KSKE 6 To 94/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6To/94/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7807010345 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Evžen Kelij ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7807010345.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Evžena Kelija a členov JUDr. Mareka Dudíka a JUDr. Zoltána Szalaya, v trestnej veci obvineného A. G. pre spolupáchateľstvo prečinu krádeže podľa § 20, § 212 ods. 2 písm. b) , ods. 3 písm. b) Tr. zák., na neverejnom zasadnutí dňa 31. októbra 2012 v Košiciach o sťažnosti okresného prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 31.8.2012, sp.zn. 3T 132/2012 o zastavení trestného stíhania takto

r o z h o d o l :

Podľa § 194 ods. 1 písm. b) Tr. por. z r u š u j e napadnuté uznesenie a u k l a d á okresnému súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením Okresného súdu Rožňava zo dňa 31.8.2012, sp.zn. 3T/132/2012 bolo podľa § 241 ods. 1 písm. c) Tr. por., z dôvodov § 215 ods. 1 písm. c) Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenému A. G. pre spolupáchateľstvo prečinu krádeže podľa § 20, § 212 ods. 2 písm. d) , ods. 3 písm. b) Tr. zák. pre skutok, ktorého sa mal dopustiť tak, že

v presne nezistenej dobe, v čase od 22.00 hod. dňa 11.5.2012 do 4.20 hod. dňa 12.5.2012 v katastrálnom území obce E., okres Rožňava, spoločne po vzájomnej dohode s D. O. a M. X., bez povolenia pomocou rybárskych prútov - udíc ulovili v tzv. Veľkom rybníku s intenzívnym chovom rýb spolu 8 ks rýb druhu kapor obyčajný v celkovej hmotnosti 20 kg, čím poškodenej organizácií V. L. s.r.o. S. spôsobili škodu vo výške najmenej 60 €,

pričom obvinený A. G. sa tohto konania dopustil napriek tomu, že rozsudkom (správne malo byť trestným rozkazom) Okresného súdu Rožňava zo dňa 14.9.2010, sp.zn. 0T/23/2010, právoplatného dňa 14.9.2010, bol uznaný vinným pre spolupáchateľstvo prečinu krádeže podľa § 20, § 212 ods. 2 písm. d) , ods. 3 písm. b) Tr. zák. a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov so zaradením pre výkon trestu do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.

Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť okresný prokurátor (ďalej len sťažovateľ ) . V písomnom odôvodnení podaného opravného prostriedku namieta záver okresného súdu, pokiaľ tento uvádza, že obvinený A. G. nespáchal žalovaný skutok, nakoľko nemal pri sebe žiaden háčik, preto už ryby nelovil, len požíval alkoholické nápoje.

Z doteraz zadovážených dôkazov je preukázané, že obvinení A. G., D. O. a M. X. sa dohodli, že pôjdu loviť ryby, každý z nich si zobral svoju rybársku udicu a prišli aj k rybníku. Obvinený A. G. ryby nelovil preto, že si zabudol háčik, namieste činu ostal a ostatní potom lovili ryby. Obvinený A. G. mal jednoznačne záujem odcudziť ryby z chovného rybníka tým, že ich uloví svojou vlastnou udicou, ktorú

si aj zobral, z čoho je aj preukázaný priamy úmysel obvineného v zmysle § 15 písm. a) Tr. zák. , teda odcudziť ryby.

V ďalšom sťažovateľ poukazuje na objektívnu stránku pri spolupáchateľstve, teda spáchanie trestného činu spoločným konaní v dvoch alebo viacerých osôb, ktoré v súhrne naplňuje znaky konania uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona, konkrétne v prejednávanom prípade prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. b) Tr. zák. Okolnosť, že každý zo spolupáchateľov sledoval svoju vlastnú protizákonnú činnosť, ako aj svoj účel, hlavne, že sa nechcel s ostatnými ani deliť o úžitok jemu vyplývajúci zo spáchaného činu, a ani nemal záujem o prospech získaný činnosťou spolupáchateľov, nevylučuje spolupáchateľstvo trestného činu a rozhodujúce je to, či spolupáchatelia konali spoločne po vzájomnej dohode. Z výpovedí obvinených jednoznačne vyplýva, že sa spoločne dohodli na tom, že pôjdu z chovného rybníka odcudziť ryby tak, že každý z nich si uloví svojou vlastnou udicou. Skutočnosť, že obvinený A. G. si nedopatrením zabudol háčik, potom už ryby nelovil, nevylučuje účasť na spáchaní prečinu krádeže ako spolupáchateľa. Nevyžaduje sa , aby činnosť každého zo spolupáchateľov bola ekvivalentná, teda rovnakého obsahu a rovnocenná; stačí, že viac osôb vedome spolu pôsobí s rovnakým cieľom. Spolupáchateľstvo je činnosť, pri ktorej spolupáchatelia nemusia konať rovnako, ich činnosť musí byť rovnako významná. Spolupáchatelia vykonávajú takú činnosť, ktorá vo svojom spojení a súhrnne tvorí objektívnu stránku skutkovej podstaty trestného činu a úmysel spolupáchateľov smeruje k tomu, aby spoločným konaním porušili príslušné ustanovenia Trestného zákona, v danom prípade prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. d) Tr. zák. Sťažovateľ napokon poukazuje na skutočnosť, že obvinený A. G. bol za rovnaký prečin, krádež rýb z chovného rybníka, v posledných 3 rokoch odsúdený 4 - krát, naposledy Trestným rozkazom Okresného súdu Rožňava zo dňa 14.9.2010, sp.zn. 0 T /23/2010.

