KSKE 6 Sp 8/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/8/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200375 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200375.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky B. Š., A.. L., T. Č.. XX, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Rožňava, Šafárikova 71, Rožňava, za účasti : C. B., E. XX, D., O.. G., Y. C., G. Q. XXX, C. L. - C., G. Q. XXX, E. L., L., M. U.. XX, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu č. sp. : 2011/00030-1 zo dňa 25.2.2011, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie č.sp.: 2011/00030-1 zo dňa 25.2.2011, podľa ust. § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p. a vec vracia odporcovi na ďalšie konanie.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. sp. 2011/00030-1 zo dňa 25.2.2011 odporca vo veci navrátenia vlastníctva podľa zákona č. 503/2003 Z.z. rozhodol tak, že navrhovateľka spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. n/ zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nesk. predpisov, avšak oprávnenej osobe nemožno navrátiť vlastníctvo k pozemkom v k.ú. T. podľa stavu pzkn.vl.č. XXX, XXXX, pretože je daná prekážka podľa ust. § 6 ods. 1 písm. a/ a písm. d/ citovaného zákona. Podľa bodu 3. napadnutého rozhodnutia, navrhovateľke sa priznala náhrada za uplatňované pozemky - 1/1 z 80/320 vlastníckeho podielu pôvodného vlastníka vo vl.č. XXX a 1 z 1/3 vlastníckeho podielu pôvodného vlastníka vo vl.č. XXXX, s poukazom na ust. § 5 ods. 2 a § 6 ods. 2 zák.č. 503/2003 Z.z.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že navrhovateľka si nárok na navrátenie vlastníctva uplatnila dňa 30.12.2004. Krajský súd v Košiciach už vo veci raz rozhodol pod sp. zn. 6Sp/68/2009 a vo veci správny orgán začal konať opakovane.

Uviedol, že finančný odbor ONV v Rožňave vydal 28.6.1963 rozhodnutie Fin.88/ev.19/H/1962, ktorým nehnuteľnosti v k.ú. T. prešli do vlastníctva štátu - do správy Štátneho rybárstva n.p. Stupava, ktorého právnym nástupcom sa stal Východoslovenský rybársky podnik š.p. Michalovce. Kúpnou zmluvou zo dňa 29.5.1998 Slovenský pozemkový fond v Bratislave odpredal nehnuteľnosti v k.ú. T. fyzickým osobám. Správny orgán ďalej zistil, že vlastníkom nehnuteľností týchto pozemkov nebola vyplatená žiadna náhrada. Poukázal ďalej na nález Ústavného súdu IV. ÚS 209/2010-29 zo dňa 16.9.2010.

Oprávnená osoba - navrhovateľka preukázala svoje vlastnícke práva podľa identifikácie parciel v registri C-KN ako časť parcely č. XXXX/X druh pozemku trvalý trávny porast uvedený na LV č. XXXX.

Uvedená skutočnosť je zákonnou prekážkou pre navrátenie vlastníctva k pozemkom. Podľa vyhotovenej identifikácie parciel je časť parcely č. XXXX, ktorá prešla do vlastníctva štátu, evidovaná v registri C-KN ako časť parcely XXXX/XX na LV č. XXXX - druh pozemku - zastavaná plocha.

Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia, správny orgán postupoval v zmysle zákonných ustanovení § 6 ods. 1, 2 , 6, § 7 zák.č. 503/2003 Z.z.

Navrhovateľka podala proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu v zákonnej lehote opravný prostriedok. Neuviedla v ňom, v čom spočíva nezákonnosť napadnutého rozhodnutia, poukázala iba na to, že k skutočnému navráteniu vlastníctva k dotknutým pozemkom nedošlo, iba v ich častiach. Uviedla ďalej, že sa jedná o parcely v pzkn.vl. č. XXX, parc.č. XXXX, pzkn.vl.č. XXX, parc.č. XXXX, pzkn.vl.č. XXXX, parc.č. XXXX, XXXX, XXXX, pzkn. vl.č. XXXX, parc.č. XXXX, pzkn.vl.č. XXXX, parc.č. XXXX, XXXX, pzkn.vl.č. XXX, parc.č. XXXX, XXXX, pzkn. vl.č. XXXX, parc.č. XXXX-XXXX.

Odporca k podanému opravnému prostriedku podal vyjadrenie dňa 6.8.2012, v ktorom poukázal na svoje predchádzajúce vyjadrenie zo dňa 11.4.2011 a keďže nevyšli najavo nové skutočnosti, navrhol rozhodnutie potvrdiť, poukazujúc na rozsudok č.sp. 1 Sp 6/2011.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že nebolo možné toto rozhodnutie potvrdiť pre jeho nepreskúmateľnosť, preto ho zrušil s poukazom na ust. § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p.

