KSKE 6 Sd 77/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/77/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200975 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200975.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: J.. R. Š., A. Č..XXX, A., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29 augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutia odporcu č. 1 a 2 č. XXX XXX XXXX X zo dňa 2.9.2011.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutými rozhodnutiami č.XXX XXX XXXX X zo dňa 2.9.2011 odporca podľa § 263a ods.1 písm.b/ zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č.529/2006 Z.z. rozhodol o nároku navrhovateľa na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov od 8.3.2006 v sume 4.372,- Sk mesačne a súčasne podľa § 263a ods.5 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.529/2006 Z.z. zaniká navrhovateľovi od 8.3.2006 nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona č.100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a patrí navrhovateľovi invalidný dôchodok od 8.3.2006 v sume 7.858,- Sk mesačne, určenej podľa zákona o sociálnom poistení.

Rozhodnutím č.XXX XXX XXXX X zo dňa 2.9.2011 (rozhodnutie 2) odporca rozhodol tak, že podľa § 73, § 112 ods.4 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvyšuje sa navrhovateľovi suma invalidného dôchodku od 2.5.2007 na 18.911,- Sk mesačne.

Podľa § 82 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zák.č.310/2006 Z.z. a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.197/2007 Z.z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, sa navrhovateľovi zvyšuje invalidný dôchodok od 1.7.2007 na sumu 20.093,- Sk mesačne, a z tých istých zákonných ustanovení (§ 82 citovaného zákona o sociálnom poistení) za všetky ďalšie obdobia, t.j. od 1.7.2008 na sumu 21.098,- Sk, od 1.1.2009 na 749,10 Eur, od 1.1.2010 na sumu 772,- Eur a od 1.1.2011 na 785,90 Eur mesačne s odkazom aj na ust. § 293ar ods.1 zákona o sociálnom poistení.

Prvým rozhodnutím zo dňa 2.9.2011 bolo rozhodnutie odporcu odôvodnené tak, že navrhovateľovi patrí od 8.3.2006 invalidný dôchodok vo vyššej sume, t.j. určenej podľa zákona o sociálnom poistení (zákon č.461/2003 Z.z.) . Uvedené potvrdzuje výpočet výšky čiastočného invalidného dôchodku k 8.3.2006, podľa ktorého podľa zákona o sociálnom zabezpečení predstavoval sumu 4.372,- Sk a podľa zákona o sociálnom poistení sumu 7.858,- Sk mesačne.

Odporca v dôvodoch druhého rozhodnutia uviedol výpočet výšky invalidného dôchodku navrhovateľa s poukazom na § 263 zákona o sociálnom poistení, k 8.3.2006 určenej podľa § 73 ods.2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.600/2003 Z.z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, aktuálnej dôchodkovej hodnoty a percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Priemerný osobný mzdový bod sa určil podľa § 79 ods.2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.721/2004 Z.z. z piatich kalendárnych rokov, z ktorých sa vypočítal priemerný mesačný zárobok, sú kalendárne roky 2001, 2000, 1998, 1999, 1996, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o priznaní dôchodku z 2.4.2002. Rozhodným obdobím, z ktorého sa zisťovalo 5 najvýhodnejších kalendárnych rokov pre výpočet priemerného mesačného zárobku, bolo obdobie rokov 1992 až 2001. Za rok 1997 nebol pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu stanovený osobný mzdový bod, pretože nepatril medzi 5 najvýhodnejších rokov rozhodného obdobia.

Priemerný osobný mzdový bod je podiel súčtu osobných mzdových bodov (10,8994) a rokov obdobia dôchodkového poistenia v týchto kalendárnych rokoch (5,0055) . Priemerný osobný mzdový bod 2,1775 sa podľa § 63 ods.3 písm.c/ zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.584/2005 Z.z. sa v hodnote nižšej ako 1,25 započítava v plnej výške, z hodnoty od 1,25 do hodnoty neprevyšujúcej hodnotu 3 sa v roku 2006 započítava 64 %.

Hodnota priemerného osobného mzdového bodu je 1,8436.

Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím sa vypočítal zo 16102 dní, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o priznaní dôchodku z 2.4.2002.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 8.3.2006 je 214,68 Sk.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 8.3.2006 bola 45 %. Suma invalidného dôchodku k 8.3.2006 bola vypočítaná vo výške 7.858,- Sk mesačne. Obdobie dôchodkového poistenia, sumy vymeriavacích základov na určenie poistného na dôchodkové poistenie - čiže hrubé zárobky, z ktorých sa vypočítal priemerný osobný mzdový bod, všeobecné vymeriavacie základy a osobné mzdové body sú uvedené v osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý tvorí prílohu rozhodnutia č.XXX XXX XXXX zo dňa 21.4.2006.

Invalidný dôchodok sa v súlade s § 263a ods.5 zákona o soc. poistení v znení zákona č.529/2006 Z.z. vypláca v sume určenej podľa zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, pretože v čase súbehu nárokov na výplatu invalidných dôchodkov bola suma invalidného dôchodku určená podľa zákona účinného od 1.1.2004 vyššia ako suma invalidného dôchodku určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení.

Ďalšie úpravy výšky invalidného dôchodku odporca zdôvodňoval v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré bolo aktuálne vždy ku začiatku kalendárneho roka, podľa ktorého sa automaticky v zmysle ust. § 82 zákona o sociálnom poistení zvyšovala suma invalidného dôchodku navrhovateľa. Pokiaľ ide o právny názor Krajského súdu v Košiciach a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, (ide o výpočet sumy invalidného dôchodku) pre situáciu, ak by navrhovateľovi od 2.5.2007 vznikla nová invalidita a nedošlo by k zhoršeniu pôvodného zdravotného stavu, vzhľadom na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť k uvedenému dňu (2.5.2007) na základe posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, kde bola stanovená táto schopnosť na 80 %, z uvedeného dôvodu došlo k splneniu zákonných podmienok podľa ust. § 70 ods.1 a 72 zákona o sociálnom poistení pre zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

Z vyššie uvedených dôvodov suma invalidného dôchodku by sa určila podľa § 73 ods.1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.600/2003 Z.z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia, získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Priemerný osobný mzdový bod by sa určil ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch. Rozhodujúce obdobie by sa určilo v súlade s § 63 ods.7 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.244/2005 Z.z. ako kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, sú to kalendárne roky 1984 až 2006. Do rozhodujúceho obdobia nepatria kalendárne roky pred 1.1.1984 a ani kalendárne roky, počas ktorých poistenec získal 365 (366) dní náhradnej doby, doby štúdia, alebo doby výkonu civilnej služby.

Osobné mzdové body v týchto kalendárnych rokoch sa zisťujú osobitne za každý kalendárny rok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a všeobecného vymeriavacieho základu uvedeného v prílohe č.3 k zákonu o sociálnom poistení a v príslušných opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorými boli ustanovené sumy všeobecných vymeriavacích základov za kalendárne roky po kalendárnom roku 2002.

Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2006 sa podľa § 11 ods.2 zákona o sociálnom poistení rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za rok 2005.

Osobný mzdový bod určený za kalendárny rok pred 1.1.1995 môže mať podľa § 293j zákona o sociálnom poistení v znení zák.č. 310/2006 Z.z. najviac hodnotu 3. Prehľad hodnôt osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia bol uvedený v osobnom liste.

Poistencovi, ktorý v niektorom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 255 ods.3 zákona č.461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí za takýto kalendárny rok osobný mzdový bod, ktorého hodnota je 0,3, v prípade materskej dovolenky je to 0,6. Takýto kalendárny rok sa z rozhodujúceho obdobia vylučuje a na výpočet priemerného osobného mzdového bodu sa vylúči aj počet dní kalendárneho roka obdobia dôchodkového poistenia. Ak takéto obdobie dôchodkového poistenia netrvalo celý kalendárny rok, patrí pomerná časť hodnoty osobného mzdového bodu pripadajúca na túto časť kalendárneho roka podľa § 255 ods.3 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ získal náhradnú dobu podľa § 9 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, v kalendárnom roku 1986 4 dni, v kalendárnom roku 1987 53 dní, v kalendárnom roku 1988 10 dní, v kalendárnom roku 1998 19 dní, v kalendárnom roku 1999 10 dní, v kalendárnom roku 2001 307 dní, v kalendárnom roku 2002 58 dní, preto za tieto obdobia odporca určil pomernú časť osobného mzdového bodu na 0,3.

