KSKE 6 Sp 18/2007 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/18/2007 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7007200898 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7007200898.5

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa U. M., Z. F. XX/A, M., zastúpeného JUDr. Danielom Adamčíkom, advokátom, so sídlom na ul. J. Kráľa č.3, Veľké Kapušany, za účasti D. F., zastúpeného JUDr. Danicou Holováčovou, advokátkou, so sídlom na Poštovej ul.č.13 v Košiciach, proti odporcovi: Katastrálny úrad v Košiciach, Správa katastra Košice - okolie, L. Z. Č..XX, M., o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. H - 2/97/d-Bj zo dňa 20.6.2007 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. H-2/97/d-BJ zo dňa 20.6.2007.

Navrhovateľovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

Právnej zástupkyni JUDr. Danici Holováčovej, advokátke, so sídlom na Poštovej č.13 v Košiciach sa priznáva právo na náhradu trov konania v sume 622,93 Eur, ktorú je navrhovateľ povinný zaplatiť do rúk advokátky v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím č. H - 2/97/d-Bj zo dňa 20.6.2007 ako orgán príslušný na rozhodovanie podľa § 18 a 22 ods. 1 a 2 z.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení /katastrálny zákon/ vo veci určenia priebehu hranice Obce F. a hranice katastrálneho územia F., podľa § 52 a nasl. katastrálneho zákona, na základe návrhu Obce F., za účasti ďalšieho účastníka U. M. rozhodol tak, že určil priebeh hranice medzi Obcou F.Ľ. a U. M. - U. Č. Š. a priebeh hranice medzi katastrálnymi územiami F. a Ž. podľa geometrického plánu č. 16/2007 vyhotoveného spoločnosťou Geotop s.r.o., úradne overeného Správou katastra M. dňa 10.5.2007 pod č. 317/07.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že návrh na začatie katastrálneho konania mu bol doručený dňa 23.4.1997, podľa § 52 a nasl. katastrálneho zákona, o určenie priebehu hraníc dotknutých obcí. Uvedený návrh sa opieral o Zásady koncepcie hlavných smerov urbanizácie Slovenska schválené uznesením vlády SSR č. 95/1971. Okresný národný výbor M. - X. na 13. riadnom plenárnom zasadnutí dňa 25.9.1979 súhlasil s odčlenením celkom 3741 ha územia jednotlivých obcí okresu M. - X.. V návrhu sa uvádza, že ani jedna z obcí /MNV, prípadne jej obyvatelia/ nesúhlasili so zmenou katastrálneho územia tej - ktorej obce, medzi nimi bola aj Obec F..

Rada Vsl. KNV dňa 11.11.1980 uznesením č. 352 súhlasila s územno-správnym usporiadaním mestských obvodov v okrese M. - U. k 1.1.1981. Dňa 9.12.1980 Rada Vsl. KNV uznesením č. 382 súhlasila s odčlenením častí dotknutých obcí o výmere 3714 ha z okresu M. - X. s účinnosťou od

1.1.1981. Uznesením plenárneho zasadnutia Vsl. KNV zo dňa 27.1.1981 č. 48 sa určila s účinnosťou od 1.1.1981 nová hranica medzi okresmi M. - U. a M. - X.. Predmetné uznesenie bolo doplnené uznesením plenárneho zasadnutia Vsl. KNV č. 52 zo dňa 14.10.1985. V návrhu účastníci žiadali obnoviť pôvodný stav, pred účinnosťou vyššie citovaných uznesení plenárnych zasadnutí Vsl. KNV a stavu zakresleného v mapke 1 : 50000, ďalej v geometrických plánoch a výkazoch výmer č. 10, 11, 31, 121/2, 122/12, 13-16, 18 a 32, ktoré všetky tvoria neoddeliteľnú súčasť uznesenia. Odporca si k návrhu vyžiadal stanovisko U. M.C. ako aj U. Č. M. - U., susediacich s katastrálnymi územiami dotknutých obcí. Uvedené stanoviská boli vo väčšine prípadov zamietavé. Dňa 18.1.2002 bol odporcovi doručený návrh Obce F., ktorá žiadala určiť v začatom konaní priebeh hranice výlučne pre túto obec.

