KSKE 7 Cbi 51/2006 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Cbi 51/2006

KS v Košiciach, dátum 16.01.2012, sp.zn. KSKE 7 Cbi 51/2006

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Cbi/51/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7006201873 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7006201873.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu I. F., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom F. XX, X. Q., zomrelej dňa XX.XX.XXXX proti žalovanému JUDr. F. H., H. XXX/XX, Q. nad S., správca konkurznej podstaty úpadcu F. družstvo M." v X. Q. v konkurze, X. Q., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 1 375,09 eur (41 426,00 Sk) takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 13.12.2006 domáhal, aby súd určil, že jeho pohľadávka vo výške 41 426,00 Sk prihlásená v konkurze vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 3K/36/2005 proti úpadcovi F. družstvo M. v X. Q. v konkurze, X. Q. je oprávnená.

Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci. Jednou z podmienok je i spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O.s.p.

Súd zistil, že v priebehu konania dňa 15.12.2009 žalobca zomrel a vyzval dedičov žalobcu P. Q., rod. F., nar. X.X.XXXX, trvale bytom O. XX, S., P. O., rod. F., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom U. XXX, S., E. F., rod. Pemčákovú, nar. XX.X.XXXX, trvale bytom F. XX/XX, X. Q., B. B., rod. F., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom F. XXX, M., P. O., rod. F., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom X. XXX, X. Q., P. O., rod. F., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom X. XXX, M., I. F., rod. F., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom F. XX/XX, X. Q., P. F., nar. X.XX.XXXX, trvale bytom F. X, X. Q., Y. F., rod. F., nar. X.X.XXXX, trvale bytom F. XX/XX, X. Q. výzvou zo dňa 1.7.2011, aby oznámili súdu v lehote 30 dní, či podali návrh na súd na konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa nakoľko v dedičskom rozhodnutí nie je zahrnutá pohľadávka, ktorá je predmetom tohto konania, resp. či trvajú na žalobe alebo žalobu berú v celom rozsahu späť s poučením, že ak nebudú na výzvu súdu reagovať, súd konanie podľa ust. § 107 ods. 1, 3 O.s.p. zastaví.

Dedičia prevzali výzvu dňa 11.7.2011. Na výzvu súdu nereagovali, preto súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.