Úhrn osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia bol 36,4804.

V rozhodujúcom období by navrhovateľ úhrnom získal 7 418 dní dôchodkového poistenia, to znamená 20,3233 rokov dôchodkového poistenia podľa § 63 ods.1 zákona o sociálnom poistení.

Podiel úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, priemerný osobný mzdový bod by bol 1,7951.

Podľa § 63 ods.3 písm.d/ zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.584/2005 Z.z. sa priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 započítava v plnej výške, z hodnoty od 1,25 do hodnoty neprevyšujúcej hodnotu 3 sa v roku 2007 započítava 68 %.

V súlade s uvedeným by hodnota priemerného osobného mzdového bodu bola 1,6207.

Ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, k 2.5.2007, by navrhovateľ získal 14220 dní obdobia dôchodkového poistenia, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dosiahnutia dôchodkového veku. Dôchodkový vek podľa § 65 ods.2 zákona o sociálnom poistení navrhovateľ dosiahne dovŕšením 62 rokov veku dňa 24.8.2012. V období od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dosiahnutia dôchodkového veku by navrhovateľ získal 1 941 dní, spolu s obdobím dôchodkového poistenia 16161 dní, čo na účely výpočtu dôchodku predstavuje 44,2768, čiže 44,2748 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 2.5.2007 je podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.680/2006 Z.z., ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2007, 232,51 Sk.

Suma invalidného dôchodku by bola 16 685,- Sk mesačne. Je určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Priemerný osobný mzdový bod 1,6207 x 44,2768 rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím x aktuálna dôchodková hodnota 232,51 = 16 685,- Sk mesačne.

Suma invalidného dôchodku (18 911,- Sk mesačne, pre výpočet ktorej sa použili hodnoty z rozhodnutia o priznaní čiastočného invalidného dôchodku, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003, je vyššia ako suma invalidného dôchodku vypočítaná k 2.5.2007 (16 685,- Sk mesačne) , ktorá by navrhovateľovi patrila, ak by invalidita vznikla od uvedeného dňa.

Navrhovateľ podaným opravným prostriedkom, doručeným sociálnej poisťovni 7.10.2011, žiadal preskúmať obidve rozhodnutia odporcu z 2.9.2011 pod č. XXX XXX XXXX X a to z dôvodu chybne stanoveného osobného mzdového bodu za rok 2001. Uviedol, že obdobie dôchodkového poistenia u neho v roku 2001 netrvalo celý rok, a preto ak obdobie dôchodkového poistenia netrvalo celý kalendárny rok, patrí mu pomerná časť osobného mzdového bodu, pripadajúceho na túto časť kalendárneho roka podľa § 255 ods.3 zákona č.461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení) . Podrobný výpočet svojho osobného mzdového bodu za rok 2001 uviedol takto:

osobný vymeriavací základ: 64 000,- Sk,

všeobecný vymeriavací základ: 148 380,- Sk,

počet dní obdobia dôchodkového poistenia - A: 58 dní,

počet dní doby nároku na nemocenské - N: 1 + 306 = 307 dní,

hodnota osobného mzdového bodu za rok 2001 mu vychádza na 0,3. Podľa výpočtu navrhovateľa osobný mzdový bod za rok 2001 mu vychádza takto: 0,2763 + 2,7144 = 2,9907.

Súčasne s týmto opravným prostriedkom navrhovateľ žiadal aj vyplatiť pokutu vo výške 16.596,- Eur a zaslať rozhodnutie sociálnej poisťovne zo dňa 8.3.2006. Ako aj vyplatiť navrhovateľovi dlžnú čiastku z dlžného invalidného dôchodku s 13 %-ným úrokom z omeškania počnúc od 8.3.2006.