Dňa 27.2.2004 bol odporcovi doručený geometrický plán na zmenu hranice katastrálneho územia Ž. a F. č. 70/2003, vyhotovený spoločnosťou Geotop, s.r.o., úradne overený Správou katastra M. dňa 6.2.2004 pod č. 159/03. Odporca v tejto veci už raz vydal rozhodnutie dňa 20.10.2004, ktoré bolo napadnuté opravným prostriedkom, na základe ktorého bolo toto rozhodnutie zrušené Krajským súdom v Košiciach, pod sp. zn. č. 3 Sp 8/2005 zo dňa 11.4.2006 a vrátené odporcovi na doplnenie dokazovania v tom smere, aby sa v ďalšom konaní dôsledne zaoberal s otázkou, či k zmene priebehu hraníc Obce B., jej časti F. sa vykonalo bez súhlasu obce alebo obyvateľov obce. A či bolo rešpektované ust. § 40 z.č. 69/1967 Zb. Súhlas bol daný iba na rozšírenie územia M. o územie v katastri B. - V. /.. V tom čase Obec B. pozostávala z dvoch katastrálnych území, k.ú. Obce V., k.ú. Obec F.. V novom konaní mal odporca zistiť, či obec - jej kompetentný orgán, t.j. plenárne zasadnutie alebo obyvatelia obce dali súhlas na zmenu hranice pôvodného katastrálneho územia B. - F.Ľ..

Navrhovateľ svoje podanie zo dňa 20.7.2007 doplnil dňa 19.11.2007 a predložil odborný posudok vypracovaný C.. U. Y. - T., P.. T., P. X M.. Poukázal na to, že MNV v B. ako zastupiteľský zbor občanov B.M. súhlasil so zmenou hranice obce a s pričlenením časti Obce B. k Mestu M.. To znamená, že nebola splnená jedna zo základných podmienok rozhodnutia vo veci určenia priebehu hranice Obce F. /predtým B./ podľa § 52 ods. 1 katastrálneho zákona a to skutočnosť, že sa zmena priebehu hranice vykonala bez súhlasu obce alebo obyvateľov obce, s poukázaním na rozhodnutie tunajšieho súdu pod sp. zn. 3 Sp 8/2005 zo dňa 11.4.2006.

Navrhovateľ nesúhlasil s odôvodnením rozhodnutia odporcu v tom smere, že odporca sa nedostatočne vysporiadal s právnym záverom súdu podľa rozsudku zo dňa 11.4.2006 a rozhodnutie je aj inak v rozpore so zistenými skutočnosťami z dobových listín ako aj s platnou právnou úpravou.

Vyžiadanie uznesenia č. 18/1979 z plenárneho zasadnutia MNV v B. už bolo nadbytočné, keďže toto sa nachádzalo v spise. Podľa názoru navrhovateľa, pre správnosť rozhodnutia bolo potrebné zodpovedať otázku, kto bol kompetentným orgánom v rozhodnom období podľa vtedy platnej právnej úpravy a teda mohol rozhodnúť o zmene katastrálnej hranice Obce B. a či rozhodnutie plenárneho zasadnutia je možné považovať za rozhodnutie obce a či toto rozhodnutie sa vzťahovalo aj na pôvodné katastrálne územie F..

