KSKE 6 Sp 21/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/21/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234199 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234199.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: I. V., V. Č..XXX, K.: XXX XX XXX, zastúpeného JUDr. Pavlom Hovanom, advokátom, Ing. Kožucha č.1, Spišská Nová Ves, proti odporcovi: Správa katastra Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, za účasti: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod T., Obrancov mieru č.6, T., o preskúmanie rozhodnutia odporcu č.: ROEP-C 38/2003-Pa zo dňa 11.7.2010, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu č. ROEP-C 38/2003-Pa zo dňa 11.7.2010 a vec vracia odporcovi na ďalšie konanie.

Odporca je povinný zaplatiť na účet advokátskej kancelárie JUDr. Pavol Hovan, s.r.o., Ing. Kožucha č.1, Spišská Nová Ves, trovy konania v sume 503,20 Eur na účet advokátskej kancelárie JUDr. Pavol Hovan, s.r.o., vedený v M., E..L.., T. L. W. U., č.účtu: XXXXXXXXXX/XXXX, variabilný symbol: XXXXX do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa § 3 ods.2 písm.a/ zákona č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších zmien a § 7 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien vo veci podaného návrhu účastníka konania - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, Odštepný závod T., Obrancov mieru č.6, T., na vydanie rozhodnutia o potvrdení, že pozemky sú vo vlastníctve štátu, vydáva podľa § 12 ods.1 písm.b/ zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie, ktorým podľa § 12 ods.1 písm.b/ zák.č. 180/1995 Z.z. vyhovel návrhu a potvrdil, že pozemky - parcely registra CKN č.:

XXX - lesný pozemok (spôsob využívania pozemku kód č.XXXXX) o výmere 730 m2, extravilán, titul nadobudnutia § 14 zák.č. 180/1995 Z.z.,

XXX - lesný pozemok (spôsob využívania pozemku - kód č.XXXXX) o výmere 1086 m2, extravilán, titul nadobudnutia § 14 zák.č. 180/1995 Z.z.,

XXX - lesný pozemok (spôsob využívania pozemku - kód č.XXXXX) o výmere 3698 m2, extravilán, titul nadobudnutia § 14 zák.č. 180/1995 Z.z.,

XXX - lesný pozemok (spôsob využívania pozemku - kód č.XXXXX) o výmere 1482 m2, extravilán, titul nadobudnutia § 14 zák.č. 180/1995 Z.z.,

XXX - lesný pozemok (spôsob využívania pozemku - kód č.XXXXX) o výmere 1780 m2, extravilán,

XXX - lesný pozemok (spôsob využívania pozemku - kód č.XXXXX) o výmere 2219 m2, extravilán, titul nadobudnutia § 14 zák.č. 180/1995 Z.z., v katastrálnom území V., sú vo vlastníctve štátu Slovenskej republiky - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, Námestie SNP č.8, Banská Bystrica, v celosti.

Z dôvodov uvedeného rozhodnutia vyplýva, že dňa 1.8.2003 bol komisii na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim doručený návrh Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod T., v ktorom ako navrhovateľ žiadal o priznanie vlastníckeho práva podľa § 12 ods.1 písm.b/ zák.č.180/1995 Z.z. k nehnuteľnostiam, ktoré boli uvedené vo výroku napadnutého rozhodnutia. Na kontroznom dni, konanom dňa 1.6.2010 sa posudzoval návrh Lesov, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod T., na základe podaného návrhu zo dňa 1.8.2003, teda s odstupom 7 rokov. Po posúdení návrhu správny orgán dospel k záveru, že žiadna iná osoba, ani správca si neuplatnila vlastnícke právo k pozemkom v rámci konania ROEP, ako ani v rámci súdneho alebo iného konania. Z uvedeného dôvodu členovia komisie dospeli k záveru, že jednohlasne doporučujú vydať rozhodnutie podľa § 12 ods.1 písm.b/ zák.č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obec V. bola vyzvaná dňa 24.6.2010, aby predložila svoje stanovisko k návrhu na vydanie rozhodnutia podľa § 12 ods.1 písm.b/ zák.č. 180/1995 Z.z., Obecný úrad túto výzvu prevzal dňa 30.6.2010, k tomuto dňu stanovisko doručené nebolo.