Sťažovateľ navrhol, aby vzhľadom na skutočnosť, že obvinený A. G. naplnil svojím konaním pojmové znaky skutkovej podstaty prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. d) , ods. 3 písm. b) Tr. zák., tak po stránke objektívnej, ako aj subjektívnej, krajský súd zrušil napadnuté uznesenie okresného súdu a prikázal tomuto súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Krajský súd, ako súd sťažnostný (§ 190 ods.2 písm. b) Tr.por.) najprv skúmal, či sťažnosť je prípustná alebo či nebola podaná oneskorene, neoprávnenou osobou, osobou, ktorá sa jej výslovne vzdala, alebo ktorá znovu podala sťažnosť, ktorú už predtým vzala späť a zistil, že sťažnosť - opravný prostriedok je prípustný (§ 185 ods.2 Tr.por.) , bol podaný oprávnenou osobou (§ 186 ods.1 Tr.por.) , včas - v zákonom stanovenej lehote a na mieste, kde možno tento opravný prostriedok podať (§ 187 ods.1 Tr.por. ).

Krajský súd postupoval v zmysle ustanovenia § 192 ods. 1 písm. a) , písm. b) Tr.por. a pri rozhodovaní o sťažnosti sťažovateľa preskúmal ako nadriadený orgán tak správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorému podal sťažovateľ sťažnosť, ako i konanie, ktoré predchádzalo výroku napadnutého uznesenia a zistil, že sťažnosť sťažovateľa je dôvodná a rozhodnutie prvostupňového súdu - pokiaľ rozhodol o zastavení trestného stíhania proti obvinenému A. G. - je predčasné a v rozpore s ustanoveniami § 2 ods.10 Tr. por. a § 2 ods.12 Tr. por.

Podľa ustanovenia § 20 Tr.zák., ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia) , zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.

Z výpovedí spoluobvinených D. O. aj M. X. jednoznačne vyplýva, že sa spoločne dohodli s obvineným A. G. na tom, že pôjdu z chovného rybníka odcudziť ryby tak, že každý z nich si uloví svojou vlastnou udicou.

Skutočnosť, že obvinený A. G. si nedopatrením zabudol (?) háčik, potom už ryby nelovil, nevylučuje jeho účasť na spáchaní prečinu krádeže ako spolupáchateľa, prípadne účastníka a bude taktiež na posúdení prvostupňového súdu, v akom vývojovom štádiu trestnej činnosti.

Až po vykonaní dokazovania, podľa názoru odvolacieho súdu, bude môcť súd prvého stupňa vo veci na základe riadne zisteného skutkového stavu vo veci spravodlivo - pri plnom rešpektovaní ustanovení § 2 ods.10 Tr.por. i § 2 ods.12 Tr.por. - rozhodnúť v súlade so zákonom.

Podľa § 194 ods. 1 písm. b) Tr. por., ak nezamietne nadriadený orgán sťažnosť, zruší napadnuté uznesenie a ak je podľa povahy veci potrebné nové rozhodnutie, uloží orgánu, proti ktorého rozhodnutiu sťažnosť smeruje, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Vyššie uvedené zistené skutočnosti boli preto dôvodom pre postup odvolacieho súdu v zmysle ustanovenia § 194 ods.1 písm. b) Tr. por., teda zrušenie napadnutého uznesenia a uloženie okresnému súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Poučenie:

Proti uzneseniu sťažnosť nie je prípustná (§ 185 ods. 2 Tr.por.) .