KSKE 6 Sp 11/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/11/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200495 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200495.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: N.. L. X., X. L. Č.. XXXX/X, W., proti odporcovi : Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporcu č. 27131-2/2011-BA zo dňa 15.3.2011, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu č. 27131-2/2011-BA zo dňa 15.3.2011 podľa ust. § 250j ods.2 písm.c/ O.s.p. a vec vracia odporcovi na ďalšie konanie.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

Štát nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca ako orgán príslušný na rozhodovanie podľa § 179 ods. 1 písm. a/ prvého bodu z.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ďalej len zákon o sociálnom poistení , vo veci nároku na úrazovú rentu rozhodol tak, že navrhovateľ podľa § 88 zákona o sociálnom poistení nemá nárok na úrazovú rentu.

V dôvodoch rozhodnutia poukázal na zákonné ustanovenia §§ 83, 88 ods. 1, 272 ods. 3 zákona o sociálnom poistení.

Pri posudzovaní navrhovateľa odporca vychádzal okrem iného aj z rozhodujúcich relevantných podkladov, ktorými boli lekárska správa zo dňa 1.3.2011 a zápisnica z ústneho pojednávania zo dňa 1.3.2011. Uviedol, že navrhovateľovi strata na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti ku dňu 31.12.2003 nevznikla. Navrhovateľ po následkoch pracovného úrazu utrpel zranenia, ktoré na základe rozsudku Okresného súdu v Košiciach zo dňa 6.3.2001 boli považované za pracovný úraz. Zdravotné postihnutia popisovala lekárska správa Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko Košice, zo dňa 1.3.2011. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola od roku 2004 stanovená na 45 %. U poškodeného nedošlo po pracovnom úraze k zmene zamestnania ani pracovného zaradenia, k zhoršeniu zdravotného stavu tiež nedošlo v súvislosti s pracovným úrazom, preto nebol určený pokles pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty.

Navrhovateľ v zákonnej lehote podal opravný prostriedok. Uviedol v ňom, že od roku 1999 sa mu výrazne zhoršil sluch, čo preukazuje lekárska správa zo dňa 6.12.2005, 7.1.2008, 21.3.2011, 1.4.2011,

zhoršil sa aj ďalší zmyslový orgán, zrak, poukazujúc na lekársku správu zo dňa 11.11.2010, 17.2.2011. Následkom pracovného úrazu došlo aj k svalovej prietrži úrazového pôvodu, ktorá bola liečená operačne dňa 7.12.2010, poukazujúc aj na posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia zo dňa 15.3.2011.

Uviedol ďalej, že v čase pracovného úrazu pracoval na DÚ Košice IV na oddelení štátneho dozoru ako referent vo funkcii zástupcu vedúceho oddelenia, v roku 2006 bol preložený na oddelenie kontroly, kde pracuje ako radový referent. Žiadal o prehodnotenie žiadosti a priznanie úrazovej renty.

Odporca sa k podanému opravnému prostriedku vyjadril dňa 30.5.2011. Poukázal okrem iného aj na znalecký posudok Doc.MUDr. Mirka Megu, CSc., kde je uvedené, že navrhovateľ naďalej je schopný vykonávať takú prácu, akú vykonával pred zranením alebo prácu podobnú. Zotrval na stanovisku, ktoré vyplývalo z lekárskej správy zo dňa 1.3.2011 a po ústnom pojednávaní konanom dňa 1.3.2011, na základe podaného opravného prostriedku, posudkový lekár sociálnej poisťovne dňa 17.5.2011 v posudku z uvedeného dňa konštatoval, že navrhovateľ je naďalej schopný vykonávať pôvodné zaradenie v plnom rozsahu a nedošlo u neho k poklesu pracovnej schopnosti. Zdôraznil, že navrhovateľ nemal proti obsahu zápisu námietky. Poukázal ďalej na ust. § 272 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Vzhľadom na to, že u navrhovateľa nedošlo z dôvodu pracovného úrazu k preradeniu na iné miesto a ani k zmene zamestnania a navrhovateľ aj po pracovnom úraze zostal pracovať na tom istom pracovnom mieste s tým istým platom, nevznikol mu nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti k 31.12.2003.

Tvrdenie navrhovateľa, že došlo k zhoršeniu zdravotného stavu, nie je pravdivé. Príznaky, ktorými opisuje zhoršenie zdravotného stavu sú súčasťou znaleckého posudku. Ďalšie operácie - 7.12.2010, nevykazujú znaky zhoršenia zdravotného stavu. Podľa posudkov o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia zo dňa 10.3.2011 a 13.3.2011 bude navrhovateľovi posudzovaný nárok na úrazové dávky.