V ďalších dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že parcely registra CKN uvedené vo výroku napadnutého rozhodnutia v katastrálnom území V. boli zapísané v prospech vlastníctva Obec V. v celosti.

Poukázal ďalej na § 14 zák.č. 180/1995 Z.z., ako aj na § 17 zák.č. 229/1991 Zb. v znení zák.č. 80/1998 Z.z. a § 11 ods.1 zák.č. 61/1977 Zb., § 5 ods.2, § 6 ods.1 zákona o štátnom podniku.

Po prešetrení zistil, že parcely, o ktorých bolo rozhodnuté podľa § 12 ods.1 písm.b/ zák.č. 180/1995 Z.z., tvoria lesné cesty, lesné komunikácie, v katastri nehnuteľností sú evidované spôsobom využívania pozemku - kód č. XXXXX: pozemky nezalesnené, slúžiace lesnému hospodárstvu (prieseky, nesplnené lesné cesty, lesné sklady) , t.j. patria do lesného pôdneho fondu a to podľa zák.č. 80/1998 Z.z. a § 11 zákona č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

Z vyššie uvedeného dôvodu dospel k záveru, že bola naplnená skutková podstata ustanovenia § 12 ods.1 písm.b/ zák.č. 180/1995 Z.z. o vykonaní opatrenia na určenie vlastníctva k sporným pozemkom, tak ako bolo uvedené vo výroku napadnutého rozhodnutia odporcu.

Obec V., ktorá prevzala napadnuté rozhodnutie dňa 21.7.2010 v zákonnej lehote podala opravný prostriedok prostredníctvom svojho právneho zástupcu. V opravnom prostriedku navrhovateľ uviedol, že rozhodnutie odporcu je nepreskúmateľné, pretože správa katastra vydala rozhodnutie, ktoré odôvodňuje tým, že uvedené nehnuteľnosti patria do lesného fondu podľa zák.č. 801/998 Z.z., § 11 zák.č. 61/1977 Zb.

Návrh, na základe ktorého správa katastra rozhodovala zo strany Lesov SR, š.p., obsahoval ničím nepodložené a vzájomne si odporujúcu argumentáciu o tom, že predmetné parcely neboli nikdy obecným majetkom a na obec zrejme prešli delimitačným protokolom.

Rozhodnutie správy katastra je nepreskúmateľné a zmätočné z toho dôvodu, že takému rozhodnutiu chýba riadne odôvodnenie s popisom dôvodov, ktoré viedli k rozhodnutiu.

Odkaz na neplatný zákon č.61/1977 Zb. a novelu č.80/1998 Z.z. bez odkazu na konkrétne ustanovenia zákona, či už zákon č. 229/1991 Zb. alebo č.330/1991 Zb., alebo č. 180/1995 Z.z., pretože týchto všetkých zákonov sa citovaná novela dotkla, nemožno za riadne a zákonné odôvodnenie a následné rozhodnutie považovať.

Možno však konštatovať, že uvedené pozemky boli doposiaľ vo vlastníctve Obce V., (§ 15 a/ zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení) . Nie je známy žiaden zákonný dôvod pre zmenu tohto vlastníctva.

