KSKE 7 CoE 101/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/101/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609215446 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609215446.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej A. H. M., a.s. so sídlom v S. pobočky so sídlom v O. C. A. C. R. P. Č.. XX IČO 359 348 74 proti povinnému A. S. nar. XX.X.F. bývajúcemu v O. C. O. P. Č.. XX zastúpenému opatrovníčkou Y.. S. I. nar. XX.X.F. bývajúcou v O. C. O. P. Č.. XX o vymoženie 5 479,11 € o odvolaní opatrovníčky povinného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 19.7.2011 č.k. 8Er/783/2009-40 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením návrh opatrovníčky na zastavenie exekúcie zamietol s odôvodnením, že okolnosť pozbavenia spôsobilosti na právne úkony povinného rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves z 10.6.2009 č.k. 15Ps/7/2008-36 nie je dôvodom, pre ktorý by mala byť exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavená. Exekučný titul bol vydaný, resp. nadobudol právoplatnosť ešte 22.11.2004, keď povinný nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a svoju povinnosť si riadne nesplnil, čím bol návrh oprávnenej podaný dôvodne.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie opatrovníčka povinného, z obsahu ktorého vyplýva návrh, aby súd exekúciu zastavil, pretože zdravotný stav povinného bol od detstva veľmi vážny, nie je schopný sa zamestnať, nemá príjem a nič nevlastní. Po jej ustanovení za opatrovníčku je povinný evidovaný ako občan v hmotnej núdzi a od 1.7.2009 sú odvody do zdravotnej poisťovne uhrádzané. Na záver uviedla, že pre celú rodinu je uvedená situácia obrovskou psychickou a finančnou záťažou.

Oprávnená vo vyjadrení k odvolaniu navrhla uznesenie ako vecne správne potvrdiť.

Odvolací súd prejednal odvolanie opatrovníčky povinného v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., (pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie) a dospel k záveru, že odvolanie opatrovníčky povinného nie je dôvodné. Súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení, správne vo veci rozhodol, a preto odvolací súd napadnuté uznesenie vo výroku ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil. Vecne správne a zákonné sú aj dôvody napadnutého uznesenia, v dôsledku čoho je odôvodnenie presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) . Opatrovníčka povinného v odvolaní neuviedla žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok zmenu rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktorým návrh na zastavenie exekúcie zamietol. Skutočnosť, že povinný bol rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves z 10.6.2009 pozbavený spôsobilosti na právne úkony nie je dôvodom na zastavenie exekúcie a nič nemení ani na jeho povinnosti uhradiť oprávnenej vymáhanú dlžnú sumu, ktorá vznikla v čase, keď povinný mal spôsobilosť na právne úkony, bol povinne zdravotne poistenou osobou a podľa § 10

ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní aj platiteľom poistného. Podľa § 11 ods. 7 písm. n/ zákona č. 580/2004 Z.z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) bol ním až do 1.7.2009, teda do okamihu evidencie povinného ako občana v hmotnej núdzi, kedy sa platiteľom poistného stal štát.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov odvolacieho konania nežiadal (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.