KSKE 6 Sp 10/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/10/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200459 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200459.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľov 1/ T. P., I. J. XXX/X, W. - Š., 2/ T. P.Á., I. J. XXX/X, W. - Š., 3/ L. P., T. X, T., L. X. X. X, W., proti odporcovi Správa katastra W. - C., pracovisko T. B. X., L. XX, T. B. X., v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. V 185/11 zo dňa 28.3.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. V 185/2011 zo dňa 28.3.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

Navrhovatelia - T. P., T. P., C. X. I. J. XXX/X W. - Š. a L. P., T. X, T., prechodne bytom X. X, W., sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť na účet KS Košice sumu 33,- EUR, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca ako orgán príslušný na rozhodovanie o povolení vkladu do katastra podľa § 5 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len Správny poriadok/, ďalej podľa ust. § 18 ods. 2 písm. a/, ust. § 22 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení, ďalej len katastrálny zákon , rozhodol podľa § 31 ods. 3 katastrálneho zákona vo veci navrhovateľov v tomto konaní tak, že návrh na vklad zamietol.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že navrhovatelia žiadali na základe zámennej zmluvy zo dňa 16.2.2011 povoliť vklad k predmetným nehnuteľnostiam, tam uvedených. V záhlaví zmluvy bolo nezrozumiteľné označenie zmluvných strán, ktoré nekorešpondovalo s podpismi a návrhom na vklad; nehnuteľnosti neboli označené úplnými a správnymi údajmi katastra a nebola dostatočne vyjadrená vôľa účastníkov predmetného úkonu. Nezrozumiteľné bolo aj ustanovenie zmluvy, že sa nepreviedla ťarcha domu zabezpečená hypotékou. Ťarcha - záložné právo v prospech záložného veriteľa bola vyznačená na nehnuteľnosti vedenej na LV č. XXX. W..Ú.. T., vo vlastníctve P. T. a P. T.,

Správny orgán ďalej zistil, že L. P. uzatvoril zmluvu sám, pričom žije s KH. P., obaja mali uvedený trvalý pobyt na I. J. Č.. X, podiel 1/1, právny úkon trpí absolútnou neplatnosťou. Z listu vlastníctva č. XXXX ďalej vyplýva, že stavba - dom súpisného čísla XXX je jedna stavba na parcele č. XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X a takto má byť správne označená aj v zmluve.

Pri označení pozemku XXXX/X k.ú. T. o výmere 996 m2, zastavané plochy a nádvoria - chýba údaj o registri, v ktorom je evidovaný /reg. CKN/.

Vyhlásením platnosti obnoveného operátu v katastrálnom území T. s účinnosťou od 1.3.2011 došlo k zmene údajov katastra a v čase rozhodovania o povolení vkladu boli dotknuté nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX ako pozemky : parc. registra S. XXXX o výmere 954 m2, druh zastavané plochy a nádvoria, parc. registra S. Č.. XXXX o výmere 132 m2, druh zastavané plochy a nádvoria a stavba súpisného čísla XXX na parcele č. XXXX dom.

Dôvody, pre ktoré návrh na vklad nebol povolený, spočívali v nesplnení zákonných podmienok, citovaných v napadnutom rozhodnutí, § 42 ods. 2 písm. c/, § 31 ods. 1, 3 katastrálneho zákona.

Navrhovatelia proti vyššie uvedenému rozhodnutiu podali opravný prostriedok.

V dôvodoch opravného prostriedku uviedli, že zámenu domov už urobili, a to, že z I. J. išli bývať do T. a L. P. išiel bývať z T. na I. J., pričom ťarchu - hypotéku mal L. P. previesť na svoj dom na I. J., čo sa tak nestalo. Navrhovatelia - manželia P., nechcú bývať v dome s ťarchou. Uviedli ďalej, že sa chcú vrátiť na I. J.P. a L. P. by sa mal vrátiť do T..

K opravnému prostriedku sa vyjadril odporca dňa 4.5.2011. Správny orgán zotrval na svojom stanovisku uvedenom v napadnutom rozhodnutí.

Účastník konania, L. P. sa k podanému opravnému prostriedku vyjadril dňa 20.12.2011. Uviedol, že je t.č. v rozvodovom konaní a poukázal na sporné vlastnícke vzťahy, ktoré má v súdnom konaní s jeho rodinou. Tvrdil, že chce previesť zámenu a užívať dom v T..

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že rozhodnutie odporcu bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou.

