KSKE 6 Sp 12/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sp 12/2011

KS v Košiciach, dátum 19.02.2012, sp.zn. KSKE 6 Sp 12/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/12/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200520 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200520.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Q. Š., O. XXXX/XX, S., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia č.22893-4/2011-BA, takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podaním zo dňa 31.5.2011 žiadal preskúmať rozhodnutie odporcu č. 22893-4/2011-BA, zo dňa 4.4.2011.

Navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť dňa 13.2.2012, došlé tunajšiemu súdu dňa 17.2.2012.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p., navrhovateľ môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 súd konanie zastaví, ak navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.