KSKE 6 To 52/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6To/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812010089 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Evžen Kelij ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812010089.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Evžena Kelija a členov JUDr. Mareka Dudíka a JUDr. Zoltána Szalaya, v trestnej veci obžalovaného V.W. L. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zák., na neverejnom zasadnutí dňa 31.mája 2012 v Košiciach o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 20.4.2012, sp.zn. 3 T /33/2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 316 ods. 1 Tr. por. z a m i e t a odvolanie obžalovaného V. L..

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom Okresného súdu Rožňava zo dňa 20.4.2012, sp.zn. 3 T /33/2012 bol obžalovaný V. L. uznaný vinným pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr.zák. a bol mu za to uložený podľa § 158 Tr. zák. , s použitím § 38 ods. 2,3 Tr. zák. , s prihliadnutím na ust. § 36 písm. l) Tr. zák. trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov, výkon ktorého bol podľa § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zák. podmienečne odložený a podľa § 50 ods. 1 Tr. zák. určená skúšobná doba v trvaní 12 mesiacov. Súčasne, bola uložená obžalovanému povinnosť nahradiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť G. A. T. a.s. v celkovej výške 159,5 eur a poškodenému Ľ. F. vo výške 5.745 eur.

Proti uvedenému rozsudku podal odvolanie obžalovaný, a to čo do výroku o náhrade škody.

Krajský súd ako súd odvolací ( § 315 Tr.por. ) skôr, než začal plniť svoju preskúmavaciu povinnosť podľa § 317 Tr.por. zisťoval, či odvolanie je prípustné, či bolo podané včas a oprávnenou osobou a či nedošlo k vzdaniu sa práva na podanie odvolania alebo k späťvzatiu podaného odvolania, avšak z obsahu spisového materiálu zistil, že odvolanie je prípustné ( § 315 ods.1 Tr.por.) , bolo podané včas - v zákonom stanovenej lehote a na mieste, kde možno tento opravný prostriedok podať ( § 309 ods.1 Tr.por.) , oprávnenou osobou ( § 307 ods.1, ods.2 Tr.por. ) a nedošlo k vzdaniu sa práva na podanie odvolania alebo k späťvzatiu podaného odvolania.

Krajský súd potom pri rozhodovaní o odvolaní obžalovaného postupoval v zmysle ustanovenia § 317 ods. 1 Tr.por. a preskúmal tak zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým podal odvolateľ odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo, pričom na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané neprihliadol, nakoľko by neodôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr.por.

V zmysle citovaného zákonného ustanovenia - vyjadrujúceho revízny princíp - odvolací súd preskúmava len tie výroky, proti ktorým podal odvolateľ odvolanie, ako i správnosť postupu konania, predchádzajúceho napadnutému výroku rozsudku, s výnimkou, že odvolací súd musí prihliadnuť aj na chyby, ktoré síce odvolaním neboli vytýkané, ale ktoré sú takej povahy, že by odôvodňovali

( po právoplatnosti rozsudku) podanie mimoriadneho opravného prostriedku - dovolania v zmysle ustanovenia § 371 ods.1 Tr.por.

Z obsahu spisového materiálu, konkrétne zápisnice o hlavnom pojednávaní zo dňa 20.4.2012 (č.l.80) vyplýva, že po vyhlásení rozsudku, zdôvodnení a poučení o opravnom prostriedku obžalovaný prehlásil, že sa vzdáva odvolania a nepraje si, aby oprávnené osoby podali v jeho prospech opravný prostriedok .

Odvolací súd podľa § 316 ods. 1 Tr. por. zamietne odvolanie, ak bolo podané oneskorene, osobou neoprávnenou, alebo osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala, alebo znovu podala odvolanie, ktoré v tej istej veci predtým výslovne vzala späť.

Vzhľadom na vyhlásenie obžalovaného, že sa vzdáva odvolania a nepraje si, aby oprávnené osoby podali odvolanie v jeho prospech, krajský súd ako odvolací súd dospel k záveru, že je dôvod pre postup v zmysle citovaného zákonného ustanovenia - § 316 ods. 1 Tr. por. - a odvolanie obžalovaného V. L. tak zamietol ako odvolanie podané osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala.

Pokiaľ sa týka späťvzatia odvolania obžalovaným, týmto podaním sa odvolací súd už nezaoberal a to z dôvodu, že bolo doručené tunajšiemu súdu po rozhodnutí vo veci.

Poučenie:

Proti uzneseniu sťažnosť nie je prípustná. (§ 185 ods. 2 Tr. por.)