Podľa ust. § 250l O.s.p. /Občiansky súdny poriadok/, podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Z administratívneho spisu odporcu vyplýva, že na základe zámennej zmluvy zo dňa 16.2.2011 účastníci správneho konania L. P., a manželia P. žiadali zrušiť zámennú zmluvu z dôvodu, že sa nepreviedla ťarcha domu zabezpečená hypotékou.

V kompetencii správy katastra nie je rozhodovanie o zrušení zámennej zmluvy, ide o inštitút občiansko- právny a účastníci zmluvných strán, majú iné možnosti domáhať sa jej zrušenia súdnou cestou.

Návrhom na vklad doručeným Správe katastra W. - C. dňa 1.3.2011 účastníci vyššie uvedenej zámennej zmluvy žiadali zápis do katastra tak, aby bol vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. XXXX, k.ú. W. - Š. T. P., súpisné č. na parcele č. XXXX/X, dom v podiele 1/1, stavba súpisného čísla XXX na parcele č. XXXX/X, pozemok nie je predmetom prevodu.

K pozemku č. XXXX/X o výmere 996 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavba - súp. č. XXX na parcele XXXX/X, dom, zápis uskutočniť v prospech L. P., k.ú. W. - T..

Navrhovatelia v opravnom prostriedku nenamietali nezákonnosť rozhodnutia podľa hmotnoprávnych ustanovení katastrálneho zákona, domáhali sa iba toho, aby sa im vrátili nehnuteľnosti v pôvodnom stave, teda aby sa anulovala zámenná zmluva.

Takýto postup na základe návrhu na povolenie vkladu, nie je možný.

Podľa ust. § 22 ods. 5 katastrálneho zákona, v katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, ak tento zákon alebo iný zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 30 ods. 1 katastrálneho zákona, účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje

a/ meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,

b/ označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,

c/ označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Podľa ust. § 30 ods. 5 cit. zákona, prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú :

a/ verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

b/ identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

c/ geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,

d/ dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3,

e/ oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe.

Podľa ust. § 31 ods. 1 katastrálneho zákona, správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Z listu vlastníctva č. XXX, vyhotoveného dňa 1.3.2011 vyplýva, že manželia P. získali nehnuteľnosť - parcely č. XXXX, XXXX v k.ú. T. so zastavanými plochami a nádvoriami + dom, na základe zámennej zmluvy a povoleného vkladu pod č. P. 937/09 zo dňa 25.11.2009. V časti C uvedeného LV je uvedené, že na nehnuteľnosti viazne ťarcha a to záložné právo k predmetnej nehnuteľnosti v prospech U. U., H..U.., v prípade, ak pravdepodobne L. P. nebude splácať hypotekárny úver. V súčasnosti, je navrhovateľ v 3/ rade v rozvodovom konaní, ako tvrdil vo svojom vyjadrení zo dňa 20.11.2011, preto zámenná zmluva zo 16.12.2011 nie je spôsobilou listinou na zmenu vlastníckych vzťahov, keďže na LV č. XXXX k.ú. W. -

Š. sú uvedení vlastníci P.Š. L. a W. P., v podiele 1/1, titul nadobudnutia - rozhodnutie o povolení vkladu zámennej zmluvy P. 937/09 zo dňa 25.11.2009, Z. 6264/09, pol. V.z. XXX/XX, žiadosť o zápis do BSM - Z - XXXX/XX v.z. XXX/XX.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že došlo k obmedzeniu práva L. P. nakladať s predmetom nehnuteľnosti na uvedenej zámennej zmluve zo dňa 16.2.2011 ako výlučný vlastník, preto nebola splnená podmienka pre povolenie vkladu podľa návrhu zo dňa 1.3.2011. Súd sa stotožňuje s právnym záverom odporcu, pokiaľ poukazoval na ust. § 31 ods. 1, 3 a § 42 ods. 2 písm. c/ katastrálneho zákona.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté v súlade s ust. § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovatelia neboli v konaní úspešní, preto súd náhradu trov konania nepriznal.

Za podaný opravný prostriedok sú navrhovatelia spoločne a nerozdielne povinní zaplatiť súdny poplatok, podľa ust. § 2 ods. 4 druhá veta zákona č. 71/1992 Zb. v znení zák.č. 136/2010 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, podľa ktorého, poplatníkom je tiež ten, kto podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný. Poplatok za podaný opravný prostriedok predstavuje 33,- EUR podľa § 6 ods. 2, 3, pol. 10 písm. b/ Sadzobníka k zákonu o súdnych poplatkoch.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.