Tvrdil, že odporca v naznačenom smere nevykonal žiadne dokazovanie, a preto toto rozhodnutie považuje za nepreskúmateľné. Odôvodniť rozsudok iba odvolaním sa na skutočnosť, že súhlas obce / kompetentného orgánu/ alebo obyvateľov obce sa nepodarilo nikde získať, z čoho vyplýva, že k zmene došlo bez tohto súhlasu a tým boli splnené zákonné podmienky na rozhodnutie o zmene priebehu hranice obce a hranice katastrálneho územia F., nesvedčí o zákonnom procesnom postupe odporcu. Poukázal na zákonnú podmienku ust. § 52 ods. 1 z.č. 162/1995 Z.z., ktorá v určitom časovom období vyžadovala buď súhlas obce alebo obyvateľov obce, s odkazom na ust. § 1 ods.2 a 3 vtedy platného zákona č. 69/1967Zb. o národných výboroch.

V rozhodnom období od 1.1.1972 do 30.6.1982 podľa ust. § 39 ods. 2 písm. e/ cit. zákona Plenárnemu zasadnutiu národného výboru je vyhradené rozhodovať o územných zmenách, prípadne rokovať o návrhoch územných zmien. Podľa § 40 Miestny národný výbor môže rozhodnúť, že niektorú otázku života obce alebo mesta pred tým, než k tejto otázke prijme uznesenie, predloží na prerokovanie občanom, urobí tak najmä vtedy, ak ide o územný plán obce, o zlúčenie obcí alebo o závažné

územné zmeny. Fakultatívnosť tejto podmienky zmenil neskôr prijatý zákon č. 107/1988 Zb. Tvrdil, že kompetentný orgán súhlasil dňa 16.8.1979 na základe uznesenia plenárneho zasadnutia č. 18/1979, aby sa zmenila hranica Obce B., vrátane katastrálneho územia V. - F., v rozsahu a v súlade s návrhom Okresného národného výboru M.C. - D. č. 152/1979, podľa bodu č. 4 tohto návrhu sa údajne navrhovalo aj odčlenenie Obce F.R.. Na uvedenú skutočnosť poukazuje odborný posudok T. zo dňa 14.11.2007 č. XX/XXXX, teda sa slovne popisuje priebeh hranice, s oddelením aj katastrálnej časti F., čo je premietnuté aj do mapy návrhu novej okresnej hranice. Poslanci si teda boli vedomí toho, že schvaľujú aj odčlenenie časti katastrálneho územia F., čomu nasvedčuje aj to, že síce prevzali nesprávnu formuláciu z bodu 4 / kataster B. - V.C./, ale sami ju iniciatívne upresnili /X./. Zo schváleného uznesenia, ktoré sa odvoláva na Smerný územný plán HSA M. ako aj z mapy /príloha č. 1/ odborného posudku je zrejmé, že sa jednalo o areál bývalých X., ktorý zasahoval do katastrálneho územia F.. Po zápise zmenenej hranice do vtedajšej evidencie nehnuteľností a jej zákrese do máp, sa proti tomu nikto neodvolal.

Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že odporca sa nesnažil získať potrebné dokumenty prostredníctvom Štátneho archívu Ministerstva vnútra SR.

Určenie priebehu hraníc v zmysle rozhodnutia odporcu napriek tomu, že je v rozpore so skutočnosťami a ktoré navrhovateľ neuznáva, zasahuje do územia areálu H. F., priemyselnej zóny pozdĺž areálu H. F. a cesty do B. a areálu V.. Takto určená hranica v súčasnosti určite nepredstavuje prirodzenú hranicu medzi mestom a vidiekom. Z územného hľadiska takéto určenie priebehu hranice po historicky významnom vývoji zasahuje do prevádzky H. F., zasahuje priemyselnú zónu Š., ktorej vlastníkom je U. M., širokorozchodnú trať a vyčleňuje časť územia medzi areálom H. F. a výrobným areálom V., čo je v rozpore s ust. § 54 katastrálneho zákona.

