KSKE 6 Sp 20/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sp 20/2011

KS v Košiciach, dátum 18.10.2012, sp.zn. KSKE 6 Sp 20/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/20/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200881 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200881.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: N. H., J. X, J., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Košice - mesto, Popradská 78, Košice, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č.503/117/2011 zo dňa 9.9.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka podaním zo dňa 6.10.2011 žiadala preskúmať rozhodnutie odporcu č. 503/117/2011 zo dňa 9.9.2011.

Navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť dňa 18.10.2012.

Podľa ust. § 250h ods.2 O.s.p., navrhovateľ môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods.2 súd konanie zastaví, ak navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods.2, 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.