K opravnému prostriedku sa vyjadril odporca dňa 6.10.2010. Uviedol, že v rozhodnutí citoval platné znenie § 14 zákona č.180/1995 Z.z.. Na nakladanie s pozemkami, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) , a ktoré sú vo vlastníctve štátu, zákonné ust. § 14 zmocňuje Slovenský pozemkový fond. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pozemky v zastavanom území obce, t.j. v intraviláne, ktoré podľa § 14 ods.2 zákona č. 180/1995 Z.z. prešli s účinnosťou tohto zákona do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Poukázal v ďalšom na § 17 ods.1 zák.č. 229/1991 Zb. v platnom znení, ako aj na § 50 ods.3 zák.č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Priznal pochybenie uvádzaním čísla zákona č.61/1977 Zb.. Ďalej uviedol, že podľa § 15a/ zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb., dotknutého novelou č.258/2009 Z.z., poľnohospodárska a nepoľnohospodárska pôda, ktorá bola vo vlastníctve obcí k 31.12.1949 a pokiaľ sa nachádza ku dňu účinnosti tohto zákona v majetku Slovenskej republiky, prechádza do vlastníctva obce, z majetku ktorej sa previedla do národného majetku podľa osobitného predpisu - zákon č.279/1949 o finančnom hospodárení národných výborov, ak už do vlastníctva obce neprešla podľa § 2, to znamená, ak už do vlastníctva obce neprešla podľa tohto zákona ako nehnuteľnosť, ktorá prešla do vlastníctva Slovenskej republiky, ku ktorým patrilo právo hospodárenia národným výborom.

Správny orgán mal za to, že novela zákona č.258/2009, ktorá novelizovala znenie zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, sa podľa § 2 b/ ods.1 vzťahuje na lesné pozemky - neknihované parcely mimo zastavaného územia obce, ktoré sú zastavané cestnou stavbou.

Podľa názoru správneho orgánu, dotknuté pozemky, zapísané na liste vlastníctva v prospech Obce V. na základe druhej etapy, nie sú pozemky, na ktoré by sa vzťahovalo ust. § 2 alebo § 15 zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb., ako aj s odkazom, že nejde o pozemky zastavané cestnou stavbou podľa zákona č. 138/1991 Zb.. Vzhľadom na to, že ide o neknihované parcely mimo zastavaného územia obce, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako neknihované pozemky, vedené v súbore popisných a grafických informácií mimo zastavaného územia obce s druhom pozemku - lesný pozemok, patria tieto pozemky podľa názoru správneho orgánu do vlastníctva Slovenskej republiky a Správy lesov SR, štátny podnik.

Navrhol rozhodnutie potvrdiť.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutia odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu nebolo možné potvrdiť, preto s poukazom na ust. § 250q ods.2 prvá veta O.s.p. rozhodnutie odporcu zrušil s poukazom na ust. § 250j ods. 2 písm.c/, d/, e/ O.s.p. a vec vrátil odporcovi na ďalšie konanie.

Správnemu súdu zásadne patrí kasačná súdna kontrola, t.j. preskúmava zákonnosť opravným prostriedkom napadnutého rozhodnutia a postupu, ktorý vydaniu rozhodnutia predchádzal. Súd môže vykonať dokazovanie, pri ktorom verifikuje a dopĺňa dôkazy, ktoré boli vykonané v správnom konaní. To však neznamená, že by mal nahrádzať činnosť správnych orgánov a namiesto správneho orgánu vykonávať dokazovanie v zásadnom smere. Iný postup zo strany správneho súdu by znamenal narušenie zásady deľby moci na výkonnú a súdnu.

Podľa ust. § 46 zákona č.71/1967 o správnom konaní (ďalej len správny poriadok ) rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Náležitosti rozhodnutia sú upravené v § 47 správneho poriadku. Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade) . Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol.

Ďalšou a nie menej dôležitou náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie. Odôvodnenie musí nadväzovať na výrokovú časť rozhodnutia a musí byť s ňou v súlade. Správny orgán je povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť všetky podstatné skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, t.j. opísať predmet konania, poukázať na skutkové zistenia, uviesť dôkazy, z ktorých vychádzal pri vydaní rozhodnutia, ako sa vysporiadal s návrhmi na vykonanie dôkazov, prípadne s ich námietkami k vykonaným dôkazom. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie aj záver o tom, z akého dôvodu aplikoval na predmet konania predpisy citované vo výroku rozhodnutia, ktoré samozrejme musia byť v súlade s platnou právnou úpravou aj v odôvodnení rozhodnutia.

