KSKE 6 Sd 83/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 83/2011

KS v Košiciach, dátum 07.03.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 83/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/83/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201094 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201094.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: B. K., Q.Á. K. XXX, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, U.. XX. F. Č..X, Z., o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 19.10.2011 navrhovateľ žiadal o zrušenie rozhodnutia odporcu č.XXX XXX XXXX X zo dňa 29.9.2011.

V priebehu preskúmavacieho konania na tunajšom súde odporca vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa celkom, vydaním rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 17.1.2012, navrhovateľ je poberateľom invalidného dôchodku v sume 178,30 Eur mesačne od 1.1.2012.

Podľa ust. § 250o O.s.p., ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods.2, § 246c, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.