KSKE 7 CoE 137/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/137/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7898899982 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7898899982.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Z. A. Z. Z. S. N., pobočky F.Ž., Š. XX, proti povinnému L.. M. C., nar. Q..XX.Q., bytom I.. F. X, F., t.č. na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníkom JUDr. Vladimírom Vojtkom, zamestnancom Okresného súdu Michalovce, o vymoženie 1 750,55 Eur s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Václava Kudelu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. Er/137/1998-50 zo dňa 27.01.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa priznal pôvodnému súdnemu exekútorovi JUDr. Václavovi Kudelovi ako náhradníkovi súdneho exekútora Ing. Bc. Vladimíra Haukvitza trovy exekúcie vo výške 12,97 Eur.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom na vykonanie exekúcie domáhal voči povinnému vymoženia svojej pohľadávky s príslušenstvom. Súdnemu exekútorovi Ing. Bc. Vladimírovi Haukvitzovi bolo poverenie na vykonanie exekúcie udelené dňa 23.02.1998.

Oprávnený dňa 25.11.1998 navrhol zmenu súdneho exekútora a vykonaním exekúcie žiadal poveriť súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka. Súd žiadosti oprávneného vyhovel a súdnemu exekútorovi JUDr. Róbertovi Tutkovi udelil poverenie na vykonanie exekúcie. Uviedol, že o zmene súdneho exekútora nerozhodol uznesením, nakoľko právna úprava platná v čase začatia exekučného konania také rozhodnutie súdu nevyžadovala. S takýmto postupom súdu súhlasil aj súdny exekútor Ing. Bc. Vladimír Haukvitz tým, že vrátil súdu poverenie na vykonanie exekúcie.

O trovách exekúcie súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 44 ods. 5, § 196, § 200 ods.1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok) a pôvodnému súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie celkom vo výške 12,97 Eur v súlade s ustanovením § 14, § 15 a § 22 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len citovaná vyhláška ) . Za 1 hodinu účelne vynaloženú na výkon exekúcie (prevzatie, spracovanie, zaevidovanie návrhu na vykonanie exekúcie- 15 min., vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia- 20 min., vyhotovenie žiadosti o udelenie preddavku - 20 min.) priznal časovú odmenu á 6,64 Eur t.j. v sume 6,64 Eur. Za 1 úkon exekučnej činnosti (získanie

poverenia na vykonanie exekúcie) priznal paušálnu odmenu á 3,32 Eur t.j. v sume 3,32 Eur. Ďalej mu bola priznaná náhrada hotových výdavkov predstavujúcich poštovné vo výške 0,85 Eur. Súd zvýšil o daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) odmenu aj náhrady hotových výdavkov t.j. o sumu 2,16 Eur.

Súd nepriznal pôvodnému súdnemu exekútorovi odmenu za úkony - spracovanie poverenia, odstúpenie exekučného spisu, vrátenie poverenia, pretože sa jedná o administratívnu činnosť v zmysle ust. § 25 citovanej vyhlášky. Taktiež mu nebola priznaná odmena za stanovisko k zmene súdneho exekútora, špecifikácia trov exekúcie a vyúčtovanie, pretože uvedené úkony nesmerujú k vymoženiu pohľadávky oprávneného. Úkon - zisťovanie majetku povinného ani vynaloženie cestovných výdavkov nevyplývalo z obsahu exekučného spisu, preto súdnemu exekútorovi nebola za ne priznaná odmena ani náhrada.

Na úhradu trov exekúcie súd prvého stupňa nezaviazal oprávneného ani povinného, pretože nedošlo k zastaveniu exekúcie a uloženie takejto povinnosti by bolo zo strany súdu predčasné.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu odvolanie náhradník pôvodného súdneho exekútora JUDr. Václav Kudela. Namietal, že súd prvého stupňa nerozhodol o zmene súdneho exekútora uznesením, preto zmena súdneho exekútora nebola platná. Pôvodný súdny exekútor síce vrátil súdu poverenie, avšak učinil tak na základe výzvy súdu pod hrozbou uloženia sankcie v zmysle ust. § 53 Exekučného poriadku. Nesúhlasil ani s výškou priznaných trov exekúcie z dôvodu, že súd neodôvodnene krátil čas potrebný na vykonanie úkonov. Navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Súdnemu exekútorovi JUDr. Róbertovi Tutkovi, oprávnenému a opatrovníkovi povinného bolo odvolanie pôvodného súdneho exekútora doručené na vedomie v zmysle ust. § 209a Občianskeho súdneho poriadku.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ustanovenia § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) preskúmal rozhodnutie v jeho napadnutej časti, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora JUDr. Václava Kudelu nie je dôvodné.

