KSKE 6 Sd 82/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 82/2011

KS v Košiciach, dátum 01.01.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 82/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/82/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201088 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201088.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: E. Š., C. Č..XX, I. C., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, B.. XX.O. Č.. X, D., o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podaním zo dňa 25.10.2011 žiadal preskúmať rozhodnutie odporcu č. XXXXXXX XXX , zo dňa 13.10.2011.

Navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť dňa 6.12.2011.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p., navrhovateľ môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 súd konanie zastaví, ak navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.