KSKE 6 Sp 8/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sp 8/2012

KS v Košiciach, dátum 06.09.2012, sp.zn. KSKE 6 Sp 8/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200416 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200416.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky W. T., X.. D., I. W..A. Č.. XX, Z., občianka SR, proti odporcovi Obvodný pozemkový úrad Poprad, Partizánska 690/87, Poprad, za účasti oprávnených osôb: A.. O. D., P. Q. Č.. X/X, S. E. K., U.. O.Á. D., Z. Q. Č.. XXXX/X, Z., W. T., X.. D., I. W.. A. Č.. XX, Z., ďalej zúčastnenej osoby: Slovenský pozemkový fond, reg. útvar, Partizánska 690/87, Poprad, proti povinnej osobe: G., S..X..F.., D., v konaní o preskúmanie rozhodnutia č.j. 0/2003/007933 zo dňa 30.4.2003, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu č.j. 0/2003/007933 zo dňa 30.4.2003 podľa ust. § 250j ods. 2 písm. e/ O.s.p. a vec vracia odporcovi na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka dňa 27.10.2010 podala na tunajší súd návrh na preskúmanie rozhodnutí odporcu / predtým Okresný úrad Levoča/, č. 0/2003/007933 zo dňa 30.4.2003, ďalej rozhodnutia č. OPÚ 975/020/2006-R1806/2006-PE zo dňa 3.4.2006 a súčasne v tomto návrhu aj žiadala súd, aby rozhodol podľa ust. § 250t O.s.p., teda vo veci nečinnosti odporcu, pokiaľ ide o nekonanie vo veci podaného odvolania navrhovateľky zo dňa 16.6.2003, doručeného v tom čase Okresnému úradu v Levoči dňa 17.6.2003, ako aj opravného prostriedku O. D., doručeného Okresnému úradu v Levoči dňa 5.6.2003.

Krajský súd v Košiciach vo veci nečinnosti správneho orgánu vydal rozhodnutie pod č.sp. 6S/19786/2010 dňa 25.8.2011, ktorým uložil Obvodnému pozemkovému úradu v Poprade povinnosť zaslať tunajšiemu súdu v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia spis bývalého Okresného úradu v Levoči, odboru pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 0/2003/007933, vo veci podaného odvolania navrhovateľky proti rozhodnutiu č. 0/2003/007933 zo dňa 30.4.2003.

Súd z obsahu administratívneho spisu zistil, že pokiaľ ide o preskúmanie rozhodnutia č. OPÚ - 975/020/2006-R 1806/2004-PE zo dňa 3.4.2006, navrhovateľka v konaní vedenom pod sp. zn. 6Sp/7/2011 /po vylúčení veci na samostatné konanie/ vzala opravný prostriedok späť, teda v tomto rozsahu súd nepreskúmal návrh navrhovateľky, keďže toto uznesenie súdu o späťvzatí opravného prostriedku nadobudlo právoplatnosť dňa 17.6.2011.

Rozhodnutie Okresného úradu v Levoči č. 0/2003/007933 zo dňa 30.4.2003 navrhovateľka napadla opravným prostriedkom dňa 16.6.2003, doručené uvedenému správnemu orgánu dňa 17.6.2003, a až

na základe rozhodnutia tunajšieho súdu o povinnosti predložiť spis Krajskému súdu v Košiciach ako vecne a miestne príslušnému, súd vo veci tohto opravného prostriedku začal konať.

Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia bývalého Okresného úradu v Levoči, podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p., súd zistil tento právny stav:

Oprávnené osoby menované v úvodnej časti tohto rozhodnutia využili v zákonnej lehote svoje právo, aby sa domáhali vrátenia vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorá sa v tomto prípade vzťahovala na parcelu č. 10 o výmere 1,50 ha, LV č. 4354/47 /prídelová listina/, nachádzajúcej sa v k.ú. D., podľa zákona č. 229/1991 Zb. V konaniach vo veci reštitučných nárokov týchto oprávnených osôb podľa zákona č. 503/2003 Z.z. bolo právoplatne rozhodnuté, zastavením konania, pre preklúziu práva, potvrdené NS SR č. 3 Nds 1/2011 zo dňa 15.2.2011, o nárokoch podľa zákona č. 229/1991 Zb. doposiaľ nebolo rozhodnuté.

Rozhodnutie, ktoré by malo byť predmetom prieskumného konania, teda ide o rozhodnutie č. 0/2003/007933 zo dňa 30.4.2003, je nepreskúmateľné a to z dôvodu, že v administratívnom spise neexistuje dôkaz o tom, že povinnou osobou v čase vydania napadnutého rozhodnutia bola obchodná spoločnosť G., S..X..F.., D. a súčasne zo spisu nie je zrejmé, ako prešli práva /užívacie, či vlastnícke/ na túto povinnú osobu, s ohľadom na moratórium ustanovené v § 5 ods. 3 vtedy platného zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. V administratívnom spise sa nenachádza žiadny dôkaz o tom, že povinná osoba nadobudla práva na vydanie nehnuteľnosti podľa § 5 vtedy platného zákona č. 229/1991 Zb.

Rozhodnutie č. 0/2003/007933 zo dňa 30.4.2003 nemohlo nadobudnúť právoplatnosť dňom 8.10.2003, ako to tvrdí odporca, pretože ani o podanom odvolaní O. D. nebolo súdnym orgánom rozhodnuté / spisový obal odporcu č. II/.

Správny súd v tomto prípade použil interpretačné pravidlo ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v prospech navrhovateľov /oprávnených osôb/, v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Aplikáciou a výkladom týchto ustanovení nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Vychádzal z toho, že všeobecný súd musí v správnom konaní poskytovať materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov.

Navrhovatelia podanými opravnými prostriedkami takmer 10 rokov legitímne očakávali, že o ich nároku bude v súdnom konaní rozhodnuté, čo v danom prípade dodržané nebolo. Nie je teda v kompetencii tohto súdu posudzovať dôvod, prečo sa o opravných prostriedkoch oprávnených osôb v primeranej lehote nepokračovalo.

Reálne uplatnenie základného práva na súdnu ochranu predpokladá, že účastníkovi súdneho konania sa táto ochrana dostane v zákonom predpokladanej kvalite, pričom výklad a používanie zákonných ustanovení príslušných procesných a hmotnoprávnych predpisov musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. Ústavy SR.

Z vyššie uvedeného názoru súdu vyplýva, že v konaní pred správnym orgánom neboli splnené podmienky na to, aby na základe zákonných podkladov a zároveň ich správneho vyhodnotenia, by mohol oprávnený subjekt namietať v súdnom konaní porušenie svojich práv.

Podľa ust. § 250l ods. 1 O.s.p., podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Podľa ust. § 250r O.s.p., ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

V ďalšom konaní bude potrebné preveriť okruh účastníkov, dokladovaním ich právneho nástupníctva, pokiaľ ide o povinné osoby.

Podľa ust. § 250j ods. 2 písm. e/ O.s.p., súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v medziach žaloby dospel k záveru, že v konaní správneho orgánu bola zistená taká vada, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Účastníkom sa nepriznalo právo na náhradu trov konania, keďže navrhovateľka je oslobodená od platenia súdnych poplatkov a odporcovi žiadne trovy nevznikli, s poukazom na ust. § 250l ods. 2, 246c O.s.p., v nadväznosti na z.č. 71/1992 Zb. v znení nesk. predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je možné podať odvolanie /§ 250s O.s.p./.