KSKE 7 Cbi 18/2006 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Cbi/18/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7006200889 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7006200889.5

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu W. G., rod. H., nar. XX.X.XXXX, bytom X. XXX/XX, X. K. proti žalovanému R. G. a.s., Y. XX, Y., IČO: XX XXX XXX v konaní o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky vo výške 916,15 eur (27.600,- Sk) takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podaním zo dňa 24.5.2006 podal žalobu o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky vo výške 27.600,- Sk, prostredníctvom I. H. na základe splnomocnenia zo dňa 7.1.2002. Zároveň žiadal o oslobodenie od platenia súdneho poplatku za návrh.

Uznesením zo dňa 14.10.2008 bol žalobcovi ustanovený opatrovník I. H., U. XX, I.. Súd výzvou zo dňa 25.11.2008 vyzval ustanoveného opatrovníka na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu v sume 10.000,- Sk v lehote 10 dní od doručenia výzvy s poučením, že ak poplatok nebude v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví.

V priebehu konania súd zistil, že žalobca sa znovu zdržuje na Slovensku a má trvalý pobyt na adrese X. XXX/XX, X. K., preto vyzval žalobcu výzvou zo dňa 16.11.2011, aby v lehote do 7 dní od doručenia výzvy predložil dôkazy o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch, za účelom rozhodnutia o žiadosti na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, spolu s vyplneným a potvrdeným tlačivom a v prípade, že splnomocňuje v tomto konaní p. I. H., (splnomocnenie zo dňa 7.1.2002 je platné voči spoločnosti R. G. a.s., Y.) , predložil súdu aj splnomocnenie na zastupovanie v tomto konaní.

Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže predseda senátu priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníkov odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne predseda senátu inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má aj spätnú účinnosť, poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Žalobca súdu vyplnené potvrdenie o majetkových, osobných a zárobkových pomeroch v stanovenej lehote nepredložil a nepredložil ani plnú moc na zastupovanie žalobcu p. I. H. v tomto konaní.

Súd preto uznesením zo dňa 3.2.2012 č.k. 7Cbi/18/2006-56 rozhodol tak, že nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdneho poplatku za návrh a vyzval žalobcu v lehote 10 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia zaplatiť súdny poplatok za návrh vo výške 331,50 eur príkazom na úhradu na účet súdu, alebo pripojenou poštovou poukážkou, pod následkom zastavenia konania a uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 14.10.2008 č.k. 7Cbi/18/2006-23, ktorým súd ustanovil žalobcovi opatrovníka I. H., U. XX, I., zrušil. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.4.2012.

Uznesenie žalobca prevzal dňa 29.3.2012.

Podľa ust. § 10 ods.1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú mu určí, ak poplatok nebol zaplatený ani v lehote určenej súdom, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník poučený.

Žalobca stanovený súdny poplatok za návrh nezaplatil a preto súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.