nevznikli žiadne trovy, preto im súd právo na ich náhradu nepriznal, s poukazom na ust. § 250l ods.2, § 250k ods.1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.