KSKE 6 Sd 5/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200076 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200076.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky B. G., M. XXX, G. I. Z., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 5.12.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 5.12.2011, bol navrhovateľke v súlade s ust. § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon o sociálnom poistení / priznaný starobný dôchodok od 23.10.2011 v sume 287,40 EUR mesačne. Uvedený dôchodok bol s účinnosťou od 1.1.2012 zvýšený na 296,90 EUR mesačne /§ 82 zákona o sociálnom poistení/.

Navrhovateľka proti vyššie uvedenému rozhodnutiu podala opravný prostriedok. Uviedla v ňom, že žiada o preskúmanie tohto rozhodnutia, pretože odpracovala 39 rokov a výška dôchodku je neadekvátna.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a dospel k záveru, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Z osobného listu dôchodkového poistenia vyplýva, že navrhovateľka ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, t.j. k 23.10.2011 získala 14 394 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo pre účely výpočtu je 39,4357 rokov dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 23.10.211 bola podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 497/2010 Z.z., ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2011 - 9,5756.

Suma starobného dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia do vzniku nároku na starobný dôchodok je 282,30 EUR mesačne.

Táto suma bola určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. /Podiel úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, priemerný osobný mzdový bod, je 0,6993.

V prípade navrhovateľky, podľa ust. § 63 ods. 4 zákona o sociálnom poistení sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1, pripočíta 16 % z rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu.

Navrhovateľke preto za obdobie dôchodkového poistenia vznikol nárok na starobný dôchodok v sume 282,30 EUR. Táto suma sa s účinnosťou od 1.1.2012 zvýšila o 3,3 %, podľa Opatrenia MPSVaR SR č. 344/2011 Z.z., s účinnosťou od 1.1.2012, teda o sumu 9,50 EUR.

Výpočet dôchodku bol odporcom uskutočnený v súlade s platnou právnou úpravou, ust. § 60 ods. 9, § 65 ods. 1, § 82, § 255 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, v znení zák.č. 555/2007 Z.z., s ktorým sa súd stotožňuje a nemá na tomto skutkovom zistení dôvod niečo meniť.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutkové a právne zistenia, súd rozhodnutie odporcu potvrdil, s poukazom na ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná a odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.