KSKE 6 Sp 21/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/21/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201018 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201018.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr.Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: P.. Ľ. B. - G. - K., X. L. XXX, E., proti odporcovi : Správa katastra Košice, Južná trieda 82, Košice, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. V 6221/2011 zo dňa 25. 8. 2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č.: V 6221/2011 zo dňa 25.8.2011.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

Navrhovateľ j e p o v i n n ý zaplatiť na účet Krajského súdu v Košiciach č.ú. 7000146773/8180 vedený v Štátnej pokladnici, Bratislava 33,-€ titulom súdneho poplatku za podaný návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu, v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č.: V 6221/2011 zo dňa 25.8.2011 Správa katastra Košice, ako orgán príslušný na rozhodovanie o povolení vkladu podľa ustanovenia § 18 ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení (ďalej len zákon o katastri nehnuteľností ) , rozhodol podľa ustanovenia § 31 ods. 3 zákona o katastri nehnuteľností tak, že návrh na vklad vlastníckeho práva podľa kúpnej zmluvy zo dňa 25. júla 2011 zamietol.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že návrh na vklad kúpnej zmluvy zo dňa 25. júla 2011, nachádzajúcej sa na liste vlastníctva č. XXXXX, ako aj na LV č. XXXXX nezodpovedá ustanoveniu § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Zmluva zo dňa 25. júla 2011 neobsahuje vymedzenie polohy bytu v dome označením čísla bytu, popis bytu v dome a príslušenstvá bytu, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu, určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a vyhlásenie nadobúdateľa bytu v dome o pristúpenie k zmluve o spoločenstve vlastníkov, alebo k zmluve o výkone správy.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 zákona o katastri nehnuteľností, správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či

zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona, ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Pokiaľ ide o LV č. XXXXX zmluva neobsahuje číslo pozemku, na ktorej sa predmetná stavba nachádza, ako aj ďalšie náležitosti, ktoré absentujú v zmluve, napr. rodné číslo a trvalý pobyt prevodcu.

Súd preskúmal rozhodnutie odporcu v intenciách ustanovenia § 250l a nasl. O. s. p. a zistil, že opravný prostriedok navrhovateľa nebol dôvodný.

Navrhovateľ podaním zo dňa 11. 10. 2011, doručeným Správe katastra Košice dňa 13. 10. 2011 uviedol, že dokladá správe katastra dokumenty, a to kúpnu zmluvu zo dňa 25.7.2011, doplnené o predpísané náležitosti, ďalej vyhlásenie správcu bytového domu, ako aj vyhlásenie nadobúdateľa bytu - EKOLO - SERVIS, s.r.o.

Podľa ustanovenia § 244 ods. 1 O. s. p., v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb, alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Podľa piatej časti, tretej hlavy O. s. p., § 250l ods. 1 O. s. p. , podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Ako vyplýva z podaného opravného prostriedku navrhovateľ dokladuje správnemu orgánu tie skutočnosti, pre ktoré nemohol byť povolený vklad na základe kúpnej zmluvy zo dňa 25.7.2011. Je teda zrejmé, že v opravnom prostriedku navrhovateľ neuvádza k akému nezákonnému postupu došlo na strane odporcu, teda v podstate súd nemal možnosť preskúmať námietky charakterizujúce nelegálnosť vydaného správneho aktu.

Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale iba na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho) , ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (rozhodnutie ÚS SR č. III.ÚS 115/03 č. 313/2003) .

Na základe vyššie uvedeného, pri preskúmavaní rozhodnutia odporcu súd sa obmedzil iba na preskúmanie právnych dôvodov napadnutého rozhodnutia a zistil, že právna argumentácia odporcu bola uskutočnená v súlade s platnou právnou úpravou.

Predložená kúpna zmluva zo dňa 25.7.2011 neobsahovala údaje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, preto správny orgán rozhodol vecne správne, ak návrh na vklad nebol povolený.

Podľa § 250q ods. 2 prvá veta O. s. p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia súd dospel k záveru, že opravným prostriedkom navrhovateľ nežiadal preskúmať legalitu nezákonného rozhodnutia správneho orgánu, ale dopĺňal predloženými dokumentmi chýbajúce náležitosti kúpnej zmluvy zo dňa 25.7.2011, preto dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nebol dôvodný.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ustanovenia § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O. s. p., preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Vzhľadom na neúspech navrhovateľa v konaní, súd zaviazal navrhovateľa na náhradu súdneho poplatku v sume 33,-€ s poukazom na ustanovenie § 2 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., podľa ktorého v odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Poplatníkom je tiež ten, kto podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.