Odporca sa k opravnému prostriedku navrhovateľa vyjadroval opakovane dňa 4.11.2011, 18.6.2012 a naposledy 2.10.2012.

Vo vyjadrení zo dňa 18.6.2012 odporca podrobne špecifikoval výpočet výšky invalidného dôchodku navrhovateľa v súvislosti s podaným opravným prostriedkom, ktoré sa týkalo výpočtu osobného mzdového bodu za rok 2001 a podrobne zdôvodnil súčasne nesprávny výpočet osobného mzdového bodu navrhovateľom. Opakovane uvedenú skutočnosť potvrdil vo svojom vyjadrení zo dňa 2.10.2012, podľa ktorého sa pridržiava právneho výkladu podľa ust. § 255 ods.1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.310/2006 Z.z. a § 255 ods.3 citovaného zákona o sociálnom poistení.

Zákon o sociálnom poistení stanovuje hodnotu osobného mzdového bodu vo výške 0,3 za náhradnú dobu získanú do 31.12.2012 podľa platných právnych predpisov účinných do 31.12.2012. To znamená, že za to obdobie poistenia, v ktorom za poistenca platil poistné štát, resp. Národný úrad práce, má osobný mzdový bod hodnotu v zásade 0,3 (v prípade, ak toto obdobie trvalo celý kalendárny rok) . Hodnota 0,3 reprezentovala približne podiel minimálneho vymeriavacieho základu a priemernej mzdy dosahovanej v Slovenskej republike.

Spôsob výpočtu osobného mzdového bodu, ktorý udáva navrhovateľ, nie je v súlade so zákonom a odporuje jeho účelu. Navrhovateľ žiada v rokoch, počas ktorých získal vymeriavací základ aj náhradnú dobu, vypočítať osobný mzdový bod podľa § 255 ods.3 zákona v znení č.310/2006 Z.z., lebo náhradné doby zamestnania trvali u neho len časť kalendárneho roka a pripočítať osobný mzdový bod, určený ako podiel osobného vymeriavacieho základu a alikvotnej časti všeobecného vymeriavacieho základu: to odporuje účelu určenia osobného mzdového bodu za získanú náhradnú dobu a zákonu.

Žiadne ustanovenie zákona neuvádza určenie osobného mzdového bodu v roku, v ktorom poistenec získal aj náhradu ako podiel vymeriavacieho základu a alikvotnej časti všeobecného vymeriavacieho základu.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutia odporcu podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok navrhovateľa nebol dôvodný.

Nárok navrhovateľa na zaplatenie penále vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy až do úplného zaplatenia zo dňa 11.9.2012, ako aj zaplatenie pokuty do výšky 16.956 Eur súd vylúčil na samostatné konanie uznesením č.6Sd/77/2011 zo dňa 13.9.2012.

V ďalšej časti opravného prostriedku sa súd zaoberal iba tým, čo navrhovateľ žiadal opravným prostriedkom napraviť, a to určenie nesprávne stanoveného osobného mzdového bodu za rok 2001. Dospel k záveru, že výpočet osobného mzdového bodu za rok 2001 bol stanovený v súlade s ust. § 255 ods.1 a 3 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a preto nebol daný dôvod na zrušenie napadnutých rozhodnutí.

Podľa ust. § 255 ods.1 zákona o sociálnom poistení, za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1.1.2004 podľa predpisov účinných pred 1.1.2004, ak tento zákon neustanovuje inak. Na hodnotenie náhradnej doby ako obdobia dôchodkového poistenia, od 1.8.2006 sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej jedného roka zamestnania.

Podľa ust. § 255 ods.3 zákona o sociálnom poistení, za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby, ktoré sa hodnotia ako doba zamestnania získané podľa predpisov účinných pred 1.1.2004 a ktoré trvali celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0,3, 0,6 v prípade materskej dovolenky.