Podľa ust. § 235 ods. 2 Exekučného poriadku, exekučné konania, ktoré sa začali do 1. februára 2002, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Podľa ust. § 44 ods. 5 Exekučného poriadku platné v čase začatia exekučné konania, ak oprávnený požiada súd o zmenu exekútora a súd po vyjadrení exekútora žiadosti oprávneného vyhovie, vykonaním exekúcie poverí súd exekútora, ktorého navrhne oprávnený, a vec mu písomne postúpi. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Odmena pôvodného exekútora sa však vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Podľa ust. § 27a citovanej vyhlášky, v exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

Podľa ust. § 14 citovanej vyhlášky, ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu,

b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 200 Sk za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti.

Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 100 Sk.

Podľa ust. § 15 ods. 1 citovanej vyhlášky, paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b) doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d) doručenie exekučného príkazu,

e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g) každé zisťovanie bydliska povinného,

h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i) každé zisťovanie účtu povinného,

j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnému o vymoženie 1 750,55 Eur s prísl. sa začalo dňa 21.01.1998. Dňa 23.02.1998 bolo pôvodnému súdnemu exekútorovi Ing. Bc. Vladimírovi Haukvitzovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Podaním zo dňa 24.11.1999 navrhol oprávnený zmenu súdneho exekútora a vykonaním exekúcie žiadal poveriť súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka. Dňa 04.02.2000 oznámil súd prvého stupňa oprávnenému, že jeho žiadosti o zmenu súdneho exekútora bolo vyhovené a súdnemu exekútorovi JUDr. Róbertovi Tutkovi udelil dňa 04.02.2000 poverenie na vykonanie exekúcie.

Odvolaciu námietku súdneho exekútora, podľa ktorej bol súd prvého stupňa povinný rozhodnúť o zmene súdneho exekútora považuje odvolací súd za nedôvodnú. V danom prípade už bolo súdnemu exekútorovi JUDr. Róbertovi Tutkovi, ktorého navrhol vykonaním exekúcie poveriť oprávnený, udelené poverenie na vykonanie exekúcie (dňa 04.02.2000) . Navyše súd dňa 04.02.2000 oznámil oprávnenému, že jeho žiadosti o zmenu súdneho exekútora bolo vyhovené. Z tohto dôvodu nejde o takú vadu konania, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Navyše súdny exekútor je účastníkom konania len pokiaľ súd rozhoduje o trovách exekúcie a proti uzneseniu o pripustení resp. nepripustení zmeny súdneho exekútora nie je prípustné odvolanie (ust. § 202 O.s.p. a § 44 ods. 5 Exekučného poriadku) ,

preto ak by aj súd prvého stupňa rozhodol o zmene súdneho exekútora uznesením, odvolací súd by odvolanie v tejto časti odmietol.

Ani odvolaciu námietku týkajúcu sa neoprávneného krátenia časovej odmeny nepovažuje odvolací súd za opodstatnenú. Odvolací súd zastáva názor, že úkon - prevzatie, spracovanie návrhu na vykonanie exekúcie a vyhotovenie žiadosti o udelenie preddavku nie sú úkonmi bezprostredne smerujúcimi k vymoženiu pohľadávky oprávneného, preto za ne nepatrí súdnemu exekútorovi odmena. Úkon - získanie poverenia na vykonanie exekúcie v zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. a) citovanej vyhlášky v sebe zahŕňa aj vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia, preto nemožno takýto úkon odmeňovať aj časovou odmenou. Napriek uvedenému však odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie, inak by došlo k porušeniu zásady reformatio in peius (zákazu zmeny k horšiemu) vo vzťahu k odvolateľovi (pôvodnému súdnemu exekútorovi) , čo prípustné nie je.

Z týchto dôvodov odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p..

O náhrade trov odvolacieho konania, odvolací súd rozhodol v súlade s ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 251 ods. 4 O.s.p. tak, že účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože návrh na ich priznanie predložený nebol. (ust. § 151 ods. 1 O.s.p.)

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.