Navrhol rozhodnutie odporcu potvrdiť.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p. a dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu bolo potrebné zrušiť s poukazom na ust. § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p.

Podľa ust. § 88 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 /ďalej len pokles pracovnej schopnosti / a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok /§ 17 ods. 2 v tomto prípade sa na navrhovateľa nevzťahuje, pozn. súdu/.

Podľa ust. § 88 ods. 3 cit. zákona o sociálnom poistení pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených v § 8 ods. 4 alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods. 2, alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. Pokles pracovnej schopnosti sa opätovne posúdi, ak sa predpokladá zmena vo vývoji pracovnej schopnosti. Pri posudzovaní poklesu pracovnej schopnosti sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu /z.č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov/.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že odporca sa mal podrobne zaoberať s poklesom pracovnej schopnosti navrhovateľa v súvislosti s pracovným úrazom a vysporiadať sa v napadnutom rozhodnutí s tvrdením navrhovateľa o zhoršení zdravotného stavu od roku 1999, v porovnaní s výkonom

doterajšej pracovnej činnosti. Rozhodnutie odporcu iba konštatuje výsledok záverov posudkového lekára, bez citácie hmotného práva, najmä ust. § 8 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 8 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh podľa ods.1 a 2/ ide o § 8 ods. 1, 2 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení/, je

a/ výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo služobných povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru,

b/ iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a

c/ činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty alebo služobnej cesty.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku uviedol, že má pokles pracovnej schopnosti pre sluchové aj zrakové postihnutie a to v rozsahu, v akom preukazovali príslušné lekárske správy a uviedol ďalej, že bol preradený na inú prácu bez ďalšieho postupu. Odporca bez ďalšieho dokazovania v napadnutom rozhodnutí iba uviedol, že navrhovateľ môže vykonávať svoju prácu na pôvodnom mieste bez obmedzenia.

V záujme objektívneho posúdenia nároku navrhovateľa pre účely priznania úrazovej renty podľa ust. § 88 ods. 1 a nasl . zákona o sociálnom poistení, súd dňa 5.3.2012 uznesením pod č.k. 6 Sp 11/2011-36 ustanovil znalca Prof. MUDr. Michala Pichaniča, DrSc., znalca z odboru - otorinolaryngológie, ktorý vykonal znaleckú expertízu k nastoleným otázkam v tomto uznesení.

Z výsledkov znaleckej expertízy súd mal za preukázané, že následok poúrazového stavu navrhovateľa nezodpovedá zisteniam podľa lekárskych správ uvedených v napadnutom rozhodnutí zo dňa 1.3.2011, ani zo dňa 17.5.2011. Výsledky znaleckej expertízy sú odporcovi známe a potvrdzujú jednoznačne, že navrhovateľ absolútne nie je schopný vykonávať doterajšiu prácu, ako je uvedené v ust. § 88 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Rozsah postihnutia zdravotného stavu navrhovateľa má hodnotu 65 - 70 %, čo iba potvrdzuje skutočnosť, že navrhovateľ má splnenú podmienku - viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca.

Podľa ust. § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p., súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v medziach žaloby dospel k záveru, že zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci.

V intenciách záverov znaleckej expertízy, s ktorou sa súd stotožňuje, bude potrebné vo veci nároku na úrazovú rentu opakovane rozhodnúť, s prihliadnutím na výsledky uvedené v predmetnej znaleckej expertíze.

Navrhovateľ je v konaní oslobodený od platenia súdnych poplatkov, iné trovy konania mu nevznikli, odporcovi trovy konania nevznikli.

Podľa ust. § 148 ods. 1 O.s.p., štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal.

Z prostriedkov štátu bola znalcovi podľa právoplatného uznesenia súdu č.k. 6 Sp 11/2011 - 61 zo dňa 25.7.2012 vyplatená priznaná odmena, o ktorej náhrade do prostriedkov štátu súd rozhodol s poukazom

na ust. § 150 O.s.p., keďže aj Sociálna poisťovňa je podľa ust. § 4 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. v znení nesk. predpisov o súdnych poplatkoch, oslobodená od platenia súdnych poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je možné podať odvolanie /§ 250s O.s.p./.