Najvyšší súd SR v tejto veci uznesením č. 6Sžo/250/2010 zo dňa 28.9.2011 zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil na ďalšie konanie. Podľa záverov uvedeného uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po posúdení relevantnosti odvolacích námietok, v ďalšom konaní sa mal súd vysporiadať s odvolacou námietkou žalobcu, ktorou poukazoval na určenie priebehu hranice v nadväznosti na znenie ust. § 54 katastrálneho zákona, účinného v rozhodnom čase, ďalej v ďalšom konaní je nevyhnutné posudzovať skutkový stav s ohľadom na to, že v rozhodnom čase Obec F. neexistovala, z dôvodu čoho plenárne zasadnutie Národného výboru Obce B. nemohol súhlasiť s odčlenením územia Obce F., tak ako bolo uvedené v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa. Súd sa mal náležite vysporiadať s odčlenením časti územia Obce B.Í. aj za použitia § 250i ods.2 O.s.p. so zásadnou otázkou, či súhlas Obce B.Í. obsiahnutý v uznesení plenárneho zasadnutia MNV B. č.18/1979 zo dňa 16.8.1979, pri komplexnom posúdení jeho obsahu spolu s ďalšími podkladmi, sa vzťahoval na katastrálne územie F.Ľ., resp. na územie, ktorého vrátenia sa Obec F. domáhala.

Súd po opakovanom preskúmaní napadnutého rozhodnutia podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nebol dôvodný.

Predmetom konania na správnom orgáne /pôvodne Okresnom úrade, odbor katastrálny, M.-D./, podanom dňa 10.3.2007 bol návrh Obce F. /okrem aj iných obcí, napr. Obec V., Obec F., B. a i./, na začatie konania o určení priebehu hranice katastrálneho územia týchto obcí podľa § 52 a nasl. zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o úprave vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení nesk. predpisov.

Návrh Obec F. odôvodnila tým, že podľa § 52 ods. 1 cit. zákona /ďalej len katastrálny zákona /, katastrálny úrad na návrh obce alebo obyvateľov obce v konaní rozhodne o zmene priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia vtedy, ak sa zmena priebehu hranice vykonala v rokoch 1948 - 1989 bez súhlasu obce alebo obyvateľov obce.

V tomto prípade sa zmena hranice medzi okresom M. - U. a M. - X. /teraz M. - D./ vykonala na základe Zásady koncepcie hlavných smerov urbanizácie Slovenska , schválená uznesením vlády SSR č. 95/1971, súčasne sa prijalo uznesenie vlády SSR č. 19/1976 o Smernom územnom pláne HSA M..

Upresnenie ďalšieho zásadného riešenia hraníc bolo predmetom dohody príslušných straníckych organizácií a MsNV M., ONV M. - X.. Navrhoval sa úbytok z územia M. - X. v rozsahu 3.741 ha podľa jednotlivých katastrálnych území obcí. Vyjadrenia obcí, resp. ich obyvateľov neboli súčasťou rozhodovacieho procesu.

ONV M. - X. na 13. plenárnom zasadnutí dňa 25.9.1979 súhlasil s odčlenením 3.741 ha územia z jednotlivých obcí okresu M. - X.. Rada Vsl. KNV tiež súhlasila s návrhom na odčlenenie týchto častí v nezmenenej rozlohe, uznesením č. 382 zo dňa 9.12.1980 s účinnosťou od 1.1.1981. Nová hranica sa určila na základe uznesenia Vsl. KNV zo dňa 27.1.1981, s účinnosťou od 1.1.1981, k uvedenému uzneseniu bola priložená príloha č. 1, vymedzenie priebehu hraníc v mierke 1 : 50 000.

Popis priebehu hranice katastrálnych území je možné určiť len na základe platných právnych predpisov. Podľa zákona č. 130/1970 Zb., o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky do Východoslovenského kraja podľa § 5 cit. zákona patrili aj Okres M. - U. a okres M. - X..

Podľa ust. § 7 ods. 2 zák.č. 130/1970 Zb., vytvoriť alebo zrušiť okres možno zákonom Slovenskej národnej rady. Podstatne zmeniť územie okresu lebo zmeniť jeho sídlo možno nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky; iné zmeny územia okresov vykonávajú krajské národné výbory.

