KSKE 6 Sp 22/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sp 22/2011

KS v Košiciach, dátum 16.05.2012, sp.zn. KSKE 6 Sp 22/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/22/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201040 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201040.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa T.. Y. M., Z.A. X, C., proti odporcovi Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice, o preskúmanie rozhodnutia č. 05998/2011-byt.soc. zo dňa 22.9.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podaným opravným prostriedkom, doručeným odporcovi dňa 2. 11. 2011 žiadal, aby súd preskúmal rozhodnutie odporcu č. 05998/2011-byt.soc. zo dňa 22.9.2011.

Navrhovateľ písomným podaním doručeným odporcovi dňa 22.12.2011 vzal opravný prostriedok späť.

Vzhľadom na vyššie uvedený procesný úkon navrhovateľa, súd konanie zastavil s poukazom na ust. § 250d ods. 3, v nadväznosti na ust. § 250h ods. 2 O.s.p.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 246c ods. 1, § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.