KSKE 6 Sd 85/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/85/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201132 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201132.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa X. S.Á., K.. X.X.XXXX, O. W.S. K. B., I. X. Q. XXXX/XX, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, o vdovecký dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22.11.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22.11.2011 odporca zamietol žiadosť navrhovateľa o vdovecký dôchodok podľa ust. § 293n ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v znení zákona č. 310/2006 Z.z. /ďalej len zákon o sociálnom poistení /.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že ustanovenie § 293n zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. sa vzťahuje len na vdovca, ktorého manželka zomrela pred 1.1.2004. nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1.1.2004 alebo mu zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pred 1.8.2006 a ku dňu smrti manželky, najneskôr do uplynutia troch rokov od smrti manželky, dovŕšil dôchodkový vek alebo bol uznaný invalidným a táto invalidita trvá aj po 31.7.2006 z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Manželka navrhovateľa zomrela 9.11.2001. Do troch rokov od jej smrti, t.j. do 9.11.2004, navrhovateľ nedovŕšil dôchodkový vek, ani nebol uznaný invalidným, nárok na vdovecký dôchodok nevznikol, s poukazom na ust. § 293n zákona sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. Navrhovateľ dovŕšil dôchodkový vek dňa 8.12.2004.

Navrhovateľ v zákonnej lehote podal opravný prostriedok proti vyššie uvedenému rozhodnutiu. Uviedol v ňom, že manželka zomrela dňa 9.11.2004, mali spolu dve deti, v čase jej smrti už boli dospelé. Manželka bola 5 rokov poberateľkou invalidného dôchodku Po dovŕšení 60 rokov + 3 mesiace, navrhovateľ odišiel do predčasného starobného dôchodku. Nárok na vdovecký dôchodok uplatnil v pobočke sociálnej poisťovne na základe informácií z médií.

Ak odporca dospel k takému záveru, že dôchodkový vek dovŕšil až 8.12.2004, teda priznaný predčasný starobný dôchodok nemal žiaden vplyv, takýto záver je nesprávny, dokonca protiprávny, najmä

diskriminujúci. Na jednej strane sa mu umožnilo poberať predčasný starobný dôchodok, na druhej strane poberanie vdoveckého dôchodku nebolo možné /v súbehu možnej dávky/.

Právny poriadok umožnil navrhovateľovi čerpať predčasný starobný dôchodok bez ohľadu na dovŕšenie dôchodkového veku, túto možnosť aj využil. Ten istý právny poriadok, na základe inej právnej skutočnosti, ako je smrť manželky, ho diskriminuje v poberaní vdoveckého dôchodku. Poukázal tiež na privolenie súdu k právnym úkonom maloletého.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p.a dospel k záveru, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Podľa ust. § 250l ods. 1 O.s.p., podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Predmetom preskúmania bolo rozhodnutie odporcu, ktorým bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o vdovecký dôchodok podľa ust. § 293n ods. 1 zákona o sociálnom poistení, v znení zákona č. 310/2006 Z.z.

Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že navrhovateľ si uplatnil nárok na vdovecký dôchodok dňa 2.11.2011 po neb. manželke J. S., ktorá zomrela dňa 9.11.2001. Nárok na vdovecký dôchodok po účinnosti novely č. 310/2006 Z.z. bol podmienený splnením viacerých podmienok, uvedených v ust. § 293n ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 293n ods. 1 zákona o sociálnom poistení, v znení zák.č. 310/2006 Z.z., vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1.1.2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1.1.2004 alebo zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pred 1.8.2006 a ku dňu smrti manželky, najneskôr do uplynutia troch rokov od smrti manželky, dovŕšil dôchodkový vek alebo bol uznaný invalidným a táto invalidita trvá aj po 31.7.2006 z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, má nárok na vdovecký dôchodok po manželke, ktorá

a/ ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov,

b/ ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov, alebo

c/ zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že navrhovateľ nesplnil túto zákonnú podmienku, keďže do 3 rokov od smrti manželky nedovŕšil dôchodkový vek, ani v tej istej lehote nebol uznaný invalidným /potom nemohla ani trvať po 31.7.2006/, pričom aj trojročná lehota uvedená v ust. § 293 ods. 1 zákona o sociálnom poistení uplynula dňom 9.11.2004. Pri platnej judikatúre súdov Slovenskej republiky, za dôchodkový vek sa považuje vek, kedy poistencovi vzniká nárok na starobný dôchodok.

Nie je možné preto akceptovať námietku navrhovateľa uvedenú v opravnom prostriedku, pokiaľ ide o nekvalifikovaný záver a diskriminujúci faktor voči jeho osobe, v otázke nepriznania vdoveckého dôchodku, pretože odporca pri vydaní napadnutého rozhodnutia postupoval v súlade s platnou právnou úpravou.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Súd nezistil dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia, preto na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia, rozhodnutie potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 250l ods. 2.§ 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľ nebol v konaní úspešný, odporcovi nevznikli trovy konania, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.