Podľa ust. § 8 cit. zákona, z dôležitých spoločenských záujmov, najmä na vytvorenie lepších predpokladov pre ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj obcí, možno vytvoriť, zrušiť alebo zlúčiť obce alebo vykonať inú zmenu ich územia. O takomto opatrení, ak ide o obce v tom istom okrese a ak s ním súhlasia miestne národné výbory a občania dotknutých obcí, rozhoduje Okresný národný výbor; inak o ňom rozhoduje krajský národný výbor.

V čase, keď Rada ONV M. - X. dňa 17.8.1979 na svojom 13. plenárnom zasadnutí súhlasila :

A/ s návrhom na určenie nových hraníc na vykonanie zmien podľa § 7 ods. 2 zákona č. 130/1970 Zb. a v bode

B/ súhlasila s odčlenením územia 3 741 ha z okresu M. - X. do okresu M. - U. a s pričlenením územia 105 ha z okresu M. - U. do okresu M. - X., nedošlo k odsúhlaseniu podľa vtedy platnej právnej úpravy, ani s prihliadnutím na ust. § 52 ods. 1 katastrálneho zákona, účinného do 31.12.2001 aj za účasti obyvateľov obce k platnému odčleneniu akéhokoľvek územia z časti F. do okresu M. - U.. Tento súhlas z kontextu právnej úpravy nie je možné vyňať, ale je potrebné sa s týmito ustanoveniami náležite vysporiadať.

Z vyššie uvedeného uznesenia nie je zrejmé, z ktorých obcí sa určité územia majú pričleniť k okresu M. - U., teda ktoré katastrálne územia v rozsahu 105 ha, pričom odkaz na prílohu č. 1 /vrátane mapy 1 : 50 000/ na základe uznesenia plenárneho zasadnutia Vsl. KNV M. zo dňa 27.1.1981 č. 48 nešpecifikuje konkrétne územia jednotlivých v tom čase existujúcich katastrov. Príloha č. 1 - tzv. prehľad plošných údajov pre návrh úpravy sporných hraníc pri Obci B. - časť F. ako prírastok pre okres M.C. U. malo predstavovať 706 ha, týkajúce sa pravdepodobne parcelného čísla 572/1, 1609 a za časť V. /pozn. súdu Obec B. v tom čase tvorili dve katastrálne územia časť F. a časť V./ išlo o parcely č. 68 až 84.

Súd zdôrazňuje, že išlo iba o navrhované úpravy, ktoré neboli v súlade s uznesením vlády SSR č. 19/1976 o Smernom územnom pláne HSA M., pretože k tomuto súhlasu, teda s rozšírením územia v katastri B. - V. /./ došlo, ale tiež bez súhlasu obyvateľov obce.

Obec F. nemohla dať súhlas, ani Obec V., pretože v tom čase fakticky neexistovali, pretože, ako to uvádza napadnuté rozhodnutie, boli zlúčené v roku 1960 pod jednu obec - Obec B., avšak, obyvatelia zlúčenej obce, ako takej, nemohli byť vylúčené z rozhodovania s prihliadnutím na ust. § 8 prvá veta zákona č. 130/1970Zb., nakoľko zásahom do ich katastrálneho územia by sa vykonala iná zmena ich územia, čo zákon nepovoľoval.

Naviac, Obec B. nebola a ani teraz nie je v zozname obcí podľa nariadenia vlády SR z 13.8.1996, v znení nariadenia vlády 583/2001 Z.z., mohla vzniknúť iba ako politická obec, pričom rozhodnutie o zlúčení Obcí V. + F. podľa § 8 z.č. 130/1970 Zb. neexistuje.

Z výkladu § 8 tiež vyplýva, že má imperatívny charakter a to z dôvodu, že ak by k takému súhlasu nedošlo, v konečnom dôsledku by o takomto zásahu rozhodoval Vsl. KNV.