Odporca sa v napadnutom rozhodnutí obmedzil iba na zákon č. 185/1995 Zb., pričom v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádza neplatné právne predpisy a nevidel súvislosť medzi ďalšími právnymi predpismi, ktoré sa týkali predmetu konania. Uvedenú nápravu čiastočne uviedol vo svojom vyjadrení, ktoré však nemôže nahradzovať odôvodnenie napadnutého rozhodnutia. (Aj toto vyjadrenie na str. 2, odsek 2 je zmätočné) .

Z obsahu administratívneho spisu odporcu vyplýva, že LESY SR, štátny podnik, Odštepný závod T. dňa 30.7.2003 vo veci registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území V. podal námietky, ako aj návrh na vydanie rozhodnutia podľa § 12 zákona č.180/1995 Z.z. V uvedenom návrhu uvedený účastník konania uvádza, že pozemky, ku ktorým navrhoval určiť vlastnícke práva v tomto návrhu, sa v súčasnosti, teda v čase podania tohto návrhu nachádzali vo vlastníctve obce V., evidované na LV - X a navrhol správnemu orgánu, aby určil, že tieto pozemky sú vo vlastníctve štátu a v správe Lesov SR, štátny podnik Banská Bystrica. Zároveň poukázal na to, že predmetné parcely boli konfiškované podľa zákona č.104/1945 Zb. a na obec prešli pravdepodobne delimitačným protokolom z Okresného národného výboru.

Podľa ust. § 12 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z., v znení zákona č.503/2003 Z.z. účinného do 31.12.2003, ak sa v konaní zistia údaje odporujúce skutočnostiam, z ktorých vychádzalo notárske osvedčenie vyhlásenia o vydržaní alebo o zápise za vlastníka, alebo protokol a zoznam o prechode vlastníctva veci štátu na obec, správny orgán môže na návrh rozhodnutím:

a/ potvrdiť nadobudnutie vlastníctva vydržaním inou osobou,

b/ potvrdiť, že pozemky sú vo vlastníctve štátu alebo inej osoby, a to aj vtedy, ak sú dotknuté pozemky a právne vzťahy k nim evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií; vydaním rozhodnutia správneho orgánu strácajú osvedčenia alebo protokoly a zoznamy platnosť.

Podľa ust. § 12 ods.4 citovaného zákona, ak správny orgán o návrhu podľa odseku 1 nerozhodne do schválenia registra, zaradia sa tieto pozemky do súpisu pozemkov uvedených v § 8 ods.1 písm.b/. Evidovaný vlastník nemôže do rozhodnutia správneho orgánu s týmito pozemkami nakladať.

Správny orgán v napadnutom rozhodnutí neskúmal, či údaje, ktoré uviedol účastník správneho konania na základe podaného návrhu zo dňa 30.7.2003 odporujú skutočnostiam, ktoré ustanovuje § 12 ods.1, keďže už v tom čase bolo známe, že dotknuté pozemky prešli na obec, avšak správny orgán neuviedol na základe akého právneho predpisu a či tzv. delimitačný protokol, ktorý navrhovateľ v správnom konaní - LESY SR, š.p., Odštepný závod T., uvádzal vo svojom návrhu, pokiaľ ide o prevod na základe

delimitačného protokolu z ONV, resp. či išlo o konfiškáciu podľa zákona č.104/1945 Zb., s týmito skutočnosťami sa vôbec nevysporiadal.

Vadou, ktorá má za následok následnú nepreskúmateľnosť rozhodnutia tiež je, ak v odôvodnení rozhodnutia nie je náležite vecne opísaný skutok, ktorý bol dôvodom pre vydanie rozhodnutia s uvedením dôkazov a ich hodnotením, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia. Z odôvodnenia správneho orgánu nevyplýva právna argumentácia podľa ust. § 12 ods.1 citovaného zákona č.180/1995 Z.z. je len stručne konštatované, že členovia komisie dospeli k záveru, že jednohlasne doporučujú vydať rozhodnutie podľa § 12 ods.1 písm.b/ zákona č.180/1995 Z.z.. Citovanie ustanovenia § 14 zák.č. 180/1995 Z.z. je v tomto smere právne irelevantné a to z toho dôvodu, že toto ustanovenie sa vzťahuje iba na pozemky, s ktorými mohol nakladať fond podľa § 13 citovaného zákona, podľa ktorého fond nakladá s pozemkami uvedenými v § 8 ods.1 písm.c/ a d/, ktoré sa na základe registra zapíšu do katastra nehnuteľností (ďalej len pozemok s nezisteným vlastníkom ) , podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na to, že v rozhodovacej činnosti správneho orgánu bolo mu známe, že dotknuté pozemky patria do vlastníctva obce, bolo potrebné sa vysporiadať s právnou otázkou, či legitimita nadobudnutia týchto pozemkov do vlastníctva obce je v súlade s platnou právnou úpravou a preto mal vysledovať prechod vlastníckeho práva na obec podľa príslušných právnych predpisov, v intenciách ustanovenia § 12 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z..