Zrušenie rozhodnutia nastalo takmer z formálnych dôvodov, keď správny orgán sa dostatočným spôsobom nevysporiadal konkrétne s ust. § 6 ods. 1 písm. a/ a d/, keď do rozhodnutia neuviedol, o ktoré fyzické, či právnické osoby sa v konkrétnom prípade jedná, ktoré by mali vlastniť tie pozemky, ktoré navrhovateľka uviedla vo svojej žiadosti zo dňa 30.12.2004. Do pozornosti správneho orgánu sa dáva, že v tejto žiadosti navrhovateľka uplatnila reštitučné nároky len k pzkn. vl. XXXX, parc.č. XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX a XXXX.

Navrhovateľka opakovane v podanom opravnom prostriedku uvádza pzkn XXXX, parcely č. XXXX- XXXX, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté dňa 10.11.1997, č.sp. 97/06027, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.1997. Okrem iného, v opravnom prostriedku poukazuje na pzkn, vl.č. XXX, a XXXX, o navrátení ktorých odporca rozhodol tak, ako to uviedol do výroku napadnutého rozhodnutia, ale z obsahu odôvodnenia rozhodnutia nevyplýva, že by parcely č. XXXX a XXXX, by inak mali patriť fyzickým osobám a na ktorých listoch vlastníctva sa evidujú a na základe akých prevodov. V administratívnom spise sa nachádza iba kúpna zmluva č. XXXXXXXXXX zo dňa 29.5.1998, na základe ktorej Slovenský pozemkový fond v Bratislave predal kupujúcim - C. B., B.. Ľ. C. /právni nástupcovia uvedení v úvodnej časti tohto rozhodnutia/, ktorí kúpili v k.ú. T. nehnuteľnosti vedené na LV č. XXXX, parcely tam vymenované, medzi nimi sa nachádza aj parcela č. XXXX/XX o výmere XX XXX m2, aj trávnatý porast parc.č. XXXX/X o výmere XXXXX m2. Odporca však neskúmal, či rozsah predaných nehnuteľností je vo vzťahu k uplatnenému nároku úplne vylúčený z navrátenia vo vzťahu k pzkn. XXXX, pretože iba uvedený reštitučný titul je predmetom navrátenia podľa žiadosti zo dňa 30.12.2004. List vlastníctva č. XXXX spomínaný v napadnutom rozhodnutí v majetkovej podstate uvádza zastavanú plochu, č.parc. XXXX/XX o výmere XX XXX, ku dňu účinnosti zákona č. 503/2003 Z.z. v správe Východoslovenský rybársky podnik, š.p. Michalovce, až následne došlo k prevodu vlastníctva / vklad č. H./.

Pokiaľ ide o parcelu č. XXXX/X, táto sa na LV č. XXXX nenachádza a správny orgán neuviedol do svojho rozhodnutia, kto bol oprávnený nakladať s touto nehnuteľnosťou ako s vlastnou. Uviedol iba, že je vo vlastníctve fyzických osôb, právny dôvod ani konkretizáciu tejto fyzickej osoby neuviedol. Z LV č. XXXX časť R./ tiež vyplýva, že fyzické osoby B.. C. Ľ. a B. C. odkúpili podiely XX/XXX, XX/XXX, o ostatných podielových spoluvlastníkoch v rozhodnutí nie je zmienka.

Je preto potrebné zdôrazniť, že v danom prípade po účinnosti zákona č. 503/2003 Z.z., nedošlo k zákonným prevodom nehnuteľností, ktoré už v tom čase boli v reštitučnom konaní a teda došlo k porušeniu čl. 20 ods. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky podľa ktorého, každý má právo vlastniť majetok.

Podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy SR vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

Z obsahu prejednávanej veci je zrejmé, že doposiaľ navrhovateľka za uplatňovaný nárok nedostala žiadnu náhradu a je rozdiel, či ju dostane v peniazoch alebo in natura.

Vzhľadom na to, že navrhovateľka v opravnom prostriedku uvádza aj také nehnuteľnosti, o ktorých už možno bolo v minulosti rozhodnuté, v novom rozhodnutí správny orgán vyselektuje uplatňovaný nárok podľa pzkn XXXX zo dňa 30.12.2004 a len o sporných nehnuteľnostiach rozhodne, podľa skôr prijatého právneho názoru konajúceho súdu, prezentovanom vo svojom rozhodnutí č.sp. 6 Sp 6/2011 a vysporiada sa aj otázkou zavkladovania parcely č. XXXX a XXXX s určením konkrétnych osôb, ktoré nadobudli vlastnícke práva k uplatňovanému nároku a na základe akého prevodu.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Súd zrušil napadnuté rozhodnutie pre jeho nepreskúmateľnosť.

Podľa ust. § 250r O.s.p., ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní veci viazaný právnym názorom súdu.

Účastníkom sa nepriznalo právo na náhradu trov konania, keďže navrhovateľka je v konaní oslobodená od súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu /z.č. 71/1992 Zb./ a odporcovi žiadne trovy nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.