Súd ďalej zistil, že aj v prípade takého rozhodnutia, ak by skutočne časť F. mala byť podľa názoru navrhovateľa pričlenená do okresu M. - U., potom takýto zásah by mohol byť uskutočnený len po zložitom postupe, po prijatí navrhovanej úpravy hraníc medzi dotknutými okresmi, v súlade s uznesením vlády SSR č. 4232/1975 z 21.1.1976, číslo 19, podľa časti B/ bod 3., podľa ktorého sa malo zabezpečiť konečné znenie smerného územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie M., podľa stanoviska Ministerstva výstavby a techniky SSR a súčasne, uvedené zabezpečenie malo byť predložené na odsúhlasenie Ministerstvu výstavby a techniky SSR. Uvedené potvrdzuje aj príloha k uzneseniu vlády SSR č. 19/1976 časť A/2, v ktorom sa poukazuje na to, že pre vytvorenie optimálnych urbanistických a ekonomických podmienok ďalšieho rozvoja tejto aglomerácie //bod A/1/, treba do administratívneho územia okresu M. - U. začleniť katastrálne územia obcí M. O. B., G., Š. a M., pričleniť územie priemyselného obvodu M. - V. a územie určené pre výstavbu X. U. v rozsahu potrebnom pre realizáciu smerného územného plánu. Rozsah ďalej nebol určený ani nebol dopracovaný územný smerný plán / ďalej len ÚSP /.

Podľa časti CH/ k vyššie uvedenej smernici k ÚSP, zmeny proti ÚSP môže povoliť len Rada Vsl. KNV po predchádzajúcom súhlase MVaT SSR.

Absentuje v územnom smernom pláne akýkoľvek právny dôvod opodstatňujúci pričlenenie územia katastrálneho územia F. do okresu M.-U..

Naopak, bol vyvinutý nátlak k tomu, aby boli pričlenené Obce X. C. a B., keďže X. už vtedy zaberali veľkú časť území týchto obcí a boli už tesne pri intravilánoch (viď Rada ONV zo dňa 6.8.1979) . Takto navrhovali pričleniť aj Obec B.. Súd sa zaoberal s odvolacími dôvodmi navrhovateľa, ktorými boli

- účastník konania nebol riadne zastúpený, či súčasne mal dvoch zástupcov,

- nevykonal dôkazy - nezistil skutkový stav veci,

- nesprávne právne vec posúdil,

- či boli splnené všetky podmienky na vydanie rozhodnutia v konaní o určenie priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia podľa § 52-56 katastrálneho zákona,

- návrh na obnovu pôvodnej hranice neobsahoval všetky náležitosti podľa § 52 katastrálneho zákona,

- došlo k preklúzii práva,

- správny orgán konanie nezastavil, ani neprerušil,

- Dr. G.M. potvrdil návrh po piatich rokoch, nebol pripojený geometrický plán podľa § 53,

- správny orgán niekoľkokrát predlžoval lehoty na odstránenie nedostatkov návrhu,

- geometrický plán bol predložený po siedmich rokoch po prekluzívnej lehote,

bola odňatá možnosť navrhovateľovi sa vyjadriť ku geometrickému plánu č.317/07.

- krajský súd rozhodnutím č. 3Sp/8/2005 zo dňa 11.4.2006 zrušil rozhodnutie zo dňa 20.10.2004, ale nevytkol správnemu orgánu procesné vady,

- navrhovateľ doplnil odvolanie o nové skutočnosti, čo aj súd mal zabezpečiť,

- kto bol kompetentným orgánom na zmenu hraníc pôvodného katastrálneho územia B. a či plénum MNV B. bol kompetentným orgánom na vydanie rozhodnutia aj voči katastrálnemu územiu F.,

- odporca nevykonal žiadne dotazovanie v naznačenom smere,

- navrhovateľ tvrdí, že zmena priebehu hranice Obce B. vrátane jej časti F. sa vykonala so súhlasom obce, keďže o tejto zmene rozhodoval kompetentný orgán obce.

