KSKE 7 Cbi 3/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Cbi 3/2010

KS v Košiciach, dátum 24.10.2012, sp.zn. KSKE 7 Cbi 3/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Cbi/3/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010210214 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010210214.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou X.. X. S. v právnej veci žalobcu H.. A. W., I. č. 4, S., proti žalovanému Ing. Ján Korčmároš, Holubyho 14, Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu EURO INVESTA, a.s., Hálkova 11, Bratislava, o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky vo výške 2 059,32 eur takto

r o z h o d o l :

Určuje, že pohľadávka veriteľa Ing. Erika Szabóová, Trstinová č. 4, 945 01 Komárno, je pohľadávkou voči úpadcovi EURO INVESTA, a.s., Hálkova 11, 831 03 Bratislava vo výške 2 059,32 eur ako pohľadávka prvej triedy.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 99,50 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa svojim návrhom domáhal, aby súd určil, že jeho pohľadávka je pohľadávkou voči úpadcovi vo výške 2 059,32 eur v poradí, v akom bola prihlásená.

Pohľadávka pozostáva z nevrátenej zálohy na dielo, t.j. byt. Predfaktúrou č. G dňa X.X.XXXX bola vyfakturovaná záloha na výstavbu bytu na základe G. EU XXXX/XXX zo dňa X.X.XXXX vo výške 119 039,00 Sk (3 951,37 eur) . Túto žalobca zaplatil 2.5.2000. Predmet zmluvy nebol dodaný, preto požiadal o vrátenie zálohy. Na vrátenie zálohy bol spísaný splátkový kalendár dňa 26.7.2002. Z dlžnej sumy bolo uhradených 1 892,05 eur a k úhrade ostalo 2 059,32 eur. Pohľadávka je podľa jeho názoru jednoznačne preukázaná.

Žalovaný vo svojom vyjadrení k návrhu uviedol, že sa domnieva, že nie sú splnené podmienky na vyhovenie žalobe. Žalobca na základe doteraz vykonaného dokazovania neuniesol dôkazné bremeno, ktoré malo spočívať v preukázaní existencie oprávnenosti jeho nároku titulom nevrátenia zálohy, z dokladov získaných správcom nevyplýva evidencia záväzku voči žalobcovi. Navrhuje žalobu zamietnuť.

Žalobca vo svojom vyjadrení uviedol, že podmienky vrátenia zálohy sú splnené, nakoľko bola 26.7.2002 spísaná dohoda o zrušení zmluvy, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vrátiť objednávateľovi zálohu na základe splátkového kalendára. Ak z dokladov získaných správcom nevyplýva evidencia záväzku, neporiadok v evidencii nie je dôvodom oslobodiť sa od povinnosti zaplatiť záväzky. Navrhuje žalobe vyhovieť.

Súd vykonal vo veci dokazovanie a zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 191/02-8 zo dňa 27.1.2003 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka EURO INVESTA, a.s., Pražská 2, Košice, IČO: 35 759 640, od 27.10.2007 Hálkova 11, Bratislava. Prihláškou zo dňa 21.3.2003 prihlásil žalobca svoju pohľadávku vo výške 62 039,00 Sk ako pohľadávku 1. triedy. Na prieskumnom pojednávaní 2.12.2009 správca poprel pohľadávku z dôvodu, že pohľadávka neexistuje.

Podľa § 23 ods. 2 ZKV konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné, čo sa týka právneho dôvodu, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o správnosti popretia pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy súd.

Správca podstaty poprel žalobcom prihlásenú pohľadávku, preto sa žalobca domáha určenia svojho práva podanou žalobou.

Žalobca ako objednávateľ a úpadca ako zhotoviteľ uzatvorili 2.5.2000 zmluvu o dielo č. EU 2000/028, predmetom ktorej bola výstavba bytu. Na základe zmluvy poskytol žalobca úpadcovi zálohu vo výške 119 039,00 Sk. Dňa 26.7.2002 bola uzatvorená dohoda o zrušení zmluvy, podľa ktorej sa zhotoviteľ - úpadca zaviazal vrátiť objednávateľovi doposiaľ uhradené peňažné zálohy za cenu diela vo výške 119 039,00 Sk, ktorá bude vrátená na základe splátkového kalendára (viď príloha) v dohodnutých splátkach. Podľa splátkového kalendára z 26.7.2002 sa úpadca zaviazal vrátiť zhotoviteľovi zaplatenú zálohu v nasledovných splátkach: 26.7.2002 vo výške 19 000,00 Sk, 25.8.2002 vo výške 19 000,00 Sk, 25.9.2002 vo výške 19 000,00 Sk, 25.10.2002 vo výške 19 000,00 Sk, 25.11.2002 vo výške 19 000,00 Sk a 20.12.2002 vo výške 24 039,00 Sk. Úpadca vrátil žalobcovi dňa 26.7.2002 sumu 19 000,00 Sk, dňa 18.10.2002 sumu 19 000,00 Sk, dňa 21.11.2002 sumu 19 000,00 Sk, spolu 57 000,00 Sk a neuhradená ostala suma 62 039,00 Sk.

Vzhľadom na uvedené je žalobcom prihlásená pohľadávka vo výške 62 039,00 Sk dôvodná, súd preto žalobe vyhovel.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi priznal náhradu trov konania, pozostávajúcich zo súdneho poplatku vo výške 99,50 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.