KSKE 6 Sd 53/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/53/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200630 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200630.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: X. M., V. X, M., P. V. L. Z. XX, M., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 13.6.2011.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 13.6.2011 odporca podľa § 73 a § 112 ods.4 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení) zamietol žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku.

V dôvodoch rozhodnutia odporca uviedol, že trvanie invalidity bolo na podklade žiadosti navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku posudkovým lekárom sociálneho poistenia opakovane preskúmané so záverom, že navrhovateľ je naďalej invalidný podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bol stanovený na 55 %. Neoddeliteľnou súčasťou odôvodnenia rozhodnutia odporcu bol aj lekársky posudok zo dňa 25.5.2011.

Navrhovateľ podal opravný prostriedok proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu dňa 12.7.2011. V dôvodoch opravného prostriedku uviedol, že má veľké zdravotné problémy. Uviedol ďalej, že mu je ľúto, že sa musel liečiť z protidrogovej závislosti. Ak by sa zamestnal, jeho zdravotné problémy by sa zhoršili a uviedol ďalej, že má veľmi nízke finančné príjmy.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú choroby podporného a pohybového aparátu, zaradené do kapitoly XV., oddiel E, položka 4 písm.b/ v rozpätí od 35 do 45 %, kde miera funkčnej poruchy vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená na 45 %. Z lekárskej správy zo dňa 15.12.2011 vyplýva, že na základe iného zdravotného postihnutia bola navrhovateľovi zvýšená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný. Z obsahu administratívneho spisu súd mal za preukázané, že navrhovateľ bol opakovane posúdený pre účely invalidity na základe podaného opravného prostriedku zo dňa 13.7.2011.

Podľa ust. § 71 ods.3 zákona o sociálnom poistení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslových schopností poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 71 ods.4 cit. Zákona o sociálnom poistení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa ust. § 71 ods.6 zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Navrhovateľ v konaní nepreukázal zhoršenie zdravotného stavu ani neuviedol v čom vidí nezákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Vychádzajúc z poslednej lekárskej správy, na základe ktorej bola navrhovateľovi z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu z inej diagnózy navýšená výška miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, súd považuje rozhodnutie odporcu za zákonné a dôvody v ňom uvedené sú v súlade s platnou právnou úpravou, preto rozhodnutie odporcu potvrdil.

Podľa ust. § 250q ods.2 O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia bolo rozhodnuté tak ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods.2, § 250k ods.1 prvá veta O.s.p.. Navrhovateľ v konaní nebol úspešný, odporcovi nevznikli trovy konania, preto účastníkom súd nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.