KSKE 7 Cbi 2/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Cbi 2/2010

KS v Košiciach, dátum 25.10.2012, sp.zn. KSKE 7 Cbi 2/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Cbi/2/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010210172 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010210172.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Jankou Kočišovou v právnej veci žalobcu L. depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. XX. augusta X/A, C., P.: XX XXX XXX, proti žalovanému L. s.r.o., D. XX, E., P.: XX XXX XXX, o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky vo výške 53,45 eur takto

r o z h o d o l :

Určuje, že pohľadávka žalobcu voči úpadcovi vo výške 53,45 eur, prihlásená v konkurznom konaní 3K 191/2002 je nesporná ako pohľadávka prvej triedy.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 99,50 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa svojim návrhom domáhal, aby súd určil, že jeho pohľadávka vo výške 53,45 eur prihlásená v konkurznom konaní 3K 191/2002 voči úpadcovi je nesporná. Pohľadávku na prieskumnom pojednávaní poprel žalovaný a uviedol, že pohľadávka neexistuje. Popretie pohľadávky nie je dôvodné, pohľadávka existuje a právnym titulom jej vzniku je zmluva. Zmluvný vzťah vznikol na základe zmluvy Č. sp.: K. SR LP-XXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX. Faktúrou č. XXXXXXXXXX fakturoval služby na základe uvedenej zmluvy.

Žalovaný vo vyjadrení k žalobe uviedol, že naďalej popiera prihlásenú pohľadávku, pretože ani z podkladov predložených k žalobe nevyplýva jej dôvodnosť.

Súd vykonal vo veci dokazovanie a zistil tento skutkový stav. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 191/02-8 z 27.1.2003 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka G. P. a.s., S. 2, E. (neskôr zmena na D. XX, C.) . V konkurznom konaní žalobca prihlásil pohľadávku vo výške 53,45 eur (1 610,20 Sk) . Na prieskumnom pojednávaní dňa 2.12.2009 pohľadávku poprel žalovaný a ako dôvod uviedol, že pohľadávka neexistuje.

Podľa § 23 ods. 2 ZKV konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné, čo sa týka právneho dôvodu, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o správnosti popretia pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy súd.

Pretože žalovaný poprel žalobcom prihlásenú pohľadávku, žalobca sa určenia svojho práva domáha podanou žalobou.

Žalobca a úpadca uzatvorili dňa 27.11.2002 zmluvu označenú ako zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov. Na základe tejto zmluvy žalobca zaregistroval a vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno v evidencii SCP SR (teraz Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.) .

Žalobca vystavil úpadcovi na základe uvedenej zmluvy čl. IV faktúru č. XXXXXXXXXX, ktorou vyfakturoval poskytnuté služby, a to konkrétne službu L prevzatie zoznamu akcionárov LA na meno do evidencie strediska vo výške 2 001,00 Sk a službu C4-II-14.7 ročný poplatok za vedenie zoznamu akcionárov LA na meno pre spoločnosť vo výške 5 000,00 Sk a DPH vo výške 1 610,20 Sk, spolu 8 611,20 Sk. Úpadca z fakturovanej sumy zaplatil 7 001,00 Sk a nezaplatená ostala suma 1 610,20 Sk - 53,45 eur. Popretie pohľadávky preto nebolo dôvodné.

Vzhľadom na uvedené súd žalobe vyhovel a určil, že pohľadávka žalobcu prihlásená v konkurznom konaní je nesporná ako pohľadávka prvej triedy.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcich zo súdneho poplatku vo výške 99,50 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.