Podľa tejto časti ustanovenia vyplýva, že navrhovateľovi bol osobný mzdový bod vo výške 0,3 určený správne.

Podľa § 255 ods.3 druhá veta citovaného zákona o sociálnom poistení, ak sa kryjú tieto doby navzájom, patrí osobný mzdový bod vo výške 0,3, 0,6 v prípade materskej dovolenky len raz. Ak tieto doby trvali len časť kalendárneho roka (čo je prípad navrhovateľa) , osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní týchto dôb. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu patriaceho za tieto doby, ktoré trvali celý kalendárny rok a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom sa tieto doby získali. Pomerná časť osobného mzdového bodu sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

Navrhovateľ v tomto konaní predložil súdu rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 9So/123/2009 zo dňa 30.6.2009 a poukázal na str. 5 tohto rozsudku, podľa ktorého v tomto rozsudku je uvedené, že osobný mzdový bod za roky v tomto prípade 1994 a 1999 bolo potrebné počítať ako podiel osobného vymeriavacieho základu alikvotnej časti všeobecného vymeriavacieho základu. Táto veta v uvedenom rozhodnutí nie je v súlade s ust. § 255 ods.3, pretože toto ustanovenie zákona o sociálnom poistení jasne a zrozumiteľne určuje spôsob výpočtu osobného mzdového bodu. Pravdepodobne v tomto prípade sa jednalo o vynechanie kontextu a ďalších súvislostí pri opisovaní rozhodnutia a odporca sa uvedeným rozhodnutím ani nemohol riadiť. Navrhovateľ v roku 2001 mal súčasne vymeriavací základ aj náhradnú dobu, preto v takom prípade osobný mzdový bod sa určí ako súčet podielu osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu a pomernej časti pevne určeného osobného mzdového bodu.

Osobný mzdový bod rok 2001 = 64000 / 148380 + (0,3 / 365 x 307) , 0,4314 + (0,0009 x 307) , 0,4314 + 0,2763, čo predstavuje osobný mzdový bod za rok 2001 0,7077.

Súd z administratívneho spisu zistil, že rozhodnutie datované s dátumom 8.3.2006 nebolo vydané, ale bolo vydané rozhodnutie zo dňa 21.4.2006, ktoré mohol navrhovateľ napadnúť opravným prostriedkom, opravný prostriedok nevyužil, ale proti rozhodnutiu odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 20.2.2008 a 25.2.2008 v spojení s rozhodnutím odporcu zo dňa 15.10.2008 podal opravný prostriedok na základe rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach. Uvedené rozhodnutia boli potvrdené. Tieto rozhodnutia boli Najvyšším súdom Slovenskej republiky zrušené na základe rozsudku č.9So/123/2009 iba z dôvodu, že bolo potrebné posúdiť zdravotný stav z 2.5.2007 aj podľa zákona o sociálnom poistení (zákon č.461/2003 Z.z.) , čo odporca v ďalšom konaní aj učinil.

Navrhovateľ sa nemôže domáhať vydania rozhodnutia odporcu, ktoré neexistuje, avšak tvrdil, že také rozhodnutie malo byť vydané. V takom prípade nič mu nebránilo v tom, aby využil ust. § 250t O.s.p., na základe ktorého sa mohol domáhať zákonným spôsobom v správnom konaní o vydanie takého rozhodnutia, v konaní o nečinnosti orgánu verejnej správy.

Okrem vyššie uvedeného v petite opravného prostriedku navrhovateľ takýto úkon nežiadal, preto súd o tejto veci nemohol rozhodnúť.

Súd v tomto konaní zistil, že odporca sa vysporiadal s námietkami, ktoré boli uvedené v opravnom prostriedku, pri vydaní nových rozhodnutí, na základe ktorých dospel k záveru, že výpočet osobného mzdového bodu za rok 2001 bol vypočítaný správne, s týmto výpočtom sa súd stotožňuje, a preto rozhodnutia odporcu potvrdil.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Navrhovateľ v konaní nebol úspešný, odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.