KSKE 6 Sd 71/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/71/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200884 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200884.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky G. Z., L. P. X, F., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 6.7.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 6.7.2011 odporca zamietol žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku, s poukazom na ust. § 73, § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení nesk. predpisov /ďalej len zákona o sociálnom poistení /.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že trvanie invalidity bolo na základe žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku posúdené posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ktorý v závere lekárskej správy zo dňa 20.6.2011 uviedol, že pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky naďalej zodpovedá percentuálnej miere - 50 %. Navrhovateľka je naďalej invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, s rovnakou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako pri predchádzajúcom posúdení. Nárok na výplatu invalidného dôchodku preto ostal nezmenený, s poukazom na ust. § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu navrhovateľka v zákonnej lehote podala opravný prostriedok. Uviedla v ňom, že dňa 20.6.2011 bola predvolaná k posudkovému lekárovi, z dôvodu jej žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku. Tvrdila, že jej zdravotný stav sa zhoršil a aj napriek tomu jej žiadosti nebolo vyhovené. Popísala svoj zhoršený zdravotný stav.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust.§ 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Posúdenie invalidity na základe podaného opravného prostriedku bolo uskutočnené dňa 4.10.2011. V závere lekárskej správy z uvedeného dňa sa konštatuje, že u navrhovateľky pretrváva funkčné postihnutie, ktoré zdôvodňuje 40 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky je choroba podporného a pohybového aparátu, kap. XV., odd. D, pol. 2, písm. c/ v ktorej je zákonné rozpätie podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z.

od 30 - 40 %, posudkový lekár toto rozpätie zvýšil na maximálnu hranicu 50 % /kap. XV, odd. G, pol. 47písm. b /25-35 %/, odd. E, pol. 3, písm. b/.

Podľa ust. § 250i prvá veta O.s.p., pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia.

V čase vydania napadnutého rozhodnutia, nebol daný dôvod na zvýšenie invalidného dôchodku navrhovateľky, pretože zákonná úprava, ktorou je ust. § 71ods. 4 zákona o sociálnom poistení, to neumožňuje.

Podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa ust. § 71 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Aj keď navrhovateľka v opravnom prostriedku uviedla, že jej zdravotný stav sa zhoršuje, rozhodujúcim kritériom pre zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, ktoré bolo uvedené v lekárskej správe posudkového lekára sociálnej poisťovne zo dňa 4.10.2011. Z uvedeného posudku vyplýva, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená na 50 %, teda nedošlo k zmene zdravotného stavu v rozhodujúcom zdravotnom postihnutí pre účely zvýšenia invalidného dôchodku.

Relevantné lekárske nálezy po posúdení uvedeného zdravotného stavu môžu mať vplyv na zvýšenie invalidného dôchodku, iba za predpokladu zmeny vo vývoji zdravotného stavu, podľa ust. § 71 ods. 10 zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 71 ods. 10 zákona o sociálnom poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p. o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho z ruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 250l ods.2, 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.