KSKE 6 Sd 8/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/8/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010210024 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010210024.9

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach rozhodol samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou právnej veci navrhovateľa O. R., T. R. XXX, zastúpeného JUDr. Danicou Holováčovou, so sídlom na Poštovej č. 14, Košice, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X, zo dňa 13. októbra 2009 v spojení s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X, zo dňa 1. 4. 2010.

Navrhovateľovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

Ustanovenej advokátke JUDr. Danici Holováčovej, Poštová 14, Košice, sa priznáva odmena v sume 794,77 eur, ktorej realizáciu je povinný uskutočniť CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI do 30 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím zo dňa 13. 10. 2009, odporca podľa § 263 ods. 1 zák. č. 461/2003 Zb. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Zb. z., a podľa § 29 zák. č. 100/1988 Zb. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, zamietol žiadosť o invalidný dôchodok.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa § 263 ods. 1 zák. č. 461/2003 Zb. z. o sociálnom poistení v znení zák. č. 310/2006 Zb. z., invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003, za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak poberateľ invalidného dôchodku podľa prvej vety, vykonáva činnosť zamestnanca, práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, alebo činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon týchto činností, alebo prác nemá po 31. júli 2006 vplyv na nárok na výplatu invalidného dôchodku. Ďalej uviedol, že navrhovateľovi patrí čiastočný invalidný dôchodok v nezmenenej v sume s poukazom na lekársku správu zo dňa 16. apríla 2009.

Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu, navrhovateľ podal opravný prostriedok dňa 13. novembra 2009, v ktorom uviedol, že mu bol odobratý dôchodok z neznámych dôvodov, pričom jeho zdravotný stav sa nezlepšil, ale naopak sa zhoršil. Žiadal, aby bol jeho zdravotný stav opakovane prehodnotený.

Navrhovateľ vydal ďalšie rozhodnutie dňa 1. apríla 2010, v dôvodoch ktorého doplnil dôvody rozhodnutia zo dňa 13. 10. 2009, v časti posudzovania nároku na zvýšenie sumy poberaného dôchodku podľa žiadosti navrhovateľa s poukazom na § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Zb. z. v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že navrhovateľ nenamietal výšku priznaného invalidného dôchodku podľa neskoršieho rozhodnutia, súd pri vyhotovení rozsudku sa zaoberal iba s námietkami, ktoré navrhovateľ uviedol v opravnom prostriedku a tieto sa týkali iba posúdenia jeho zdravotného stavu, teda navrhovateľ žiadal priznanie plnej invalidity tak, ako predtým, a nie 50 %. Navrhovateľ proti neskoršiemu rozhodnutiu odporcu opravný prostriedok nepodal.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu s poukazom na § 250l a nasl. O.s.p. a po oboznámení sa s obsahom administratívneho a dávkového spisu zistil, že opravný prostriedok navrhovateľa nebol dôvodný.

Navrhovateľ je naďalej čiastočne invalidný podľa § 37 ods. 3 písm. a/ zák. č. 100/1988 Zb. z. v znení zákona č. 194/1994 Zb. z. a zákona č. 107/1999 Zb. z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav jeho telesné, alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopností na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov.

Je invalidný podľa § 71 ods. 1 zák. č. 461/2003 Zb. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Súd sa zaoberal aj s námietkou, ktorá bola vznesená na pojednávaní konanom dňa 14. júla 2011, ku ktorému súd zaujíma stanovisko, že pokiaľ ide psychiatrické a psychologické vyšetrenia, lekárska správa zo dňa 29. novembra 2011 konštatuje, že uvedené ochorenie neovplyvňuje výšku mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľ na poslednom pojednávaní nepredložil lekárske nálezy, ktoré by opodstatňovali prehodnotenie zdravotného stavu navrhovateľa v tom smere, aby bola opakovane posúdená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v %-tách podľa § 71 ods. 8 zák. č. 461/2003 Zb. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Krajský súd sa celkom stotožňuje so skutkovými závermi správneho orgánu v tom rozsahu, ako si ich osvojil zo zistení uvedených odporcom v jeho rozhodnutí. Preto, aby zbytočne neopakoval pre účastníkov známe fakty, v prejednávanej veci, spolu s právnymi závermi správneho orgánu, zaoberal sa iba s opravným prostriedkom navrhovateľa zo dňa 13. novembra 2009. V tomto opravnom prostriedku navrhovateľ žiadal iba opakovane prehodnotiť jeho zdravotný stav a priznať plnú invaliditu.

Vzhľadom na to, že opravnému prostriedku odporca nevyhovel a posledná lekárska správa preukazuje výšku mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou, neostávalo súdu nič iné, iba rozhodnutie odporcu potvrdiť.

Podľa ust. § 250q ods. 2 O.s.p. o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Ust. § 250j ods. 5 O.s.p. platí obdobne.

Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení súd rozhodnutie odporcu, napadnuté v spojení s rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 1. apríla 2010, potvrdil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté v súlade s ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľ v konaní nebol úspešný, preto súd účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal.

Ustanovenej advokátke sa sa priznáva odmena za zastupovanie podľa § 140 ods. 2, § 149 ods. 2 O.s.p., § 15 ods. 1 zák. č. 327/2005 Z. z., § 11 ods. 4 prvá veta, § 16 ods. 3, § 18 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume 662,31 eur + 20 % DPH = 794,77 eur.

Odmena za zastupovanie spočíva v 5-tich úkonoch právnej pomoci - prevzatie veci, 4 x účasti na pojednávaniach dňa 14. 7. 2011, 13. 10. 2011, 1. 3. 2012 a 24. 5. 2012, t. j. 3 x 123,50 = 370,50 eur, 2 x 127,16 eur = 254,32 eur, 3 x 7,41 eur = 22,23 eur, 2 x 7,63 eur = 15,26 eur (paušál) , spolu 662,31 eur + 20 % DPH = 132,46 eur, celkom 794,77 eur.

Odmenu advokátovi realizuje Centrum právnej pomoci.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.