KSKE 6 Sd 70/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/70/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200868 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200868.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky C. C., J. T. XXXX/ X, P., proti odporcovi Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o výšku starobného a vdovského dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXXXXXX XXX X zo dňa 27.7.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca podľa ust. § 74 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o sociálnom poistení/, priznal navrhovateľke s účinnosťou od 7.7.2011 vdovský dôchodok v sume 157,80 EUR mesačne. Navrhovateľka splnila nárok na výplatu dvoch dôchodkov, od 7.7.2011 jej bol vyplácaný starobný dôchodok podľa ust. § 81 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v sume 55,40 EUR , obidva dôchodky v sume 213,20 EUR.

V dôvodoch rozhodnutia odporca uviedol, že v čase smrti mal manžel navrhovateľky nárok na starobný dôchodok v sume 262,90 EUR mesačne. Podľa ust. § 75 ods. 1, 2 zákona o sociálnom poistení, v znení zák.č. 555/2007 Z.z., je vdovský dôchodok 60 % tejto sumy, t.j. 157,80 EUR mesačne.

Podľa ust. § 81 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, ak sú splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku, vypláca sa dôchodok, ktorý je vyšší v plnej sume a nižší dôchodok v polovičnej sume. V danom prípade bola suma vdovského dôchodku vyššia ako suma starobného dôchodku, bolo potrebné starobný dôchodok vyplácať v sume polovičnej.

Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu navrhovateľka podala opravný prostriedok. Nezákonnosť vydaného správneho aktu nenapadla, uviedla iba, že takýto dôchodok nepostačuje na vykrytie jej výdavkov.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľky nebolo možné vyhovieť.

Podľa ust. § 74 ods. 1 písm. a/ a ods. 3 písm. e/ zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, vznikol navrhovateľke ku dňu smrti manžela, t.j. ku dňu 7.7.2011 nárok na výplatu vdovského dôchodku. Tak ako

je to uvedené v napadnutom rozhodnutí išlo o 60 % sumy z nároku manžela navrhovateľky na starobný dôchodok, t.j. 60 % zo sumy 262,90 EUR, čo je 157,80 EUR.

Navrhovateľke vznikol nárok na súbeh výplaty dvoch dôchodkov a to vdovského, ako aj starobného.

Zákonná úprava týchto dôchodkov je taká, že ak sú splnené podmienky nárokov na výplatu týchto dôchodkov, vypláca sa dôchodok, ktorý je vyšší /§ 81 ods. 2 prvá veta zákona o sociálnom poistení/. Na tejto zákonnej úprave súd nemôže nič meniť, teda nie je možné vyplácať obidva dôchodky v rovnakej sume. Nižší dôchodok sa preto vypláca v nižšej sume /teda krátený o polovicu/. Ku dňu smrti manžela bol navrhovateľke vyplácaný starobný dôchodok v sume 110,80 EUR mesačne, teda bol nižší ako vdovský dôchodok. Z uvedeného dôvodu, sa tento starobný dôchodok znížil na polovicu, v intenciách ust. § 81 ods. 2 prvá veta zákona o sociálnom poistení.

Na základe vyššie uvedených ustanovení súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

V rozhodnutí odporcu nedošlo k nezákonnosti pri vydaní napadnutého rozhodnutia, preto súd mohol konať len na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná a odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.