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu súd dospel k záveru, že námietky navrhovateľa, ktoré boli uvedené v opravnom prostriedku, že rozhodnutie odporcu je nepreskúmateľné pre neuvádzanie právnych predpisov v súlade s platnou právnou úpravou, ako aj na situáciu, že ku dňu vydania napadnutého rozhodnutia uvedené pozemky boli vo vlastníctve obce V. s týmito námietkami sa správny orgán dostatočným spôsobom nevysporiadal. Súd ďalej poukazuje na to, že uvedené námietky boli predmetom aj odvolania navrhovateľa, ktorý odvolanie podal dňa 20.8.2010 a sú totožné s námietkami, ktoré uviedol v opravnom prostriedku.

O opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie (§ 250q ods.2 prvá veta O.s.p.) . Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia súd rozhodnutie odporcu zrušil a v intenciách jeho právneho záveru je odporca v ďalšom konaní viazaný právnym názorom súdu (§ 250r O.s.p.) .

Rozhodnutie odporcu bolo zrušené z dôvodov ust. § 250j ods.2 písm.c/, d/, e/ O.s.p., ktorý sa do výroku rozhodnutia súdu neuvádza.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods.2, § 250k ods.1 prvá veta O.s.p.. Navrhovateľovi prináleží náhrada trov konania, ktorá spočíva v odmene za právne zastupovanie advokátom v celkovej sume 503,20 Eur podľa ust. § 11 ods.4 vyhlášky č. 655/2004 Z.z., v znení vyhlášky č.232/2010 Z.z., za prípravu, prevzatie veci zo dňa 9.8.2010 - 120,23 Eur, podaný opravný prostriedok 1x účasť na pojednávaní 9.2.2012, teda 2x 120,23 Eur + 127,16 Eur, k tomu 2x režijný paušál 7,21 Eur = 14,42 Eur, 1x režijný paušál 7,63 Eur, ďalej náhrada cestovných nákladov (cena benzínu 1,49 Eur/ liter, 154 km pri ceste L. W. U. - V. a späť, spotreba 9,5 l/100 km, cestovné náhrady za použité motorové vozidlo 0,183 Eur/km) osobným motorovým vozidlom ŠPZ - L. v sume 49,98 Eur, ako aj náhrada za stratu času (5 x 1/2 hodín x 12,71 Eur) v sume 63,55 Eur, s poukazom na ust. § 11 ods.4, § 14 ods.1 písm.a/, b, c, § 16 ods.3, § 17 ods.1, ako aj § 15 písm.a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v znení vyhlášky č.232/2010 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Súd neuznal 1 úkon právnej pomoci - vyjadrenie k výzve súdu zo dňa 30.9.2011, pretože táto výzva sa netýkala veci samej, ale vedenia konania, teda dispozičného práva navrhovateľa vo vzťahu k súdu a nie k právnej službe svojho klienta. Z uvedeného dôvodu bola odmena právneho zástupcu navrhovateľa krátená o 130,91 Eur, teda celkom odmena za zastupovanie predstavuje 503,20 Eur.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250s O.s.p.) .

Proti výroku o povinnosti zaplatiť trovy konania je možné podať odvolanie do 15 dní od doručenia tohto rozsudku na Najvyšší súd SR, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach.