KSKE 6 Tos 39/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Tos/39/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211011546 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Dudík ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211011546.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28. mája 2012, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Dudíka a sudcov JUDr. Zoltána Szalaya a JUDr. Evžena Kelija, v trestnej veci odsúdeného K. K., o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, prejednal sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 8.2.2012 sp.zn. 6 Pp 64/2011 a takto

r o z h o d o l :

Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr.por. z a m i e t a sťažnosť odsúdeného K. K..

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 66 ods. 1 písm. a/ Tr.zák. zamietol žiadosť odsúdeného K. K. o podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu

- trestným rozkazom Okresného súdu Košice II sp.zn. 8 T 89/2008 zo dňa 2.3.2009, v spojení s uznesením toho istého súdu zo dňa 14.12.2009,

- trestným rozkazom Okresného súdu Košice II sp.zn 2 T 115/2009 zo dňa 12.8.2009 a

- trestným rozkazom Okresného súdu Košice I sp.zn 4 T 72/2007 zo dňa 26.5.2008, v spojení s uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn. 5 Pp 14/2010 zo dňa 31.5.2011 a uznesením Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 8 Tos 47/2011 zo dňa 20.6.2011.

Proti tomuto uzneseniu zahlásil sťažnosť odsúdený a to ústne do zápisnice o verejnom zasadnutí, ktorú aj písomne odôvodnil.

V písomných dôvodoch sťažnosti uviedol, že okresný súd nesprávne posúdil ustanovenie § 68 ods. 5 Tr.zák. s tým, že trest vo veci Okresného súdu Košice II sp.zn. 8 T 89/08, ktorý je od 3.10.2010 vykonávaný na jeho osobe je trestom samostatným a z jeho výkonu nebol podmienečne prepustený.

Následne detailne rozoberá všetky svoje predchádzajúce odsúdenia s tým, že vo veci Okresného súdu Košice II sp.zn. 8 T 89/08 zo dňa 14.12.2009 boli splnené podmienky pre aplikáciu ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a/ Tr.zák.

Výkon trestu odňatia slobody vo veci Okresného súdu Košice II sp.zn. 8 T 89/09 považuje len za výkon represie, pretože svoje postoje a hodnoty prehodnotil.

Na podklade takto podanej sťažnosti krajský súd ako nadriadený orgán podľa § 192 ods. 1 Tr.por. preskúmal správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť

a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a zistil, že sťažnosť odsúdeného nie je dôvodná.

Podľa § 66 ods. 1 písm. a/ Tr.zák. súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, ak ide o osobu odsúdenú za prečin, po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody.

Správne postupoval okresný súd, keď žiadosť odsúdeného K. K. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody vo veciach Okresného súdu Košice II sp.zn. 8 T 89/2008, 2 T 115/2009 a vo veci Okresného súdu Košice I sp.zn. 4 T 72/2007, v spojení s uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn. 5 Pp 14/2010 a uznesením Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 8 Tos 47/2011 zamietol.

Krajský súd sa s uvedeným rozhodnutím stotožňuje a považuje za potrebné zvýrazniť.

Odsúdený K. K. bol doposiaľ 9-krát súdne trestaný, pričom na prvé štyri odsúdenia sa vzťahuje fikcia zahladenia.

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaci trest vykonáva od 12.10.2010, pričom resocializačná prognóza je menej priaznivá.

Je síce pravdou, že mu boli uložené dve disciplinárne odmeny, avšak len na ich základe, vzhľadom aj na kriminálne aktivity spáchané v minulosti, nemožno usudzovať, že vo výkone trestu plnením svojich povinností preukázal také polepšenie, že sa môže od neho dôvodne očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.

Po zhodnotení uvedených okolností aj krajský súd dospel k záveru, že odsúdený K. K. za daného stavu veci nespĺňa zákonné podmienky pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody.

To boli dôvody, pre ktoré krajský súd sťažnosť odsúdeného ako nedôvodnú podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr.por. zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.