KSKE 7 CoE 121/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/121/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7206209793 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7206209793.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej E., H..Z..A.. so sídlom v Y. na E. ulici č. XX, IČO: 35 807 598 zastúpenej JUDr. Martinom Máčajom advokátom so sídlom v Bratislave na Pribinovej ulici č. 25 proti povinnému C. Y. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v U. na G. ulici č. XXXX/XX o vymoženie 1 225,95 € s príslušenstvom o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala so sídlom v Košiciach na Moyzesovej ulici č. 34 proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 19.4.2011 č.k. 39Er/1115/2006-23 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením vydaným vyšším súdnym úradníkom zamietol návrh súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala na vydanie dopĺňacieho uznesenia podľa § 166 a § 167 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 44 ods. 6, 8 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) s odôvodnením, že súd rozhoduje o trovách exekúcie len v prípade jej zastavenia alebo v konaní o námietkach povinného. V ostatných prípadoch o trovách exekúcie rozhoduje súdny exekútor v upovedomení o ďalších trovách exekúcie. Trovy pôvodného exekútora vyčíslené v upovedomení o začatí exekúcie vzhľadom na jeho vylúčenie z exekúcie v dôsledku zmeny súdneho exekútora už nemôžu obstáť, pričom odmena pôvodného exekútora sa vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie, a preto vylúčený exekútor o trovách, ktoré mu vznikli, rozhodne sám v upovedomení o ďalších trovách, ktoré doručí účastníkom, ktorí môžu proti nemu vzniesť námietky. Ak námietky neboli vznesené alebo nedošlo k zastaveniu exekúcie, trovy vylúčeného exekútora vymôže na základe určenia v upovedomení nový exekútor.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie súdny exekútor a navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu na ďalšie konanie. Poukázal na § 44 ods. 8, 9 Exekučného poriadku, z ktorých vyplýva povinnosť súdu rozhodnúť o trovách exekúcie, ktoré sa vypočítajú tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie. Bolo povinnosťou súdu určiť výšku trov pôvodného exekútora (bez určenia, kto ich uhradí, nakoľko nie sú pre to splnené podmienky) tak, že preskúma vyčíslenie pôvodného exekútora, vo výroku určí ich výšku a takto určené trovy vymáha nový exekútor v prospech pôvodného exekútora od povinného niektorým zo spôsobov určených na vymoženie pohľadávky. Ak bude exekúcia zastavená a trovy exekúcie určené súdnym rozhodnutím neboli vymožené od povinného, znáša oprávnený.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky pre potvrdenie uznesenia (§ 219 O.s.p.) ani pre jeho zmenu (§ 220 O.s.p.) .

Podľa. § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 251 ods. 4 O.s.p. na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p. ak ďalej nie je ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Podľa § 166 ods. 1 O.s.p. ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania, o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže účastník do 15 dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu.

Podľa § 166 ods. 2 O.s.p. doplnenie urobí súd dopĺňacím rozsudkom, pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku. Ak súd nevyhovie návrhu účastníka na doplnenie rozsudku, uznesením návrh zamietne.

Podľa § 240 ods. 1 Exekučného poriadku konania začaté pred 1. decembrom 2006 sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov, ak odseky 2 až 4 alebo osobitný predpis neustanovujú inak.

Podľa § 44 ods. 7 Exekučného poriadku účinného do 30.11.2006 (exekučné konanie začalo 7.4.2006) Oprávnený môže kedykoľvek v priebehu exekučného konania aj bez uvedenia dôvodu podať na príslušný okresný súd návrh na zmenu exekútora. Súd rozhodne o zmene exekútora do 30 dní od doručenia návrhu oprávneného na zmenu exekútora.

Podľa § 44 ods. 8 Exekučného poriadku účinného do 30.11.2006 súd v rozhodnutí o zmene exekútora podľa odseku 7 zároveň vykonaním exekúcie poverí exekútora, ktorého navrhne oprávnený, a vec mu postúpi spolu s exekučným spisom súdneho exekútora, ktorý bol vykonaním exekúcie pôvodne poverený. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Trovy exekúcie pôvodného exekútora sa vypočítajú tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Z vyššie citovaného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ súd rozhodne o zmene súdneho exekútora, zároveň rozhodne aj o odmene pôvodného exekútora. Pôvodný súdny exekútor má právo, aby súd rozhodol o výške jeho trov. Pretože exekúcia nie je zastavená, súdnemu exekútorovi napriek ukončeniu jeho výkonu ešte nevzniká právo na ich úhradu. V tomto štádiu exekučného konania totiž nie je možné rozhodnúť o tom, kto tieto trovy exekúcie uhradí, pretože zákonná úprava určuje iba to, že odmena pôvodného exekútora sa vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie, čo znamená, že sa vypočíta podľa § 14 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (vyhlášky) . Trovy exekúcie určené podľa § 44 ods. 8 Exekučného poriadku tak budú zahrnuté do celkových trov exekúcie vykonávanej po zmene súdneho exekútora a vymáhané novým súdnym exekútorom niektorým zo spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky.

Exekučný súd teda vec nesprávne právne posúdil, keď zamietol návrh súdneho exekútora na vydanie dopĺňacieho uznesenia vo vzťahu k určeniu jeho trov v podobe odmeny a náhrady hotových výdavkov. Na základe uvedeného preto odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil a vec vrátil exekučnému súdu na ďalšie konanie podľa § 221 ods. 2 O.s.p.. Pokiaľ by o trovách exekúcie rozhodol priamo odvolací súd bez toho, aby o nich rozhodol súd prvého stupňa, odňal by tým účastníkom možnosť konať pred súdom, pretože proti jeho rozhodnutiu riadny opravný prostriedok nie je prípustný.

Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa rozhodnúť dopĺňacím uznesením podľa § 166 O.s.p. v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p. na základe predloženého vyúčtovania po posúdení podľa § 196 Exekučného poriadku v spojení s príslušnými ustanoveniami vyhlášky o trovách exekúcie pôvodného exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.