KSKE 6 Sd 80/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/80/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201052 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201052.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky : I. Č., G. N. X, Y., proti odporcovi: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18. 10. 2011.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18. 10. 2011, odporca podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamietol žiadosť navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že trvanie invalidity bolo posúdené na základe žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku, v závere ktorého posudkový lekár uzavrel, že navrhovateľ je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 55 %, s odkazom na odborný posudok zo dňa 30. septembra 2011.

V zákonnej lehote podal opravný prostriedok navrhovateľ, v ktorom podrobne opísal svoj zdravotný stav, pre ktorý nemôže sa zamestnať, je po operácii dolných končatín, invalidný dôchodok poberá v sume 223,20 eur, pravidelne užíva lieky.

Súd preskúmal opravný prostriedok navrhovateľa, po oboznámení sa s obsahom administratívneho a dávkového spisu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p. a zistil, že nebol daný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Navrhovateľ bol opakovane posudzovaný dňa 26. apríla 2012 z dôvodu podaného opravného prostriedku.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľa je choroba, ktorej zákonné rozpätie podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení je od 50 - 60 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (MPSVZČ) . V dôsledku iného ochorenia posudkový lekár sociálnej poistene, ústredie 50 % MPSVZČ

navýšil o 5 % na základe lekárskej správy zo dňa 12. 4. 2012. Inak sa potvrdzoval stabilizujúci zdravotný stav.

Navrhovateľ na pojednávaní konanom dňa 21. 6. 2012 nepredložil ďalšie diagnostické závery, ktoré by ospravedlňovali navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že u navrhovateľa nedošlo k splneniu zákonnej podmienky pre priznanie invalidného dôchodku podľa ust. §§ 70, 71 zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 71 ods. 1 cit. zákona o sociálnom poistení v platnom znení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúce schopnosti prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§§ 71 ods. 6, 71 ods. 8 cit. zákona o sociálnom poistení) .

V prípade navrhovateľa, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí bude ovplyvňovať výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bude potrebné v ďalšom postupovať podľa ustanovenia § 71 ods. 10 citovaného zákona o sociálnom poistení, aj s ohľadom na recidívu, alebo zhoršenie zdravotného stavu.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedený skutkový a právny stav, súd rozhodnutie odporcu potvrdil, v spojení s rozhodnutím zo dňa 10. 4. 2012.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá vera O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.