KSKE 6 Sd 76/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/76/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200958 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200958.2

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky : S. C., X. XXX, K., proti odporcovi: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24. 10. 2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24. 10. 2011 bola podľa ust. § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamietnutá žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok.

V dôvodoch rozhodnutia odporca uviedol, že podľa ust. § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. O sociálnom poistení (ďalej len Zákon o sociálnom poistení ) , poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ust. § 71 ods. 1 cit. zákona O sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonáva zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka nedosiahla zákonnú hranicu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, čo potvrdzuje lekárska správa zo dňa 11. 10. 2011.

V zákonnej lehote podala opravný prostriedok navrhovateľka, v ktorom podrobne opísala svoj zdravotný stav, pre ktorý nemôže sa zamestnať, pravidelne užíva lieky, pri posudzovaní neboli vzaté do úvahy iné zdravotné postihnutia. Nie je schopná vykonávať žiadne zamestnanie.

Súd preskúmal opravný prostriedok navrhovateľky, po oboznámení sa s obsahom administratívneho a dávkového spisu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p. a zistil, že nebol daný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Navrhovateľka bola opakovane posudzovaná dňa 4. 4. 2012 z dôvodu podaného opravného prostriedku.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky je choroba, ktorej zákonné rozpätie podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení je v rozpätí od 40 do 60 %, charakterizované ako ľahšie postihnutie v dolnej hranici (zákonného rozpätia) .

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že u navrhovateľky nedošlo k splneniu zákonnej podmienky pre priznanie invalidného dôchodku podľa ust. §§ 70, 71 Zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 71 ods. 1 cit. zákona O sociálnom poistení v platnom znení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekársky správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúci schopnosti prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods. 6 cit. zákona O sociálnom poistení) .

V prípade navrhovateľky, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí bude ovplyvňovať výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bude potrebné v ďalšom postupovať podľa ust. § 71 ods. 10 cit. zákona O sociálnom poistení, aj s ohľadom na recidívu, alebo zhoršenie zdravotného stavu.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá vera O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.