KSKE 6 Sd 78/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 78/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/78/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200984 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200984.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: P.T.É. H., H. XXXX/X, K. E., zastúpeného X. K., K. E., V. XX, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 24.6.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 24.6.2011 odporca rozhodol podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení (zákon č.461/2003 Z.z.) o zamietnutí žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že nárok na invalidný dôchodok vzniká, ak sa poistenec stal invalidným, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa § 72 zákona o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Navrhovateľ má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posudkovo bol posúdený dňa 6.6.2011.

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. Pred vznikom invalidity, pred 20.4.2011, navrhovateľ získal 2665 dní obdobia dôchodkového poistenia. Podľa § 60 ods.9 zákona o sociálnom poistení, rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia. Navrhovateľ ku dňu vzniku invalidity získal 7 rokov a 110 dní obdobia dôchodkového poistenia (osobný list) . Z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhovateľ nesplnil podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok.

Navrhovateľ síce podal opravný prostriedok po zákonnej lehote, avšak na základe uznesenia Najvyššieho súdu SR č. 9So 62/2012 zo dňa 30.5.2012, nie je možné tento opravný prostriedok považovať za oneskorene podaný, pretože navrhovateľ nevie čítať a má aj psychiatrické nálezy, čo spochybňuje jeho spôsobilosť samostatne konať pred súdnymi orgánmi.

Navrhovateľ bol v tomto konaní zastúpený zástupcom X. K., bytom K. E., V. XX. Na pojednávaní konanom dňa 13.9.2012 uvedenému zástupcovi bola vysvetlená zákonná podmienka pre vznik nároku

na invalidný dôchodok u navrhovateľa, ktorou je ust. § 72 ods.1 písm.f/ zákona o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z.) , podľa ktorého počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov.

Z vyššie uvedeného dôvodu súd preskúmal opakovane opravný prostriedok navrhovateľa podľa ust. § 250l ods.1 a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok navrhovateľa nebol dôvodný.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku zo dňa 28.10.2011 uviedol, že obdržal rozhodnutie zo dňa 24.6.2011, v ktorom bolo uvedené, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej fyzickej osobe o 45 %. Uviedol ďalej, že je práceneschopný a každý týždeň chodí k lekárom a má stále ťažkosti. Predložil aj kópie lekárskych posudkov, že jeho zdravotný stav sa denno-denne zhoršuje. Žiadal, aby jeho žiadosti o preskúmanie zdravotného stavu bolo vyhovené, aj s ohľadom na to, že má 6 maloletých detí.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie z hľadiska ust. § 72 ods.1 písm.f/ zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého pre vznik nároku na invalidný dôchodok podľa § 72 ods.1 písm.f/ počet rokov dôchodkového poistenia nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov. Z obsahu dávkového spisu vyplýva, že táto hmotnoprávna podmienka u navrhovateľa nebola splnená a aj napriek tomu, že navrhovateľ má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 % oproti zdravej fyzickej osobe, nie je splnená táto podmienka 10 rokov, keďže z napadnutého rozhodnutia, ako aj jeho prílohy osobného listu dôchodkového poistenia ku dňu vydaného rozhodnutia zo dňa 24.6.2011 navrhovateľ získal 7 rokov a 110 dní obdobia dôchodkového poistenia.

Navrhovateľ bol prostredníctvom svojho zástupcu poučený o tom ako má v ďalšom konaní postupovať.

V ďalšom konaní bude nutné, aby v správnom konaní bol navrhovateľ, keďže je negramotný, zastúpený zástupcom pre celé konanie.

Podľa ust. § 250p ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Vzhľadom na to, že legalita vydaného správneho aktu rozhodnutia odporcu č.XXX XXX XXXX zo dňa 24.6.2011 bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou, súd nevidel dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia, preto ho potvrdil.

Účastníkom nevznikli trovy konania, preto im neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.