Podľa ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25. V danom prípade navrhovateľ mal zástupcu podľa § 25 ods.1 O.s.p., teda ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Advokát, ktorý zastupuje účastníka konania na základe plnej moci je oprávnený robiť úkony iba do času, do kedy po zániku plnomocenstva buď odvolaním plnej moci, alebo udelením novej plnej moci účastníkovi konania nevzniká ďalšie právo takého advokáta zastupovať účastníka až do ukončenia konania podľa novej plnej moci. V tomto prípade udelená plná moc ďalšiemu advokátovi nespôsobila procesnú vadu správneho konania.

Pokiaľ ide o namietanú preklúziu práva, k preklúzii práva nedošlo, pretože Obec F. si uplatnila nárok v zákonnej lehote, t.j. dňa 23.4.1997, keďže podľa ust. § 55 katastrálneho zákona, účinného do 31.12.2001 tento nárok si každý účastník takéhoto konania mohol uplatniť v lehote do 31.12.1997. Tým, že správny orgán vyžadoval ďalšie dokumenty, napríklad geometrický plán, ako aj ďalšie písomnosti k uplatnenému nároku, podľa názoru navrhovateľa zdĺhavo, v takom prípade navrhovateľ mohol uplatniť iný procesný inštitút, ktorým je napr. ust. § 250t O.s.p., pokiaľ ide o konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, uvedený inštitút navrhovateľ nevyužil. Pre konanie na správnom orgáne boli splnené všetky podmienky na vydanie napadnutého rozhodnutia o určenie priebehu hranice Obce F..

Na ďalšie odvolacie dôvody súd neprihliadol z toho dôvodu, že sa týkali konania, ktoré sa viedli pod sp.zn. 3Sp/8/2005 na Krajskom súde v M..

Navrhovateľ svoje odvolanie o nové skutočnosti nedoplnil, pretože v administratívnom spise sa nachádzalo aj uznesenie vlády, na ktoré sa v odvolacích dôvodoch odvoláva, ako aj mapa, ktorú údajne získal až po vydaní napadnutého rozhodnutia. To, kto mal byť kompetentným orgánom na odsúhlasenie zmeny hraníc pôvodného katastrálneho územia B., uvedené bolo uvedené už vo vydanom rozhodnutí súdu č. 3Sp/8/2005.

Pokiaľ ide o odborný posudok T. Č..X: XX/XXXX-T. zo dňa 14.11.2007, uvedený posudok nemôže obsahovať ustanovenia hmotného práva, súvisiace so zmenou priebehu hranice obce, s poukazom na § 54 katastrálneho zákona, pretože podľa uvedeného ustanovenia, podkladom na vyhotovenie

geometrického plánu je graficky znázornený priebeh hranice pred vykonanou zmenou, pričom navrhovaný priebeh hranice musí sledovať súčasné prirodzené rozhraničovacie čiary v teréne.

V prípade akceptácie navrhovateľom predloženého geometrického plánu, by sa ku katastrálnemu územiu F. pričlenilo okrem pôvodného katastrálneho územia F. aj 107 ha z iných katastrálnych území. Tieto pôvodné časti katastrálnych území ďalších dotknutých obcí neboli v čase vykonania zmeny bez súhlasu obce alebo obyvateľov Obce F., na ktorú sa odvoláva ust. § 52 ods.1 katastrálneho zákona súčasťou pôvodného katastrálneho územia F..

Navrhovateľ podal návrh na obnovu konania z dôvodu, že nesúhlasil s rozhodnutím súdu zo dňa 22.11.2007, pričom sa snažil predložiť nové dôkazy, v dôsledku ktorých návrh na obnovu konania podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR č. 2Sžo/213/2010 zo dňa 15.6.2011 bol zamietnutý. Navrhovateľ sa odvoláva na neúplnosť administratívneho spisu, že napr. nemal k dispozícii uznesenie vlády SSR č.19/1966 o smernom územnom pláne HSA M., v tejto súvislosti súd dáva do pozornosti rozhodnutie NS SR č. 4Sž-o-KS 170/2005 zo dňa 21.3.2007, kde v inom konaní už sa odkazuje na prejednanie návrhu určenia nových hraníc, na základe rozhodnutia plenárneho zasadnutia zo dňa 16.8.1979 vo veci rozšírenia územia M. o územie B. - V. (bez uvedenia aj Obce F. - poznámka súdu) , preto neobstojí tvrdenie navrhovateľa, že nemal k dispozícii uvedené dokumenty, ktoré uvádza v odvolacom konaní.

Súd vykonal dokazovanie v intenciách právneho záveru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa ust. § 250i ods.1,2 O.s.p., pričom zistil, že právny stav aký bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia sa nezmenil, avšak dokazovanie nad rámec preskúmavaného rozhodnutia vykonal preto, aby zistil skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na prejavenú vôľu, vzťahujúcu sa na ust. § 52 a nasl. ustanovení katastrálneho zákona, účinného do 31.12.2001.

Z výsledkov dokazovania zistil, že žiadny súhlas na odčlenenie Obce F., tak ako bolo uvedené v predchádzajúcom rozhodnutí, nebol daný tak zo strany poslancov, ktorí boli v tom čase zúčastnení na plenárnom zasadnutí MNV B., ani z nadriadených O.Á. výborov, napr. pokiaľ ide o plenárne zasadnutie X. M. zo dňa 27.1.1981 alebo zo dňa 14.10.1985, navrhovaná zmena mala iba odporúčací charakter.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, podľa ust. § 35 ods.1 zákona č.40/1964 Zb. v znení zákona č. 161/2011 Z.z., prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím:

- môže sa stať výslovne, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť. Podľa § 35 ods.2 Občianskeho zákonníka, právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom. Podľa § 35 ods.3 Občianskeho zákonníka, právne úkony vyjadrené inak než slovami, sa vykladajú podľa toho, čo spôsob ich vyjadrenia obvykle znamená. Pritom sa prihliada na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a chráni sa dobromyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený.

V danom prípade konanie o určení priebehu hranice obce, alebo hranice katastrálneho územia podľa ust. § 52 ods.1 zákona č. 162/1995 Z.z. prebehlo v súlade s platnou právnou úpravou, pretože ani svedkovia neuviedli, že bol daný súhlas obce alebo ich obyvateľov, ani z administratívneho spisu zo žiadneho dokumentu nevyplýva, že by sa zmena priebehu hranice vykonala v rokoch 1948 až 1989 so súhlasom obce, alebo obyvateľov obce. Ak by sa mala Obec F. začleniť do okresu M. - U., išlo by o inú zmenu územia okresov, ktorá nezodpovedá ustanoveniu § 7 ods.2 vtedy platnej právnej úpravy zákona č. 130/1970 Zb..

Podľa ust. § 250q ods.2 O.s.p. o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods.2, § 246c ods.1, § 142 ods.1 O.s.p., pričom úspešnému účastníkovi vzniklo právo na náhradu trov konania, ktoré spočívali v odmene za zastupovanie advokátkou za 4 úkony právnej pomoci, príprava a prevzatie zastúpenia zo dňa 12.2.2010 120,23 Eur + paušál 7,21 Eur, vyjadrenie k návrhu zo dňa 22.11.2011 123,50 Eur, paušál 7,41 Eur, účasť na pojednávaní dňa 24.11.2011 123,50 Eur, paušál 7,41 Eur, účasť na pojednávaní dňa 12.1.2012 127,16 Eur, paušál 7,63 Eur, spolu 494,39 Eur + paušál 29,66 Eur + 20 % DPH 98,88 Eur, celkom trovy právneho zastúpenia predstavujú 622,93 Eur s poukazom na ust. § 14 ods.1 písm.a,b,c/, ďalej § 11 ods.4, § 16 ods.3 a § 18 ods.3 vyhlášky č.655/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 232/2010 Z.z..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.